Radojković, dr Ivan

Ivan D. Radojković rođen je 15. marta 1972. u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio je u Nišu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu diplomirao je 1998. godine i stekao zvanje Diplomiranog inženjera mašinstva (smer Precizno mašinstvo).

Na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu odbranio je magistarski rad na temu „Metodološki okvir za upravljanje rizikom putem osiguranja“ 2011. Na Mašinskom fakultetu u Nišu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: „Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju“ 2016.

Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u nacionalnim časopisima i predstavljeni na međunarodnim konferencijama.

Radno iskustvo:

Karijeru je započeo je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 1. februara 1999. godine.

Već deset godina nalazi se na liderskim pozicijama u ovoj kući. Od 1. septembra 2006. do 30. aprila 2007. bio je na poziciji direktora Sektora osiguranja, Glavne filijale osiguranja Niš. Od 30. aprila 2007. do 29. decembra 2014. obavljao je funkciju regionalnog direktora u „Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“.

Od 29. decembra 2014. do danas nalazi se na poziciji direktora Filijale Niš „Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“.

Svoje liderske sposobnosti dokazao je i van Kompanije „Dunav osiguranje“. U periodu od 14. marta 2014. do 30. septembra 2014. vršio je funkciju predsednika Odbora direktora u „Vojvodini“ AD Novi Sad, a od 29. jula 2015. do 23. maja 2019. nalazio se na mestu predstavnika Republike Srbije u Skupštini društva DVP „Erozija“ d. o. o. Niš.

Funkciju predsednika Nadzornog odbora „Ineks Uzor“ AD Negotin vrši od 21. juna 2017. godine.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Oblasti njegovog interesovanja su osiguranje, menadžment i finansije.

UDK:657.412.7:368.914:35.082.8:303.496 (497.11)(497.13)(495.61)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za njegov razvoj. Treći stub  penzijskog sistema zasniva se na dobrovoljnosti, a njegovo funkcionisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate – penzije. Stabilnost priliva u dobrovoljne penzijske fondove i predvidljivost isplata omogućavaju da se formira kvalitetan investicioni portfelj i ostvari dugoročan prinos od investicija. Ključ uspeha srpskih dobrovoljih penzijskih fondova jeste u izgradnji poverenja građana u ovaj način štednje.

UDK: 655.55: 65.012.3:368.025.61:802.0 – 022
PRIKAZ KNjIGE

MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE". Autori: prof. dr Veselin Avdalović i prof. dr Evica Petrović Izdavač: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011. Obim: 454 strane

UDK: 655.55: 875.8: 368.021.1+ 368.025.61: 551.583+515.174
PRIKAZ KNjIGE

UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE". Autor: dr Ratko Vujović Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009. Obim: 625 strana

UDK:655.53:629.437.4:368.212:368.861.82
PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA

Prikaz knjige : "OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA". Autor: dr Milan Cerović Izdavač: Privredna akademija – Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012. Obim: 394 strane

UDK: 331.545:368.048:368.914: 657.412.7:336.76 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ I IZGLEDI DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Polazeći od dugogodišnje krize funkcionisanja penzijskog sistema u Srbiji i potrebe da se on ozbiljno reformiše i dovede u red, autor rada daje predlog za njegove izmene i posebnu pažnju posvećuje trećem stubu – dobrovoljnom penzijskom osiguranju.

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN