Ivanjko, prof. dr Šime

  • Email:

Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru

UDK: 681.515:368:353.4(497.12)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REGULISANJE DELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI SLOVENIJI

Nakon osamostaljenja Republike Slovenije 1991. godine otpočeo je dinamičan razvoj delatnosti osiguranja. Taj je trend nadalje podržan reformom pravnog uređenja, te donošenjem brojnih novih propisa radi približavanja Slovenije EU, uz istovremeno utvrđivanje novih, savremenih pristupa organizovanju osiguravajućih društava i održavanju fi nansijske stabilnosti. U radu su predstavljeni osnovni pravni akti i postupci, doneti u proteklih dvadeset godina delovanja društava za osiguranje, koji su bili prekretnica u uređenju organizacije osiguravajućih kuća i njihovog poslovanja.

UDK:336.747+336.717.12:368.11
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

BLANKO MJENICA U POSLOVIMA OSIGURANJA

Poslovanje sa blanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom njenom imaocu – ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbjegavati primjenu blanko mjenice, a ako se takva i izdaje, potrebno je da trasant odnosno izdavalac upiše klauzulu „ne po odredbi”, jer se time sprečava mogućnost njene zloupotrebe. Bitno je da se osiguravač i osiguranik kao stranke kod ugovora na osnovu kojeg se izdaje mjenica jasno dogovore o njenom sadržaju, te da se pri ispunjenju mjenice u cjelosti primjenjuju ne samo odredbe zakona već i standardi poslovne mjenične prakse.

UDK: 368.032.2 :368.03
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Uzajamnost u osiguranju

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu osiguranja, mada se u savremenom zakonodavstvu ne tretira kao temelj te delatnosti. Detaljnije se razmatraju njegove prednosti, koje se ostvaruju u društvu za uzajamno osiguranje; ukazuje se na dvostruku ulogu osiguranika u tim društvima – kao člana društva i kao ugovornog partnera. Upoređuje se i položaj osiguranika u društvima za uzajamno osiguranje i osiguranika deoničarskih osiguravajućih društava.

sr_RSSR