Pak, prоf. dr Jasna

  • Email:

Univerzitet „Singidunum” u Beogradu

UDK: 368.023:368.024:368.023.3:368.023.4:368.86:368.9+368.8:368.024
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UGОVОR О ОSIGURАNJU ZА TUĐ RАČUN ILI ZА RАČUN KОGА SЕ TIČЕ

Ugоvаrаnjе оsigurаnjа u kоrist drugоg licа, а nе u korist ugоvаrаčа оsigurаnjа, izuzеtаk је оd оpštеg prаvilа dа ugоvоr imа dејstvо sаmо izmеđu strаnа ugоvоrnicа. Rаznе vrstе оsigurаnjа poseduju spеcifičnе kаrаktеristikе, štо ugоvоr u kоrist drugоg čini vrlо slоžеnim. Оdrеdbе Zаkоnа о оbligаciоnim оdnоsimа о оsigurаnju zа tuđ rаčun ili zа rаčun kоgа sе tičе jesu оpštе, štо stvаrа zаbunu, јеr pо prаvilimа kоја sаdržе оdgоvаrајu оsigurаnju stvаri, а nе оsigurаnju od grаđаnskе оdgоvоrnоsti i оsigurаnju licа. Оsigurаnjа zа drugоg mоgu sе zаklјučivati i kоd оsigurаnjа imоvinе i kоd оsigurаnjа licа, te stоgа оpštе оdrеdbе trеbа dа budu primеnljivе nа оbе grupе оsigurаnjа. U Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Srbiје оdrеdbе ZОО о оsigurаnju zа tuđ rаčun nisu mеnjаnе, štо niје zаdоvоlјаvајućе rеšеnjе. U rаdu sе аnаlizirајu nајznаčајniја pitаnjа u оvоm оsigurаnju i ukаzuје nа pоtrеbu dа sе оdrеdbе sаdržаnе u Zаkоnu о оbligаciоnim оdnоsimа izmеnе u sklаdu s pоsеbnоstimа оsigurаnjа u kоrist drugоg licа u imоvinskim оsigurаnjimа i u оsigurаnju licа.

UDK: 347.412:347.965.6:368.86:347.956.6:368.023.5:368.023.3.5+368.023.1+368.023.3
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBAVEZE, ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POSREDNIKA U OSIGURANJU

Delatnost posredovanja u osiguranju vrlo je složena, pa je razumljivo to što se postavljaju razna pitanja, kao što su ona koja se odnose na pravnu prirodu tog ugovora, te na pravila koja se  primenjuju na građansku odgovornost posrednika i osiguranje te odgovornosti. Obaveze posrednika koje su zakonom utvrđene takvog su obima da daleko prevazilaze karakteristične obaveze  posrednika kod klasičnog ugovora o posredovanju, zbog čega se postavlja pitanje o kakvom se ugovoru radi. Specifičnost i složenost materije zahteva odgovarajuće zakonsko regulisanje osiguranja od odgovornosti posrednika u osiguranju, koje bi obezbedilo pravnu sigurnost svih zainteresovanih lica. Autor ukazuje na to da je potrebno da se na osiguranje primenjuju jedinstveni uslovi kako bi se obezbedilo minimalno osiguravajuće pokriće. Osiguranje posrednika u osiguranju je obavezno, zbog čega nije prihvatljivo da ga osiguravajuća društva sprovode na osnovu uslova u kojima postoje znatne razlike, naročito u pogledu isključenja iz osiguranja, koja ga u najvećoj meri ograničavaju. Autor ukazuje na to da na mnoga pitanja koja se postavljaju u primeni naših propisa koji se odnose na posredovanje u osiguranju odgovori ne mogu da se daju bez dobrog poznavanja prava Evropske unije i prava njenih država članica.

UDK: 338.266(4-672EEZ):341.64:368.042:347:368.861.82:688.8.033:368.021.26:368.025.8
INOSTRANO OSIGURANjE

ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE C-347/02

Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 92/49/EZ – Sistem bonus-malus – sloboda tarifiranja – referentna premija – državni nadzor poslovnih akata društava za osiguranje Odluka suda. Ne može se poistovetiti sistem davanja saglasnosti na tarife (što je suprotno principu slobode tarifiranja iz direktive 92/49) sa sistemom bonus-malus koji se primenjuje na ugovore o osiguranju od automobilske odgovornosti. Obavezni sistem bonus-malus nesumnjivo ima uticaj na premiju, ali nema za cilj to da država počne direktno da utvrđuje tarife jer društva za osiguranje mogu slobodno da utvrđuju visinu osnovne premije. Potpuno usaglašavanje u oblasti tarifiranja u neživotnom osiguranju koje isključuje svaku nacionalnu meru koja ima uticaj na tarife može da se smatra saglasnim s direktivom samo u slučaju da ona tako nešto izričito predviđa.

UDK:368.212:369.021:368.042:368.041:368.425.73:347.347.518 (44)
INOSTRANO OSIGURANjE

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PREDUZEĆA

Ma koliko veliko, preduzeće koje u obavljanju delatnosti koristi motorna vozila (automobil, motor, radna mašina) treba da vodi računa o njihovom osiguranju. Osim obaveznih, osiguravači preporučuju zaključenje dobrovoljnih osiguranja koja odgovaraju posebnim potrebama preduzeća. Radi ograničenja rizika od saobraćajnih nezgoda moraju se poštovati neka pravila, naročito ona što se tiču preventivnih mera.

UDK: 368.214: 368.04:368.025.8:368.18:343.197(4-672EEZ)(497.12)
INOSTRANO OSIGURANjE

ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE C-162/132

Prethodno pitanje - Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 72/166/EZ, član 3. stav 1. – Pojam „upotreba vozila“ – Nezgoda koju je prouzrokovao traktor s prikolicom.

UDK:(1-87)659.131.8: :368.025.:368.026: 681.51+681.323
INOSTRANO OSIGURANjE

VIŠE RIZIKA POD KONTROLOM

Onaj ko želi da se osigura od opasnosti, mora tu opasnost da razume. Zbog toga je važno prikupljati podatke i dobro ih analizirati. Zahvaljujući digitalizaciji, danas mogu da se obezbede polise osiguranja koje su ranije bile nezamislive.

UDK:340.142(365):347.439:368.023.3:368.023.1
INOSTRANO OSIGURANjE

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU

Vrhovni sud Španije razmatrao je zahtev koji je D. Alfonso podneo za vanredno preispitivanje presude drugostepenog suda kojom je odbijen njegov zahtev da mu društva za osiguranje „Allianz S. A.“ i „Ocaso S. A.“ isplate 158.354,31 evro po osnovu osiguranja od građanske odgovornosti. Sud je odbio zahtev za vanredno preispitivanje presude, potvrdio pobijanu presudu, a podnosioca zahteva obavezao na naknadu troškova.

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN