Kočović, mr Mihailo

  • Email:

Mr Mihailo Kočović rođen je u Beogradu 1979. godine. Diplomirao je na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu 2002. godine (na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje), sa
prosečnom ocenom 9,83. Magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu,
smer Međunarodni marketing i menadžment, završio je sa prosečnom ocenom 10,00.
Magistarsku tezu pod nazivom „Marketinški aspekti biznis-plana“ odbranio je 2010.
godine. Doktorske studije, smer Poslovno upravljanje, upisao je 2010. godine i položio
sve predviđene ispite.
Radnu karijeru gradio je radeći u reviziji, bankarstvu i osiguranju. Poseduje licencu
portfolio menadžera.
Od 2010. godine zaposlen je u Kompaniji „Dunav osiguranje“, najpre na poziciji internog
revizora, a sada na poziciji višeg specijaliste za praćenje i upravljanje portfeljom.
Mr Mihailo Kočović objavio je veći broj radova u naučnim časopisima, naučnim
monografijama i zbornicima radova. Opus njegovih istraživanja u radovima, počev od
magistarske teze, obuhvata oblasti marketinga i finansija, s naglaskom na kvantitativnim
aspektima.

UDK:331.96(082.2):(076.1;)(025):502.58:657.87:368.025.6:621.03.368.04 (497.11)
PRIKAZ SAVETOVANJA

ODGOVORI TRŽIŠTA OSIGURANJA NA AKTUELNE IZAZOVE

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 17. do 20. juna 2021. godine održan je XIX Međunarodni simpozijum na temu „Odgovori tržišta osiguranja na aktuelne izazove“. Skup je uvodnim izlaganjem na tu temu otvorila profesorka Ekonomskog fakulteta Jelena Kočović, predsednik Programskog odbora simpozijuma.

sr_RSSR