Teorija
i praksa
u osiguranju

Bibliografija svih objavljenih članaka (selektovano po brojevima časopisa u kojima su objavljeni)

Registar autora i naslovi članaka i drugih priloga objavljenih u časopisu „Tokovi osiguranja“ (TO) i časopisima „Osiguranje udruženog rada“ (OUR) i „Osiguranje u teoriji i praksi“ (OTP), koji su mu prethodili

KOMPANIJA „DUNAV OSIGURANJE“

REDAKCIJA ČASOPISA TOKOVI OSIGURANJA

BIBLIOGRAFIJA

Priredila: Ljiljana Lazarević Davidović, urednik časopisa

REGISTAR AUTORA I NASLOVI ČLANAKA I DRUGIH PRILOGA OBJAVLJENIH U ČASOPISU „TOKOVI OSIGURANJA“ (TO)

I ČASOPISIMA „OSIGURANJE UDRUŽENOG RADA“ (OUR)

I „OSIGURANJE U TEORIJI I PRAKSI“ (OTP) KOJI SU MU PRETHODILI

Napomena: Plavom bojom označeni su članci, dok je kod ostalih priloga naznačeno kojoj kategoriji pripadaju

Prezime, ime autora i naziv članka Broj, godina izdanja i skraćeni naziv časopisa

Aleksić, prof. dr Živojin

Utvrđivanje uzroka i odgovornosti kod ostvarivanja rizika požara br. 3/1985/OUR

Prevare u pomorskom osiguranju br. 1/1986/OUR

Kriminalistika i osiguranje života br. 1/2004/TO

Otkrivanje paljevina osigurane imovine br. 3-4/2006/TO

Samoubistvo ili ubistvo i životno osiguranje br. 4/2007/TO

Istraživanje sabotaže i diverzije: podmetanje požara i eksplozija br. 1-2/2009/TO

Veštačenje falsifikata dokumenata br. 3/2010/TO

Aksentijević, dipl. inž. Milić

Uzroci kvara transformatora većih snaga i njihova preventivna zaštita br. 4/1985/OUR

Uzemljenje elektroenergetskih postrojenja i rezultati ispitivanja u TE

Nikola Tesla“- A -Obrenovac br. 1/1988/OUR

Plansko preventivno održavanje visokonaponskih motora br. 2 /1991/OTP

Andrejić, MA Slađana

Prikaz inostranog članka: Tu su, ali i nisu br. 3/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Od čoveka čoveku br. 4/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Na prezentacijskoj tacni ‒ najčešće greške

u POWER POINT prezentaciji u osiguravajućoj branši br. 2/2019/TO

Prikaz inostranog članka: Sve u jednom zdravstvenom kartonu br. 3/2019/TO

Anđelić, dipl. vet. Radoslav

Osiguranje pasa br. 2/2004/TO

Aranđelović, prof. dr Mirjana

Razvoj javno-privatnih partnerstava u osiguranju br. 3/2013/TO

Avsenik, dipl. inž. Franc

Preventiva u uslovima osiguranja i tarifama premija osiguranja

industrije i civila br. 4/1987/OUR

Babić, prof. dr Ilija

Prikaz knjige: Pravo osiguranja (autor: prof. dr Jasna Pak) br. 4/2011/TO

Babić, dr Slobodan

Arhivistički sistem zasnovan na modelu za razmenu elektronskih

finansijskih dokumenata br. 4/2016/TO

Baručija, Hilmo

Uputstvo za siguran rad u toplanama centralnog grejanja br. 2/1989/OUR

Opasnosti i mjere zaštite kod upotrebe kiseonika pri autogenom

zavarivanju br. 1/1990/OTP

Opasnosti i mjere pri radu sa hlorom br. 1/1991/OTP

Opasnosti i mjere zaštite pri radu sa opasnim materijama br. 3/1991/OTP

Bennett, Selby

Upravljanje rizikom i transfer ‒ kontrola rizika br. 2/1990/OTP

Bero, Filip (Beraud, Phillipe)

Maksimalna predvidiva šteta (MFL) br. 1-2/2003/TO

Maximum Foreseeable Loss (MFL) br. 1-2/2003/TO

Bionda, dipl. pravnik Edi

Prikaz savetovanja: Deseto jubilarno savetovanje „Palić 2009“ Integracija

(prava) osiguranja Srbije u evropski sistem osiguranja br. 3/2009/TO

Blagojević, dipl. filol. Dejan

Prikaz inostranog članka: Kratka istorija modeliranja katasrofalnih rizika br. 1/2004/TO

Prikaz inostranog članka: Genetska tehnologija i životno i zdravstveno

osiguranje tri buduća scenarija br. 3/2004/TO

Bogdanović, dipl. pravnik Mileva

Regresna tužba stranog osiguravača za štete u drumskom saobraćaju

na teritoriji SFRJ br. 1/1985/OUR

Borota, dipl. inž. Predrag

Izgradnja objekta i odobrenje za upotrebu br. 3/1986/OUR

Standardizacija i zaštita od požara br. 4/1986/OUR

Stabilni sistemi za gašenje požara vodom br. 2/1988/OUR

Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje

pricenjene najveće štete br. 4/1997/OTP

Borozanović, dipl. turizmolog Marina

Telematika br. 2/2014/TO

Bošković Ibrahimpašić, dipl. pravnik Margerita

Kreditna osiguranja br. 2/2004/TO

Finansijski rizici i osiguranje br. 1/2007/TO

Osiguranje municipalnih obveznica br. 1/2010/TO

Prikaz savetovanja: Nove tendencije u oblasti distribucije usluga osiguranja br. 4/2010/TO

Božović, dipl. inž. Zoran

Plansko preventivno održavanje visokonaponskih motora br. 2 /1991/OTP

Branković, dr med. Đorđe

Medicina i osiguranje br. 2/2011/TO

Dopunsko zdravstveno osiguranje br. 3/2011/TO

Cakić, dipl. inž. Ilija

Osiguranje Jugoslovenskih železnica sa analizom šteta u ŽTO „Beograd“ br. 1/1988/OUR

Utvrđivanje visine štete na motornim vozilima br. 1/1991/OTP

Elementi za procenu maksimalno moguće štete od požara na opremi br. 4/1997/OTP

Cerović, dr Milan

Osiguranje nenovčanih obrtnih sredstava na flotantnoj osnovi br. 1/1987/OUR

Osiguranje imovine na ugovorenu vrednost br. 2/1987/OUR

O nekim netačnostima u članku „Flotantno osiguranje zaliha“ br. 3/1990/OTP

Zaštita korisnika obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila

od odgovornosti br. 1-2/1995/OTP Uskladjivanje osiguranja od auto-odgovornosti s evropskim standardima br. 1/2007/TO

Dvanaest godina rada Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije br. 4/2009/TO

Rezultati osiguranja od auto-odgovornosti u 2011. godini br. 2/2012/TO

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi br. 1/2013/TO

Rezultati osiguranja od auto-odgovornosti u 2012. godini br. 3/2013/TO

Uticaj razvoja auto-industrije na značaj tržišta osiguranja motornih vozila

(I deo) br. 1/2014/TO

Uticaj razvoja auto-industrije na tržište osiguranja motornih vozila

(II deo) br. 2/2014/TO

Rezultati osiguranja u Republici Srbiji u 2013. godini br. 1/2015/TO

Rezultati osiguranja u Republici Srbiji u 2014. godini br. 3/2015/TO

Rezultati osiguranja Republike Srbije u 2015. godini br. 3/2016/TO

Modeli organizovanja Garantnog fonda br. 4/2016/TO

Rezultati osiguranja u Srbiji u 2016. godini br. 3/2017/TO

Cvetanović, dipl. inž. poljop. Radoje

Mehanička oštećenja od grada na plodovima voća i metode procene šteta br. 2/2004/TO

Čavoški, mr Svetlana

Osiguranje agrarnog kredita i razvoj poljoprivredne proizvodnje br. 1/1984/OUR

Predviđanje šteta od grada na pšenici korekcijom pomoću sezonskih

indeksa br. 4/1987/OUR

Uzorak i korelacija u merodavnom statističkom odlučivanju br. 1-2/1994/OTP

Jedna mogućnost primene binomnog rasporeda u proceni štete u

osnovnom skupu br. 1-2/1995/OTP

Značaj kanala distribucije u organizovanju i sprovođenju mikroosiguranja

u zemljama u razvoju (primer Indije) br. 4/2010/TO

Čolaković, MSc Đorđe

Prikaz savetovanja: Trendovi razvoja zaštite od požara na

Šestom međunarodnom savetovanju DITUR-a br. 4/2017/TO

Ćirić, dr Jovan

Krivičnopravni aspekti osiguranikove prevare br. 1/2002/TO

Osiguravač između pacijenata, lekara i farmaceuta: moguće prevare

i zloupotrebe br. 2/2005/TO

Ćirković, dipl. pravnik Božidar

Pravni sistem u osiguranju (I deo) br. 2-3/1984/OUR

Pravni sistem u osiguranju (II deo) br. 4/1984/OUR

Ćurčić, dr Aleksandar

Efikasnost primene CO filtera u dosadašnjim katastrofama u rudnicima

uglja u Jugoslaviji br. 3/1985/OUR

Dabić, prof. dr Ljubiša

Osnivanje i poslovanje mešovitih društava za osiguranje u Jugoslaviji br. 4/1991/OTP

Likvidacija organizacija za osiguranje br. 4/2004/TO

Davidović, dipl. inž. Zoran

Osiguranje računara jedinstveni rizik, MMŠ br. 1-2/1995/OTP

Primena Tarife i Uslovi kombinovanog osiguranja elektronskih računara,

procesora i sličnih uređaja br. 1-2/1997/OTP

Delić, dipl. ek. Vladimir

Pitanja i odgovori: Osiguranje potraživanja od nekomercijalnih rizika

Da li se potraživanja od inostranih dužnika mogu osigurati od

nekomercijalnih rizika kod zajednica osiguranja? br. 1/1984/OUR

Pitanja i odgovori: Da li se roba u međunarodnom prevozu može

osigurati od ratnih rizika za vreme prevoza kopnom? br. 2-3/1984/OUR

Osiguranje robe u međunarodnom prevozu br. 1/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje rizika krađe i neisporuke ‒ Da li uslovi

osiguranja Protiv svih rizika (AAR) za robu u transportu pokrivaju i

rizik krađe i neisporuke? br. 1/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Reosiguranje viška šteta ‒ Da li kod reosiguranja po

principu „velika šteta“ reosiguravač učestvuje srazmerno u svakoj šteti? br. 2/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Metodi reosiguranja ‒ Koje su najpoznatije vrste

reosiguranja? br. 4/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje prenosa teških predmeta ‒ Da li se polisom

osiguranja trensporta može osigurati predmet koji se prenosi u krugu

radne zajednice? br. 4/1985/OUR

Osiguranje potraživanja od inostranih dužnika protiv komercijalnih

rizika br. 1/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Da li štete po reosiguranom riziku osiguravač

može samostalno likvidirati? br. 3/1986/OUR

Osiguranje odgovornosti pomorskih brodara br. 4/1986/OUR

Osiguranje pošiljaka po generalnim polisama br. 2/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u kopnenom prevozu ‒ Da li

osiguravač može priznati osiguraniku štetu preko osiguranog iznosa

naznačenog u polisi osiguranja? br. 2/1987/OUR

Osiguranje rizika rata i štrajka u međunarodnom pomorskom prevozu

tereta br. 3/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje mašina za vreme transporta Da li je kod

osiguranja mašina za vreme transporta potrebno primeniti klauzulu

uslove za osiguranje mašina? br. 3/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje odgovornosti drumskog vozara za štetu na

robi ‒ Da li je osiguranjem pokrivena gruba nepažnja šofera? br. 3/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u transportu ‒ Da li osiguranik ima

pravo da traži naknadu iz osiguranja robe za potpuni gubitak iako on

nije nastao? br. 4/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje vazduhoplova ‒ kasko: Da li osiguranje

pokriva štete usled grube nepažnje pilota? br. 4/1987/OUR

Zajednička havarija br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u međunarodnom transportu Da li

pokriće „protiv svih rizika“ odgovara pokriću po novoj klauzuli „A“? br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje vazduhoplova kasko Da li se u slučaju

oštećenja vazduhoplova naknađuju štete usled gubitka vrednosti

vazduhoplova? br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u međunarodnom prometu Šta se

podrazumeva pod „lomljenim“ osiguranjem? br. 2/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje u međunarodnom pomorskom prevozu

Šta se podrazumeva pod P&I osiguranjem? br. 3/1988/OUR

Prikaz savetovanja: Jugoslovensko savetovanje o saosiguranju br. 4/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u međunarodnom transportu Da li

sejednim osiguranim iznosom mogu osigurati pored vrednosti robe i

troškovi prevoza, carine, osiguranja, špedicije i očekovani dobitak? br. 4/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u međunarodnom transportu Da li se

u Zakonu o obligacionim odnosima reguliše uloga špeditera u pogledu

osiguranja br. 1/1989/OUR

Osiguranje plovnih objekata na unutrašnjim vodama br. 2/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Konvencija o prevozu opasnih i štetnih materija

brodom br. 2/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u transportu Da li se rizik rata i

štrajka može osigurati i kod prevoza pošiljaka kopnom? br. 4/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u pomorskom prevozu Šta znači

skraćenica T.P.N.D.? br. 1/1990/OTP

Osiguranje pošiljaka u međunarodnom kopnenom, rečnom, jezerskom i

vazdušnom transportu br. 2/1990/OTP

Prikaz inostranog članka: Imovina u tečnom stanju br. 2/1990/OTP

Prikaz inostranog članka: Štete u avijaciji 1989. godine koštaju milijardu

dolara br. 3/1990/OTP

Prikaz inostranog članka: Jugoslavija: Posrednik vidi odlične mogućnosti br. 3/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u međunarodnom prevozu br. 4/1990/OTP

Osiguranje bankarskih kredita odobrenih privatnim preduzećima i

zanatstvu br. 1/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje brodova br. 1/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: Osiguranje kredita br. 2/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: Potonuti ili plivati br. 2/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: Politički rizik i osiguranje izvoznog kredita br. 3/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje avijacije br. 3/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje avijacije br. 4/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: Reosiguranje viška šteta br. 4/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: London se gasi? br. 1/1992/OTP

Prikaz inostranog članka: Rast premijskih stopa br. 1-4/1993/OTP

Pitanja i odgovori: Šta se podrazumeva pod havarijom? br. 1-4/1993/OTP

Prikaz inostranog članka: Namerne greške br. 1-2/1994/OTP

Prikaz inostranog članka: Teškoće sa teretom br. 1-2/1994/OTP

Pitanja i odgovori: Gde se primenjuje klauzula „bez uspeha

nema nagrade“? br. 1-2/1994/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje u pomorskom prevozu: Šta znači

skraćenica S.O.L.? br. 1-2/1995/OTP

Prikaz inostranog članka: Pritisak tržišta pomorskog osiguranja br. 1-2/1995/OTP

Osiguranje roba u transportu, tzv. „lomljeno osiguranje“ br. 1-2/1996/OTP

Pitanja i odgovori: Šta se podrazumeva pod abandonom? br. 1-2/1996/OTP

Pitanja i odgovori: Da li se polisa osiguranja transporta može preneti

indosirati? br. 1-2/1996/OTP

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica T.L.O.? br. 1-2/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: Posle dobitka ponovo gubitak? br. 3-4/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: Štete i premije u osiguranju avijacije br. 3-4/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: Nivelisanje tržišta osiguranja kredita br. 3-4/1996/OTP

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica H/C? br. 3-4/1996/OTP

Pitanja i odgovori: Šta se podrazumeva pod osiguranjem per axis? br. 3-4/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: Promena ili nestajanje br. 1-2/1997/OTP

Osiguranje transporta br. 3/1997/OTP

Prikaz inostranog članka: Reosiguranje ponovo pokrenuto br. 3/1997/OTP

Prikaz inostranog članka: Pomorsko osiguranje: samouništenje br. 3/1997/OTP

Pitanja i odgovori: Koje vrste polisa postoje? br. 3/1997/OTP

Pitanja i odgovori: Šta je Lojdov registar? br. 3/1997/OTP

Havarijska obveznica i havarijsko jemstvo br. 3-4/2003/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje transporta br. 3-4/2003/TO

Pitanja i odgovori: Da li se roba u transportu može osigurati i od rizika

koji nisu obuhvaćeni pokrićem „A“ (protiv svih rizika)? br. 1/2004/TO

Pitanja i odgovori: Šta je subrogacija u osiguranju? br. 2/2004/TO

Pitanja i odgovori: Šta je pokriveno osiguranjem rizika rata i štrajka u

pomorskom prevozu robe? br. 3/2004/TO

Pitanja i odgovori: Šta u osiguranju znači skraćenica T.P.N.D.? br. 4/2004/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje političkog rizika br. 1/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta pokrivaju odredbe o komercijalnim rizicima

pri osiguranju potraživanja od inostranih dužnika? br. 2/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta predstavlja slip u osiguranju? br. 2/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica Fch, odnosno Fchse? br. 2/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica FPA u osiguranju? br. 4/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica WA u osiguranju? br. 4/2005/TO

Pitanja i odgovori: Šta predstavlja skraćenica F.C.S.S.R.C.C.? br. 1/2006/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica L. R. S.? br. 1/2006/TO

Pitanja i odgovori: Šta je lomljeno osiguranje robe u prevozu? br. 2/2006/TO

Pitanja i odgovori: Šta je matematička rezerva? br. 2/2006/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači reč franko? br. 3-4/2006/TO

Pitanja i odgovori: Da li se osiguranjem robe u prevozu pored

vrednosti robe pokrivaju i troškovi? br. 3-4/2006/TO

Pitanja i odgovori: Šta se podrazumeva pod rizikom od odbijanja

(rejection)? br. 1/2007/TO

Pitanja i odgovori: Šta se podrazumeva pod rizikom od transfera? br. 1/2007/TO

Pitanja i odgovori: Šta označava skraćenica S.O.L. u osiguranju br. 2/2007/TO

Pitanja i odgovori: Razlike između generalne i partikularne havarije br. 2/2007/TO

Pitanja i odgovori: Šta pokriva rizik od bombaže? br. 3/2007/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači skraćenica „fchse“? br. 4/2007/TO

Pitanja i odgovori: Šta znači „slip“ u osiguranju? br. 4/2007/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje depozita br. 1-2/2009/TO

Pitanja i odgovori: Šta su klubovi za zaštitu i naknadu? br. 1-2/2009/TO

Pitanja i odgovori: Specijalna prava vučenja br. 3/2009/TO

Pitanja i odgovori: Šta je subrogacija br. 3/2009/TO

Doganjić, mr Jelena

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti

i negativne selekcije rizika br. 4/2011/TO

Domazet, dipl. vet. Ratko

Razvoj osiguranja životinja sa posebnim osvrtom na metod kolektivnog

osiguranja sa zdravstvenom zaštitom br. 3/2004/TO

Osiguranje peradi br. 4/2004/TO

Dörr, Herbert

Kontrola šteta u tehničkim granama osiguranja br. 2/1990/OTP

Drljača, dr Dejan

Utvrđivanje visine troškova sprovođenja osiguranja i izvora za njihovo

pokriće u osiguravajućim društvima br. 3-4/2006/TO

Obračun, deponovanje i ulaganje sredstava tehničkih i garantnih rezervi u

društvima za osiguranje br. 2/2007/TO

Ugradnja pravila i zahteva projekta Solvency II putem zakonodavnog

okvira i prakse osiguranja u Republici Srbiji specijal 1/2012/TO

Đorđević, dipl. inž. Dragan

Stručno saopštenje o mogućem predlogu određivanja međuprostornog

rastojanja u okviru jedinstvenog rizika br. 4/1997/OTP

Đorđević, Gradimir

Flotantno osiguranje zaliha od požara i drugih opasnosti br. 2/1988/OUR

Đurić, doc. dr Zlata

Analiza ponude osiguravača motornih vozila na tržištu Republike Srbije

komparacijom uslova osiguranja br. 4/2018/TO

Đurović, dipl. ek. Veljko

Prikaz inostranog članka: Strategijsko planiranje u osiguravajućoj firmi

(detaljan prikaz studije dr Hajnca Benelkena o nužnosti strategijskog

planiranja u osiguravajućoj firmi) br. 1/1985/OUR

Izrada sanacionog programa, odnosno programa mera u OZR br. 4/1985/OUR

In memoriam: Dr Nikola Nikolić br. 3/1997/OTP

Filipović, dr Aleksandar

Načelo monetarnog nominalizma i naknada štete u uslovima inflacije br. 3-4/1996/OTP

Obračun zatezne kamate i dileme kod primene Zakona o dopuni Zakona o

visini stope zatezne kamate iz 1994. godine br. 3-4/1996/OTP

Vansudsko poravnanje u oblasti osiguranja br. 1-2/1997/OTP

Utvrđivanje visine naknade nematerijalne štete po odredbama člana 200.

i 201. Zakona o obligacionim odnosima i stav sudske prakse br. 3-4/2003/TO

Granica odgovornosti osiguravača ‒ pravno ili činjenično pitanje? br. 3/2004/TO

Zastarelost zahteva za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom br. 4/2004/TO

Lica ovlašćena na ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete i

primena odredbe člana 216. ZOO-dileme u poslovnoj i sudskoj praksi br. 3/2005/TO

Dospelost zatezne zakonske kamate kod regresnih zahteva ‒ neke dileme u

poslovnoj i sudskoj praksi br. 2/2006/TO

Aktuelni problemi oko primene rokova zastarelosti potraživanja naknade

štete prouzrokovane krivičnim delom br. 4/2007/TO

Nasleđivanje i zastarelost naknade nematerijalne štete br. 3/2009/TO

Odgovornost za štetu prouzrokovanu motornim vozilom trećem licu br. 2/2010/TO

Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj i sudskoj

praksi br. 2/2011/TO

Filipović, dr Dušan

Odgovornost za štetu prouzrokovanu motornim vozilom trećem licu br. 2/2010/TO

Filipović, LLM Nikola

Inostrana sudska praksa: Presuda Evropskog suda pravde od 31. 5 2018.

u predmetu C-542/16 Länsförsäkringar sak försäkringsaktiebolag v Dödsboet

efter Ingvar Mattsson and länsförsäkringar sak försäkringsaktiebolag br. 3/2019/TO

Gajić, Boban

Razvijenost dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji br. 4/2017/TO

Analiza ponude osiguravača motornih vozila na tržištu Republike Srbije

komparacijom uslova osiguranja br. 4/2018/TO

Metodologija procene šteta u osiguranju biljne proizvodnje br. 2/2019/TO

Gajić, Nikola

Pitanja i odgovori: Invaliditet kod višestrukih povreda ‒ Kako se utvrđuje

procenat trajnog invaliditeta kod višestrukih povreda pojedinih udova

ili organa? br. 1/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Regresni zahtev osiguravača po osiguranju lica ‒ Da li

se može isticati regresni zahtev za isplaćene osigurane iznose po osnovu

osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja? br. 1/1985/OUR

Stanje i razvoj osiguranja od nezgode br. 4/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje života i inflacija br. 4/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Kolektivno osiguranje radnika

Pitanja i odgovori: Naknada iz osnova osiguranja živta u slučaju ubistva br. 3/1989/OUR

osiguranika br. 4/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Utvrđivanje osigurane sume proporcionalno

plaćenoj premiji kod osiguranja nezgode br. 1/1990/OTP

Gajović, dr Vladimir

Primena fazi matematike u oceni rizika u osiguranju br. 1/2018/TO

Prilagođavanje tablica mortaliteta korišćenjem metode

ograničene fluktuacije br. 1/2020/TO

Galić, dipl. ek. Viktor

Kretanje šteta i njihovi uzroci u nekim vrstama osiguranja imovine

od 1976-1985 br. 3/1987/OUR

Gligorijević, Svetozar

Nova pomorska polisa ‒ rizici, štete i njihova isključenja prema

Institutskim klauzulama londonskih osiguravača br. 4/2005/TO

Časne (opkladne) polise kao dokaz osiguranog interesa u svetlu engleskih

zakona o pomorskom osiguranju br. 1/2010/TO

Pitanja i odgovori: Klauzule Instituta londonskih osiguravača za

osiguranje robe u vazdušnom prevozu br. 1/2011/TO

Grainger, Graham

Definicija i procena moguće maksimalne štete/procenjene maksimalne

štete (MMŠ/PMŠ) od požara – gledište tržišta Velike Britanije br. 4/1997/OTP

Grbić, dipl. inž. Predrag

Analiza šteta nastalih u saobraćaju preko vrednosti od dva

miliona dinara br. 1/1986/OUR

Analiza velikih šteta u železničkom saobraćaju br. 3/1986/OUR

Analiza velikih šteta u drumskom saobraćaju br. 2/1988/OUR

Jedinstveni kriterijumi za procenu štete na vozilima br. 1/1990/OTP

Osiguranje motornih vozila br. 2/1991/OTP

Grmuša, dipl. ek. Milorad

Prilog rešenju raspodele prema rezultatima rada u radnim

zajednicama osiguranja br. 2/1985/OUR

Pravci i tendencije u razvoju osiguranja imovine i lica br. 1/1986/OUR

Problemi razvoja osiguranja građana i mere za njegovo unapređenje br. 2/1989/OUR

Grozdanić, dipl. inž. Veljko

Uticaj maksimalno moguće štete i samopridržaja na izravnanje

rizika br. 4/1997/OTP

Ilić Sekros, dipl. pravnik Vera

Havarijski komesari u transportnom osiguranju br. 3-4/2003/TO

Havarijski komesari u transportnom osiguranju (II) br. 1/2004/TO

Uloga i značaj međunarodne špedicije br. 1/2005/TO

Ilijić, mr Slobodan

Prikaz savetovanja: Treće savetovanje Udruženja zapravo osiguranja

Srbije i Crne Gore br. 3-4/2003/TO

Uz novi Zakon o osiguranju br. 2/2004/TO

Prikaz knjige: Kako usklađivati domaće propise sa pravom Evropske unije

(autor: Radovan D Vukadinović, Kragujevac, 2004) br. 3/2004/TO

Uporednopravni pogled na državne organe za nadzor u osiguranju

SCG i BiH br. 4/2004/TO

Prikaz knjige: Pravni aspekti novčanih obaveza

autor: prof. dr Ivica Jankovec, Beograd 2003. br. 1/2005/TO

Prikaz savetovanja: Reforma penzijsko-invalidskog sistema između

socijalnog osiguranja i osiguranja (Okrugli sto magazima „Ekonomist“

i konsultantske firme „Bearing point“ održan 2004. godine) br. 2/2005/TO

Prikaz knjige: Zbornik radova sa naučnog skupa „Novo privredno

zakonodavstvo“ (organizator skupa Institut za pravne i društvene nauke

Pravnog fakulteta u Kragujevcu) br. 2/2005/TO

Prikaz savetovanja: Jedanaesti budvanski pravnički dani i osiguranje br. 3/2005/TO

Pravni aspekti najnovije reforme penzijskog sistema i delatnost osiguranja br. 1/2006/TO

Prikaz knjige: Osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene motornim

vozilom (autor: dr Siniša Ognjanović) br. 2/2006/TO

Pravni aspekti privatizacije osiguranja u Srbiji br. 3-4/2006/TO

Prikaz knjige: Privredno pravo (autor: prof. dr Ivica Jankovec) br. 1/2007/TO

Prikaz savetovanja: Devetnaesti susret Kopaoničke škole prirodnog prava br. 2/2007/TO

Novi pravni instituti u Zakonu o osiguranju br. 4/2007/TO

Prikaz savetovanja: 20. susret Kopaoničke škole prirodnog prava br. 1-2/2008/TO

Oblici obaveznog osiguranja na početku 2008. godine (I deo) br. 3-4/2008/TO

Oblici obaveznog osiguranja na početku 2008. godine (II deo) br. 1-2/2009/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset prvi susret Kopaoničke škole prirodnog

prava br. 1-2/2009/TO

Osnovni pravni instituti u Zakonu o osiguranju br. 3/2009/TO

Povodom Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju RS br. 4/2009/TO

Prikaz savetovanja: Dvanaesto savetovanje Udruženja za odštetno pravo br. 1/2010/TO

Propisi EU: Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu

prouzrokovanu za vreme prevoza opasne robe drumom, železnicom i

brodovima unutrašnje plovidbe br. 1/2010/TO

Javnopravni aspekti prevara u osiguranju u Srbiji br. 3/2010/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset drugi susret Kopaoničke škole prirodnog

prava br. 4/2010/TO

Prikaz knjige: Vodič kroz pravo Evropske unije

(urednik izdanja: Blagoje S. Babić) br. 4/2010/TO

Prikaz savetovanja: Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje

potraživanja br. 1/2011/TO

Novi propisi u vezi sa osiguranjem br. 2/2011/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset treći susret Kopaoničke škole prirodnog

prava br. 3/2011/TO

Prikaz knjige: Posredovanje pred arbitražom (autor: prof. dr Leposava

Karamarković) br. 3/2011/TO

Propisi EU: Šesta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske

odgovornosti iz upotrebe motornih vozila br. 4/2011/TO

Prikaz savetovanja: Četrnaesto tradicionalno savetovanje Udruženja za

odštetno pravo br. 1/2012/TO

Vansudski postupak za naknadu štete u obaveznom auto-osiguranju br. 2/2012/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset prvi susret Udruženja pravnika u privredi

Srbije iz ugla prava osiguranja br. 2/2012/TO

Obavezno osiguranje stečajnih upravnika u Republici Srbiji br. 4/2012/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset četvrti susret Kopaoničke škole prirodnog

prava iz ugla osiguranja br. 4/2012/TO

Prikaz savetovanja: Deveto savetovanje Udruženja pravnika Republike

Srpske iz ugla osiguranja br. 1/2013/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset peti susret Kopaoničke škole prirodnog prava br. 2/2013/TO

Poseban postupak za naknadu male štete u obaveznom auto-osiguranju

u Srbiji br. 4/2013/TO

Prikaz knjige: Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete (autori:

prof. dr Zdravko Petrović, prof. dr Vladimir Čolović i prof. dr Nataša

Mrvić Petrović) br. 4/2013/TO

Osvrt na odredbe Zakona o izmeni Zakona o osiguranju br. 1/2014/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset drugi susret pravnika u privredi Srbije br. 1/2014/TO

Položaj aktuara osiguranja u pravnim izvorima u Srbiji br. 2/2014/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset šesti susret Kopaoničke škole

prirodnog prava br. 2/2014/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset treći susret Udruženja pravnika u privredi

Srbije ‒ pogled iz ugla osiguranja br. 1/2015/TO

Pravna pravila dobre prakse OECD u postupku prijavljivanja štete

u osiguranju br. 2/2015/TO

Prikaz savetovanja: Pravo osiguranja na 27. susretu pravnika Kopaoničke

škole prirodnog prava br. 2/2015/TO

Prikaz savetovanja: Pravo osiguranja na 24. susretu Udruženja pravnika u

privredi Srbije br. 3/2015/TO

Prikaz savetovanja: Pravo osiguranja na Dvadeset osmom susretu

Kopaoničke škole prirodnog prava br. 4/2015/TO

Prikaz knjige: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske

unije (2013, urednik: prof. dr Vuk Radović) br. 4/2015/TO

Prikaz knjige: Etički i pravni položaj ljudi kao subjekata biomedicinskih

istraživanja i kliničkih ogleda br. 1/2016/TO

Odgovornost za štetu nastalu vršenjem dužnosti utvrđenih Zakonom

o osiguranju br. 2/2016/TO

Prikaz savetovanja: Osiguranje kao tema na 25. susretu pravnika u

privredi Srbije br. 3/2016/TO

Prikaz knjige: Priručnik za prevoz i manipulaciju opasnim teretima

(autor: mr Laslo Poljak) br. 3/2016/TO

Prikaz knjige: Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne)

odgovornosti (autor: prof. dr Marjan Ćurković) br. 4/2016/TO

Prikaz savetovanja: Osiguranje na Dvadest devetom savetovanju pravnika

Kopaoničke škole prirodnog prava br. 2/2017/TO

Prikaz publikacija: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom

Evropske unije (2014. i 2015, urednik: prof. dr Vuk Radović) br. 2/2017/TO

Prikaz savetovanja: Pravo osiguranja na Dvadeset šestom susretu

Udruženja pravnika u privredi Srbije br. 3/2017/TO

Prikaz savetovanja: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva na

Dvadeset drugim Budvanskim pravničkim danima br. 4/2017/TO

Prikaz knjige: Vodič za primenu Zakona o osiguranju

(autori: Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović) br. 4/2017/TO

Prikaz savetovanja: Pravo osiguranja na Tridesetom susretu pravnika

Kopaoničke škole prirodnog prava br. 1/2018/TO

O pravnim aspektima rizika i polise osiguranja u Prednacrtu građanskog

zakonika Republike Srbije br. 2/2018/TO

Propisi EU: Evropska unija počela da primenjuje Opštu uredbu o

zaštiti podataka br. 2/2018/TO

Pozitivnopravni aspekti obaveznog osiguranja stečajnih upravnika i

advokatau srpskom pravu osiguranja br. 1/2019/TO

Prikaz savetovanja: Osiguranje na trideset prvom susretu Kopaoničke škole

prirodnog prava br. 1/2019/TO

Proppisi EU: Direktiva 2006/116/EEZ Evropskog parlamenta i Veća od

12. decembra 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih

prava (prečišćen tekst) br. 2/2019/TO

Prikaz savetovanja: Osiguranje na dvadeset osmom susretu Udruženja

pravnika u privredi Srbije br. 3/2019/TO

Dva aktuelna oblika obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti

u Republici Srbiji br. 1/2020/TO

Prikaz publikacija: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom

Evropske unije (2016. i 2017, urednik: prof. dr Vuk Radović) br. 1/2020/TO

Propisi EU: Evropska konvencija o obaveznom osiguranju od građanske

odgovornosti iz upotrebe motornog vozila i pravo Evropske unije br. 2/2020/TO

Ivanović, prof. dr Ivo

Kriterijumi rizika u analizama opasnosti br. 1/1984/OUR

Zaštita od požarnih katastrofa u industriji br. 4/1984/OUR

Sadržaj preventivnosti u premijama osiguranja br. 2/1985/OUR

Preventivna i ekonomska kontrola rizika u osiguranju br. 2/1986/OUR

Način izračunavanja mogućih šteta br. 1/1987/OUR

Antikatalitički-inhibitorski efekat praškastih sredstava za gašenje požara br. 2/1987/OUR

Uloga inženjera preventivnog inženjeringa iz osiguranja pri izradi

elaborata o pregledu i oceni rizika br. 3/1987/OUR

Rešenje zaštite rezervoara pod pritiskom za lakozapaljive tečnosti i gasove br. 4/1987/OUR

Prilaz proceni požarnih rizika kod industrijskih objekata br. 3/1988/OUR

Toplotna i lančana ekspozija br. 4/1988/OUR

Preduzeća za preventivni inženjering u Velikoj Britaniji br. 3/1989/OUR

Zaštita od požara u proizvodnji nameštaja br. 4/1989/OUR

Problematika ponavljanja šteta kod istog osiguranika br. 1-2/1994/OTP

Povezivanje oblasti zaštite i procedure za procenu opasnosti br. 1-2/1995/OTP

Metodologija procene rizika i izračunavanja premije osiguranja od

požara i eksplozija u industriji br. 1-2/1996/OTP

Ivanjko, Leo

Posrednik u osiguranju između osiguranika i osiguravajućeg društva br. 1-2/2008/TO

Ivanjko, prof. dr I. Šime

Regresni zahtjevi organizacija socijalnog osiguranja u Sloveniji br. 2/2004/TO

Novosti u oblasti osiguranja u Sloveniji br. 3-4/2006/TO

In memoriam: Prof. dr Ivica Jankovec br. 3-4/2006/TO

Posrednik u osiguranju između osiguranika i osiguravajućeg društva br. 1-2/2008/TO

Prevare u osiguranju i građanskopravne posledice br. 3/2010/TO

Uzajamnost u osiguranju br. 1/2012/TO

Blanko mjenica u poslovima osiguranja br. 4/2013/TO

Regulisanje delatnosti osiguranja u Republici Sloveniji br. 2/2015/TO

Ivetić, dipl. filol. Mira

Prikaz inostranog članka: Klizav teren za osiguranje zimskih sportova br. 4/1988/OUR

Prikaz inostranog članka: Oštriji uslovi za osiguranje motociklista u

Velikoj Britaniji br. 4/1988/OUR

Prikaz inostranog članka: Nesavršeni kompjuterski sistemi br. 1/1991/OTP

Ivošević, prof. dr Borislav

Neka pitanja u vezi s reformom engleskog pomorskog osiguranja

iz 2015. godine br. 4/2019/TO

Jakopanec Levart, Renata

Prikaz inostranog članka: Nadzor nad opštim uslovima osiguranja br. 4/2005/TO

Jankovec, prof. dr Ivica

Pravni značaj uslova osiguranja br. 1/1986/OUR

Merodavno vreme za odmeravanje visine materijalne štete kod obaveznog

osiguranja od odgovornosti u vezi sa upotrebom motornog vozila br. 4/1986/OUR

Jankovec Đurić, dipl. pravnik Maja

Hipoteka u bankarstvu i osiguranju br. 1/2005/TO

Preduzetnik u osiguranju br. 1/2006/TO

Osiguranje potraživanja iz spoljnotrgovinskih poslova br. 3/2007/TO

Kreditni biro u sistemu privrede i osiguranju br. 1-2/2008/TO

Janković, dr Dragica

Zdravstveno osiguranje u državama Evropske unije br. 2/2010/TO

Moralni hazard u zdravstvenom osiguranju br. 4/2010/TO

Janković, mr Ivan

Menadžer kao nosilac menadžment procesa u osiguravajućim

organizacijama (I deo) br. 1/2005/TO

Menadžer kao nosilac menadžment procesa u osiguravajućim

organizacijama (II deo) br. 2/2005/TO

Strategija i značaj sistema nagrađivanja menadžera br. 1/2007/TO

Dizajniranje sistema nagrađivanja menadžera br. 1-2/2008/TO

Janković, mr Sretko

Krivična dela iz Zakona o osiguranju Republike Srbije br. 2/2007/TO

Janković, dipl. inž. Zoran

Objekti kritične infrastrukture ‒ procena, praćenje i kontrola rizika br. 4/2013/TO

Iskustva osiguravača u realizaciji preventive br. 1/2015/TO

Jejts, dipl. inž. Majkl (Yates, Michael)

Procena imovinske štete br. 1-2/2003/TO

Property Loss Estimate br. 1-2/2003/TO

Joldić, dipl. filol. Vera

Prikaz inostranog članka: Preventiva štete kao sastavni deo zdrave

ekonomske politike br. 1/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Australijsko udruženje za pravo osiguranja br. 1-2/1995/OTP

Prikaz inostranog članka: Osiguranje pravne zaštite i odgovornost

za proizvode br. 1-2/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: Osiguranje nije u potpunosti prihvatilo novu

tehnologiju da li je u pitanju strah, visina troškova ili nerealna

procena? br. 1-2/1996/OTP

Prikaz inostranog članka: MOTOCARE vodi računa o manjim

osiguravačima br. 3-4/1996/OTP

Jovanović, prof. dr Aleksandar

Unapređenje metoda upravljanja rizikom u industrijskim postrojenjima br. 1-2/2003/TO

Imroving Risk Management Methods Applied in Industrial Plants br. 1-2/2003/TO

Jovanović, dipl. ek. Ana

Osnovi menadžmenta u osiguranju i organizaciono ponašanje br. 4/2005/TO

Zdravstveno osiguranje (I deo) br. 1/2006/TO

Zdravstveno osiguranje (II deo) br. 2/2006/TO

Jovanović, dipl. pravnik Jovanka

Pitanja i odgovori: Osiguranje života br. 2/2010/TO

Jovanović, mr Milovan

Osiguranje od otmice, otkupa i iznude na tržištu osiguranja u Srbiji br. 4/2018/TO

Jovanović, MSc Petar

Izveštaj o sopstvenoj proceni rizika i solventnosti u svetlu srpskog

regulatornog zahteva br. 1/2016/TO

Jovanović, prof. dr Slobodan

Osiguranje od troškova razvoda braka br. 3/2017/TO

Digitalizacija i neformalno uzajamno osiguranje br. 4/2017/TO

Izazovi pravnog regulisanja robota i osiguranja od šteta

prouzrokovanih njihovom upotrebom br. 3/2018/TO

Neke karakteristike osiguranja prenosnih elektronskih uređaja br. 4/2018/TO

Tumačenje izraza „uobičajeni rizici“ u vezi sa obavezom skladištara

i špeditera da zaključe ugovor o osiguranju br. 4/2019/TO

Jovanović, prof. dr Vladimir

Obeštećujući karakter osiguranja imovine br. 2/1986/OUR

Komentar sudske odluke: Da li kondukter autobusa ima svojstvo putnika

ili trećeg lica u smislu obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu,

odnosno korisnika i vlasnika motornog vozila od odgovornosti? br. 1/1988/OUR

Inostrana sudska praksa (ukratko): Netačna prijava o vozaču motornog

vozila; Dokaz provalne krađe; Odgovornost ustanove za banjsko lečenje;

Odgovornost prevoznika; Nezgoda na radu; Tumačenje Opštih uslova

osiguranja; Otkazivanje ugovora od strane osiguranika; Dvostruko

osiguranje i interes osiguranja br. 1/1988/OUR

Delatnost osiguranja i ustavne promene br. 4/1988/OUR

Jovičić, dr Daliborka

Rizici ljudskih resursa br. 3/2009/TO

Prikaz savetovanja: Dvadeset drugi međunarodni naučni skup

Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“ br. 4/2019/TO

Jovović, doc. dr Marija

Uticaj liberalizacije i privatizacijke na razvoj tržišta osiguranja u Srbiji br. 1/2016/TO

Prikaz savetovanja: Četrnaesti Međunarodni simpozijum iz osiguranja br. 2/2016/TO

Prikaz knjige: Aktuarska matematika (Actuarial Mathematics),

autori: prof. dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević i dr Vesna Rajić br. 2/2016/TO

Jovović, dr Marko

Uticaj inflacije na udružena sredstva osiguranja br. 1/1985/OUR

Rezultati poslovanja zajednica osiguranja u 1984. godini br. 3/1985/OUR

Karakteristika novog deviznog sistema i njegov uticaj na poslovanje

zajednica osiguranja br. 2/1986/OUR Rezultati poslovanja zajednica osiguranja u 1985. godini br. 3/1986/OUR

Tržište novca, kapitala i hartija od vrednosti br. 1/1990/OTP

Kafol, dipl. pravnik Dušanka

Prikaz inostranog članka: Zaštita od rizika i osiguranje br. 2/2005/TO

Prikaz inostranog članka: Praksa zaštitnika prava (ombudsmana) u

oblasti osiguranja u Sloveniji br. 3-4/2006/TO

Kapor, dr Predrag

Neki aspekti prevara u osiguranju br. 1/2002/TO

Regulativa i kontrola osiguranja u privredama u razvoju br. 3-4/2003/TO

Interna revizija u osiguravajućim kompanijama br. 1/2004/TO

Kapor, mr Vladimir

Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje

pricenjene najveće štete br. 4/1997/TO

Kecman, Zoran

Arhivistički sistem zasnovan na modelu za razmenu elektronskih

finansijskih dokumenata br. 4/2016/TO

Kežić, mr Stjepan

Novi sistem auto-kaska br. 1/1984/OUR

Sistem premija osiguranja „Premije poverenja“ za kasko osiguranje

motornih vozila (Uvodne napomene i osnovna razmatranja br. 4/1985/OUR

Sistem premija osiguranja ‒ „Premije poverenja“ za kasko osiguranje

motornih vozila (II) br. 1/1986/OUR

Sistem premija osiguranja ‒ „Premije poverenja“ za kasko osiguranje

motornih vozila (III) br. 2/1986/OUR

Kitić, Dušan

Prikaz inostranog članka: Težišta koordiniranja ugovornog prava

osiguranja u Evropskoj zajednici br. 1/1984/OUR

Knežić Popović, prof. dr Dragana

Osiguranje od odgovornosti i kolektivna garancija javnih beležnika br. 1/2007/TO

Kočović, prof. dr Jelena

Marketing u osiguranju br. 1-2/1994/OTP

Uticaj vlasničke strukture osiguravajućih kuća na razvoj tržišta

osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana specijal br. 1/2012/TO

Uticaj liberalizacije i privatizacije na razvoj tržišta osiguranja u Srbiji br. 1/2016/TO

Končina, Miroslav

Mogućnosti razvoja slovenačkog osiguranja na tržištu osiguranja EU do

2006. godine (The Development Possibilities of the Slovene Insurance

Industry on the EU Insurance Market till 2006) br. 3/2004/TO

Koprivica, doc. dr Marija

Prikaz savetovanja: Šesnaesti međunarodni simpozijum iz osiguranja:

Novi izazovi na tržištu osiguranja br. 3/2018/TO

Prikaz savetovanja: Sedamnaesti međunarodni simpozijum

iz osiguranja br. 3/2019/TO

Korićanac, dipl. ek.Veroljub

Unapređenje informacionog sistema „Dunava“ br. 4/1985/OUR

Korošec, mr Bojana

Očuvanje realne vrijednosti sredstava osiguranja života u

uvjetima inflacije br. 1/1988/OUR

Kosovac, dipl. vet. Željko

Osiguranje pasa br. 2/2004/TO

Kostić, dipl. pravnik Vladimir

Neki problemi utvrđivanja visine kamate br. 3/1985/OUR

Košćec, dr Branimir

Uloga osiguranja u sprečavanju zagađivanja Jadrana uljem br. 2/1987/OUR

Kovačević, dipl. pravnik Radomir

Prevare u osiguranju br. 1/2002/TO

Kozić, dipl. inž. Milivoje

Osiguranje Jugoslovenskih železnica sa analizom šteta u ŽTO „Beograd“ br. 1/1988/OUR

Krčmar, dr Milivoj

Osiguranje varijabilne rente br. 1/1986/OUR

Osiguranje ispodgodišnje varijabilne privremene lične rente br. 1/1987/OUR

Krstić, dipl. pravnik Miodrag

Pitanja i odgovori: Zdravstveno osiguranje br. 3-4/2003/TO

Krunić, Duško

Prikaz inostranog članka: Primena nove tehnologije poboljšava efikasnost br. 2/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Zemljotresi ‒ „Kvaka 22“ br. 4/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Osiguranje motornih vozila ‒ pogled u budućnost br. 1/1986/OUR

Kulaš Kostić, Jelena

Kratak prikaz poslovanja društava za osiguranje u Severnoj Americi u

kontekstu katastrofalnih šteta od klimatskih promena br. 4/2015/TO

Kuzmanović, MA Kristina

Prikaz knjige: Savremeno organizovanje i upravljanje društvima za

osiguranje (autori: prof. dr Željko Vojinović, prof. dr Zoran Kalinić i

dr Blaženka Piuković Babičković) br. 3/2019/TO

Lazarević, dr Anđela

Objekti kritične infrastrukture ‒ procena, praćenje i kontrola rizika br. 4/2013/TO

Zadovoljstvo korisnika kao cilj menadžmenta kvalitetom br. 1/2017/TO

Upravljanje znanjem u osiguravajućim društvima br. 3/2019/TO

Lazarević Davidović, dipl. pravnik Ljiljana

Prikaz inostranog članka: Jedan pogrešan korak može dovesti do

katastrofe (članak posvećen Odeljenju za rešavanje odštetnih zahteva

zbog zagađenja životne sredine) br. 1/1987/OUR

In memoriam: Dr Vojislav Sokal br. 1-2/1995/OTP

Uvodnik br. 1-2/2003/TO

Prikaz savetovanja: Osiguranje u svetlu novog zakonodavstva

(5. savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore) br. 4/2005/TO

Prikaz savetovanja: Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom

osiguranja Evropske unije br. 4/2007/TO

Prikaz savetovanja: Evropski put prava osiguranja Srbije, posebno

ugovora o osiguranju br. 3-4/2008/TO

Prikaz knjige: Ekonomika osiguranja (autor: prof. dr Nebojša Žarković) br. 3-4/2008/TO

Prikaz savetovanja: Regionalna konferencija „Razvoj tržišta

osiguranja u Jugoistočnoj Evropi“ ‒ „Dunav osiguranje“ jedna

od ključnih poluga u finansijskom sektoru zemlje specijal 1/2012/TO

Uvodnik br. 1/2012/TO

Uvodnik: Trideset godina od izlaska prvog broja našeg časopisa br. 1/2014/TO

Prikaz savetovanja: 23. Kopaonik biznis forum ‒ panel „Definisanje glavnih

problema u industriji osiguranja br. 1/2016/TO

Prikaz savetovanja: Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja ‒

tema 18. savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije br. 2/2017/TO

Prikaz savetovanja: Obrazovanje i edukacija ključni za

napredak osiguranja br. 2/2018/TO

Prikaz savetovanja: Pravo i praksa osiguranja ‒ izazovi, nove tehnologije

i korporativno upravljanje br. 3/2018/TO

Prikaz savetovanja: XX godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja

Srbije: Pravo i praksa osiguranja ‒ tekuća pitanja i budući izazovi br. 2/2019/TO

In memoriam: Prof. dr Milovan Vidaković – Korifej tehničkog upravljanja

rizicima u životnoj sredini br. 1/2020/TO

Prikaz savetovanja: Treći srpski dani osiguranja u Aranđelovcu br. 2/2020/TO

Lazarević, dipl. ek. Dušan

Srednjoročno planiranje kadrova u radnim zajednicama br. 2/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Obuka rukovodećih kadrova sutrašnjice – danas br. 4/1985/OUR

Efikasno rukovođenje u radnim zajednicama br. 3/1986/OUR

Osiguranje građana i racionalno korišćenje kadrova (I deo) br. 2/1987/OUR

Osiguranje građana i racionalno korišćenje kadrova (II deo) br. 3/1987/OUR

Tehnički kadrovi u osiguranju br. 2/1988/OUR

Praćenje uspešnosti kadrova i raspodela promenljivog dela ličnog dohodka

u radnim zajednicama br. 2/1989/OUR

Optimalna organizovanost radne zajednice br. 3/1989/OUR

Dopisna inovacija znanja i samoobrazovanja kadrova br. 1/1990/OTP

Racionalizacija poslova i planiranje kadrova br. 3/1990/OTP

Menadžeri u osiguranju br. 4/1991/OTP

Otkrivanje i korišćenje unutrašnjih rezervi br. 1-2/1994/OTP

Inovacija marketinga u osiguranju br. 1-2/1996/OTP

Znanjem do kvaliteta i unapređenja poslovanja br. 3/1997/OTP

Lazarević, dipl. ek. Radomir

Uticaj neažurnog likvidiranja šteta na likvidnost i finansijski rezultat br. 1/1984/OUR

Analiza finansijskih rezultata zajednica osiguranja za

1983. godinu (I deo) br. 2-3/1984/OUR

Analiza finansijskih rezultata zajednica osiguranja za 1983. godinu (II deo) br. 4/1984/OUR

Ekonomski aspekti predstojećeg Zakona o osiguranju imovine i lica br. 3/1989/OUR

Troškovi sprovođenja osiguranja i reosiguranja u nas br. 4/1989/OUR

Ekonomski aspekti novog Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine

i lica br. 3/1990/OTP

Metodologija utvrđivanja i prezentovanja finansijskih rezultata u

osiguranju imovine i lica u Srbiji br. 1/2011/TO

Utvrđivanje finansijskog rezultata u osiguranju imovine i lica br. 4/2011/TO

Pokazatelji poslovanja društava za osiguranje u periodu 2009 ‒ 2011. godine br. 2/2013/TO

Lazarević, vet. spec. Slobodan

Transport domaćih životinja br. 2/1989/OUR

Osiguranje peradi br. 4/2004/TO

Leković, dr Bojan

Uvođenje upravljanja poslovnim procesima u osiguravajuća društva kao

determinante razvoja i veće efikasnosti br. 2/2018/TO

Lojanica, dipl. inž. Dragan

Problemi izgradnje složenih informacionih sistema s osvrtom na osiguranje br. 1/1990/OTP

Lučanin, dipl. inž. Svetislav

Prikaz inostranog članka: Mikroelektronika ‒ Osnovi, industrijska

primena i uticaj na tehničke vrste osiguranja br. 1/1984/OUR

Značaj verovatne maksimalne štete u postupku izravnanja rizika (I deo) br. 4/1984/OUR

Značaj verovatne maksimalne štete u postupku izravnanja rizika (II deo) br. 1/1985/OUR

Lučić, Miljojko

Zaštita od požara ‒ značajna komponenta društvene samozaštite br. 2-3/1984/OUR

Eksplozije i požari u fabrici acetilena u ITG „Goč“ br. 4/1985/OUR

Znaci sigurnosti u sistemu zaštite na radu i zaštite od požara ‒

međunarodni i JUS standardi br. 2/1987/OUR

Zaštita na radu i osiguranje radnika br. 4/1988/OUR

Maletić, dipl. pravnik Dragana

Osiguranje lica koja učestvuju u medicinskim ogledima br. 4/2007/TO

Mandić, dipl. inž Milorad

Kontrola rizika ‒ predupređenje štetnih događaja termovizijom – primeri br. 4/1997/OTP

Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje

procenjene najveće štete br. 4/1997/OTP

Manojlović, dipl. pravnik Vladislav

Komentar sudske odluke: Od utvrđenog iznosa naknade štete, zbog

umanjene životne sposobnosti, treba odbiti naknadu za telesno oštećenje

na koju povređeni ima pravo po propisima penzijskog i invalidskog

osiguranja br. 1/1985/OUR

Dospelost obaveze osiguravača za isplatu naknade i pitanje zatezne kamate br. 4/1985/OUR

Prikaz knjige: Obavezno osiguranje za štete od motornih vozila

(autor: prof. dr Ivica Jankovec, Beograd, 1985) br. 2/1986/OUR

Prikaz knjige: Pravni položaj oštećenih lica u obaveznom osiguranju

od odgovornosti, Priština, 1986) br. 2/1986/OUR

Komentar sudske odluke: U slučaju kad je nematerijalna šteta delimično

isplaćena u vansudskom postupku, sud će utvrditi razliku između

isplaćenog iznosa i iznosa utvrđenog prilikom presuđenja na osnovu:

1. ukupnog iznosa štete koja je oštećenom pripadala u vreme isplate,

2. procenta sa kojim učestvuje deo naknade koji je isplaćen u

celokupnoj šteti u vreme isplate, 3. utvrđenog iznosa naknade u vreme

presuđenja i 4. procenta koji je ostao neisplaćen u vreme presuđenja

Komentar sudske odluke: Dužnik će pasti u docnju i u obavezi je da plaća

uvećanu (zateznu) kamatu iz člana 277. Zakona o obligacionim odnosima br. 2/1986/OUR

tek kad se utvrdi njegova odgovornost, stepen odgovornosti i visina štete br. 1/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Isplata glavnog duga advokatu kao punomoćniku ‒ da

li se može izvršiti isplata glavnog duga punomoćniku ‒ advokatu na osnovu

punomoćja za zastupanje pred sudom ili je potrebna posebna forma, tj. da

takvo punomoćje bude obavezno overeno od strane suda ili opštine? br. 3/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Uslovi osiguranja obavezuju ugovorne strane br. 4/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Vansudsko poravnanje br. 4/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Gubitak izdržavanja deteta br. 4/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Primena prava druge republike br. 4/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Izvršenje sudske odluke koja glasi na devize br. 4/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Limit obaveze osiguravača auto-odgovornosti br. 2/1991/OTP

Uticaj krivične presude na parnicu br. 4/1991/OTP

Marić, dipl. filol. Branka

Prikaz inostranog članka: Predlog Lojdove polise osiguranja

odgovornosti od zagađenja životne sredine br. 1-2/1995/OTP

Prikaz inostranog članka: Šteta na zrnastom kargu usled toplote br. 1-2/1997/OTP

Prikaz inostranog članka: Konosman ili brodski tovarni list br. 3/1997/OTP

Marinović, prof. dr Nenad

Uloga standardizacije u osiguranju ljudskih života i materijalnih dobara br. 3/1990/OTP

Marković Bajalović, dr Dijana

Društva za osiguranje u Republici Srpskoj br. 1/2006TO

Marković, dipl. ek. Dragiša

Uloga i značaj plana razvoja osiguranja br. 1/1985/OUR

Strategija razvoja osiguranja br. 2/1986/OUR

Društvena uloga i značaj identifikacije rizika br. 3/1988/OUR

Marković, dipl. ek. Mirjana

Razdvajanje osiguranika po polu: diskriminacija ili nužnost br. 3/2011/TO

Kratak prikaz poslovanja društava za osiguranje u Severnoj Americi u

kontekstu katastrofalnih šteta od klimatskih promena br. 4/2015/TO

Marković, Velisav

Zastupanje i zastupnici osiguravajućih kuća br. 1/2011/TO

Marović, prof. dr Boris

Osiguranje i reosiguranje kao faktor privredne stabilnosti Jugoslavije br. 1/1989/OUR

Osiguranje u industriji nafte i gasa br. 1-4/1993/OTP

Banke na tržištu osiguranja br. 1-2/1995/OTP

Kompozitna osiguravajuća društva u funkciji razvoja osiguranja specijal 1/2012/TO

Prikaz knjige: Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju

(autor prof. dr Vladimir Njegomir) br. 1/2019/TO

Marsenić, dipl. pravnik Slobodan

Privatni penzijski fondovi – korak ka sigurnijoj budućnosti br. 3-4/2008/TO

Dobrovoljni penzijski fondovi – dopunska penzija i bez staža br. 4/2010/TO

Matić, dipl. pravnik Miloš

Dokumentarni akreditiv br. 1-2/1997/OTP

Matijević, dipl. inž. Mirko

Metodologija procene maksimalno moguće štete (MMŠ) br. 1-2/2003/TO

Methodology of PML Assessment br. 1-2/2003/TO

Mekin, Greem (McKean Graham)

Pogledi na delatnost osiguranja (Some Observations on the Insurance

Industry) br. 1/2005/TO

Mihajlović, Mirjana

Motivacija u prodaji usluga osiguranja br. 3/2005/TO

Poslovna etika ‒ aspekti prodaje usluga osiguranja br. 3-4/2006/TO

Obrazovanje zaposlenih po meri osiguravača br. 3/2007/TO

Mihajlović, dipl. pravnik Novica

Krivičnopravni aspekt prevara u osiguranju s primerom iz prakse br. 3/2010/TO

Milenković, mr Evica

Uloga i značaj statistike u osiguranju br. 3-4/2008/TO

Rizik upravljanja neadekvatnim podacima u osiguranju br. 1/2010/TO

Saradnja države i osiguravajućih i reosiguravajućih kuća tokom

preventivnih aktivnosti i saniranja posledica od katastrofalnih šteta

izazvanih elementarnim i porirodnim nepogodama br. 2/2015/TO

Milić, dr Ivona

Razvoj javno-privatnih partnerstava u osiguranju br. 3/2013/TO

Milićević, prim. dr Miloš

Povrede u saobraćajnim nezgodama i naknada fizičkog bola br. 1/1988/OUR

Milićević, doc. dr Novica

Povrede u saobraćajnim nezgodama i naknada fizičkog bola br. 1/1988/OUR

Milojević, dipl. ek. Nikola

Prikaz savetovanja: Drugo jugoslovensko savjetovanje o

osiguranju lica br. 4/1987/OUR

Prikaz savetovanja: Prvo jugoslovensko savjetovanje ljekara cenzora i

likvidatora obaveza za osiguranje lica br. 3/1988/OUR

Milojković, mr Dragoljub

Primena marketinga u osiguranju br. 3/1985/OUR

Milošević, dr Straško

Uvodnik Uz prvi broj časopisa „Osiguranje udruženog rada“ br. 1/1984/OUR

Solidarnost i uzajamnost u osiguranju kao faktor stabilizacije br. 4/1984/OUR

Funkcija osiguranja u uslovima društvene svojine i problemi zaštite

društvenih sredstava br. 2/1985/OUR

Problemi zaštite društvene i privatne imovine od rizika koji se osiguravaju br. 4/1986/OUR

Suština izmenjenog položaja osiguravajućih organizacija u uslovima

novog privrednog sistema br. 4/1988/OUR

Mrkšić, prof. dr Dragan

Prikaz knjige: Osiguranje (autor: dr Dragica Janković) br. 1/2013/TO

Műler, dipl. inž. Kurt

Verovatna maksimalna šteta u osiguranju tehničkih grana br. 4/1997/OTP

Nedić, dipl. inž. Tomislav

Integralna tehnička zaštita objekata i prostora br. 3/1985/OUR

Nikči, mr Besnik

Problematika sume osiguranja kod auto-odgovornosti br. 3/1986/OUR

Nikolić, mr Gradimir

Nedeljivost premije u osiguranju useva i plodova br. 3-4/1984/OUR

Nikolić, prof. dr Maja

Pitanja i odgovori: Zdravstveno osiguranje br. 3-4/2003/TO

Značaj poznavanja zdravstvenih posledica klimatskih promena za

delatnost osiguranja br. 2/2013/TO

Nikolić, dr Nikola

Saosiguranje u našim uslovima stanje i mogućnosti br. 1/1991/OTP

Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti sa osvrtom na novi Zakon o

osnovama sistema osiguranja imovine i lica br. 2/1991/OTP

Obaveze ugoravača pri zaključivanju Ugovora o osiguranju br. 4/1991/OTP

Pravna priroda osiguravajućeg odnosa br. 1/1992/OTP

Ugovorne stranke u ugovoru o osiguranju br. 1-4/1993/OTP

Nastanak ugovora o osiguranju br. 1-2/1995/OTP

Pravna priroda uslova za osiguranje imovine i lica br. 1-2/1996/OTP

Deliktna i ugovorna odgovornost s osvrtom na osiguranje opšte

odgovornosti br. 3-4/1996/OTP

Osigurani slučaj kao bitan elemenat ugovora o osiguranju br. 3/1997/OTP

Nikolić Joldić, dipl. filolog Zorana

Prikaz inostranog članka: Biti u formi održavanje stručnosti kadrova

osiguravajućih kuća br. 3/2004/TO

Prikaz inostranog članka: Susret Istoka i Zapada br. 4/2004/TO

Prikaz inostranog članka: Prebacivanje odgovornosti br. 3/2005/TO

Prikaz inostranog članka: Upravljanje rizikom: Apetit za uništenje br. 1/2006/TO

Prikaz inostranog članka: Zbijanje redova u borbi protiv prevara

u osiguranju br. 2/2006/TO

Prikaz inostranog članka: Unapređenje obuke i edukacije u

osiguravajućim kućama br. 2/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Bazel iz dva ugla br. 3/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Strategija? br. 3-4/2008/TO

Prikaz inostranog članka: Počeci državnog osiguranja od ratnih

rizika u Sjedinjenim Američkim Državama br. 1-2/2009/TO

Biro za prevare u osiguranju br. 3/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Rizici od zagađenja okoline u centru pažnje br. 2/2010/TO

Prikaz inostranih članaka: Više od igre br. 2/2011/TO

Prikaz inostranog članka: Krađe automobila uzimaju maha br. 4/2011/TO

Pitanja i odgovori: Neosigurana vozila i odgovornost države br. 3/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Davos 2016: Rizici u porastu br. 4/2015/TO

Prikaz savetovanja: SORS ogledalo regionalne osiguravajuće prakse br. 3/2017/TO

Novović, dipl. pravnik Dragan

Prelaz osiguranikovih prava prema odgovornom licu na osiguravača

(subrogacija) br. 1/1986/OUR

Regresi osiguravača u obaveznom osiguranju motornih vozila br. 1/1987/OUR

Njegomir, prof. dr Vladimir

Analiza stanja i trendova sektora osiguranja u Srbiji br. 3/2011/TO

Sekjuritizacija u domenu životnih osiguranja br. 2/2012/TO

Upravljanje rizikom od odgovornosti za proizvode i uloga osiguranja br. 4/2012/TO

Prikaz knjige: Osiguranje: katastrofalne štete i klimatske promene br. 1/2018/TO

Ognjanović, mr Siniša

Osigurana suma – limit osiguravačeve obaveze u osiguranju

auto-odgovornosti br. 1/1989/OUR

Ogrizović, dipl. ek. Dobrosav

Komercijalno osiguranje političkih rizika kod izvoznih poslova br. 1/1984/OUR

Contingency“ osiguranja i osiguranje Olimpijskih igara u Sarajevu br. 4/1984/OUR

Poslovi reosiguranja DOZ-a br. 1/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Čist prema mešovitom riziku (U članku se

ukazuje da ortodoksna teorija osigurnja počiva na osnovama tzv. koncepta

čistog rizika, koji je pogrešan jer je njegovu primenu pretekla praksa

osiguranja, te autor predlaže da se uvede pojam mešovitog rizika kao

sposobnijeg za život supstituta) br. 3/1986/OUR

Prikaz inostranog članka: Problemi sanacije rizika požara u industriji i

trgovini br. 4/1986/OUR

Prikaz inostranog članka: Veliki rizici i limiti pokrića osiguranjem br. 4/1986/OUR

Alternative „risk management-a“ kod osiguranja rizika od odgovornosti

za štete na stvarima sa nedostatkom, kod izvoza br. 1/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Nova dimenzija (članak posvećen ulozi aktuara

u osiguranju) br. 1/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Zanemarena „umetnost“ br. 2/1987/OUR

Profesionalni reosiguravač br. 1/1989/OUR

Neka pitanja osnova ekonomike osiguravajućeg preduzeća u kontekstu

pripreme Zakona o osiguranju br. 2/1989/OUR

Poslovanje i sredstava deoničkog društva za osiguranje u svetlu ZOSOIL br. 1/1991/OTP

Inovacije rizika u osiguranju života br. 4/1991/OTP

Prikaz knjige: Stvaranje unutrašnjeg tržišta u osiguranju

(The Creation of the Internal Market in Insurance),

autor: Bil Pul, Luksemburg, 1990. br. 4/1991/OTP

Da li predstoji prestukturiranje društava za osiguranje br. 1-4/1993/OTP

Statistički pregled poslova osiguranja i reosiguranja u zemljama

u razvoju 1983 1990. br. 1-2/1995/OTP

Olević, master pravnik Sarita

Perspektive životnog osiguranja u Srbiji br. 4/2016/TO

Prikaz savetovanja: Trideset drugi susret Kopaoničke škole prirodnog

prava, Sekcija Osiguranje br. 1/2020/TO

O, Neill, Paul

Metodologija Kompanije „I C Agnew Others“ za utvrđivanje eksplozije

oblika pare br. 4/1997/OTP

Pak, prof. dr Jasna

Pitanja i odgovori: Troškovi sprečavanja nastanka osiguranog slučaja ‒

Kada troškovi sanacije građevinskog objekta imaju karakter troškova

za sprečavanje nastanka osiguranog slučaja? br. 1/1984/OUR

Pitanja i odgovori: Odgovornost za štete od proizvoda sa nedostatkom ‒

Da li su osiguranjem od odgovornosti pokrivene štete nastale

uništenjem useva koji su tretirani hemijskim preparatima sa

nedostatkom nastalim u procesu proizvodnje? br. 4/1984/OUR

Pitanja i odgovori: Odgovornost za štete zbog prekida u isporuci električne

energije ‒ Da li je organizacija za distribuciju električne energije u obavezi

da naknadi štetu koja je nastala prekidom u isporuci do koga je došlo

usled kvara prekidaču potrošača? br. 4/1984/OUR

Osiguranje rizika vezanih za korišćenje radioaktivnih izotopa (I deo) br. 2/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Pregled osobenosti australijskog tržišta

osiguranja br. 2/1985/OUR

Osiguranje rizika vezanih za korišćenje radioaktivnih izotopa (II deo) br. 3/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Nuklearni rizici br. 1/1986/OUR

Prikaz savetovanja: Osiguranje pravne zaštite ‒ X Kongres osiguravača

pravne zaštite ‒ AIDA br. 2/1987/OUR

Sadržina osnovnih pojmova odgovornosti za štete od proizvoda sa

nedostatkom i osiguranje br. 3/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Razmišljanja o aktuelnim problemima osiguranja

od odgovornosti za štete od farmaceutskih proizvoda sa stanovišta

reosiguravača br. 3/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Kolokvijum o osiguranju građanske odgovornosti

za štete od proizvoda sa nedostatkom i zaštita životne sredine br. 4/1987/OUR

Inostrana sudska praksa: Osiguranje od odgovornosti za štete od proizvoda

sa nedostatkom br. 1/1988/OUR

Inostrana sudska praksa (ukratko): Netačna prijava o vozaču motornog

vozila; Dokaz provalne krađe; Odgovornost ustanove za banjsko lečenje;

Odgovornost prevoznika; Nezgoda na radu; Tumačenje Opštih uslova

osiguranja; Otkazivanje ugovora od strane osiguranika; Dvostruko

osiguranje i interes osiguranja br. 1/1988/OUR

Prikaz inostranog članka: Osiguranje lica u Poljskoj, njegov značaj i

pravci razvoja br. 2/1988/OUR

Inostrana sudska praksa: Namera; Treće lice i delimični trajni invaliditet;

Osiguranje krađe; Procena ukradenog nakita na osnovu posebnog

sporazuma; Nevažeća vozačka dozvola i isključenje iz osiguranja;

Osiguranje života i dokaz samoubistva; Osiguranje automobila

i ranije štete br. 2/1988/OUR

Inostrana sudska praksa: Osiguranje objekata u izgradnji; Osiguranje

domaćinstva br. 3/1988/OUR

Osiguranje od odgovornosti korisnika nuklearnog postrojenja br. 4/1988/OUR

Inostrana sudska praksa: Nepostojanje osiguranja; Ugovor o saosiguranju;

Osiguranje krađe; Šteta zbog gubitka profesionalne sposobnosti; Prestanak

osiguranja zbog neplaćanja premije; Primena Zakona od 5. jula 1985. br. 4/1988/OUR

Prikaz inostranog članka: Hemijsko čišćenje br. 1/1989/OUR

Inostrana sudska praksa: Subrogacija, Prodaja polovnog vozila; Plaćanje

premije; Primena prava; Ugovor br. 1/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Pravda mora biti zadovoljena br. 2/1989/OUR

Inostrana sudska praksa: Osiguranje od krađe; Odgovornost preduzeća

za puteve; Saobraćajna dozvola za dva vlasnika jednog vozila; Osiguranje

od požara br. 2/1989/OUR

Inostrana sudska praksa: Ugovor; Prijava okolnosti od značaja za procenu

rizika; Regres osiguravača; Osiguranje od odgovornosti; Osiguranje od

nesrećnog slučaja; Prijava štete br. 3/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Sistem naknade šteta od prirodnih katastrofa

odoleva vremenu br. 4/1989/OUR

Inostrana sudska praksa: Kvar lifta usled opterećenja; Odgovornost

advokata; Odgovornost prevoznika; Odgovornost avio-prevoznika; Krađa

pomoću lažnog predstavljanja; Izliv vode; Sudar vozila br. 4/1989/OUR

Inostrana sudska praksa: Primena prava; Garantni fond; Raskid ugovora;

Nezgoda na gradilištu i odgovornost izvođača; Odgovornost aero-kluba;

Forma raskida ugovora; Početak roka zastarelosti br. 2/1990/OTP

Inostrana sudska praksa: Neblagovremeno prijavljivanje štete;

Odgovornost avio-prevoznika; Zastarelost zahteva za povraćaj naknade iz

osiguranja; Nenadležnost krivičnog suda za razmatranje isključenja iz

osiguranja; Indeksacija rente koja je dosuđena žrtvi saobraćajne nezgode;

Osiguranje požara br. 2/1990/OTP

Inostrana sudska praksa: Vožnja u alkoholisanom stanju; Garantni fond;

Nezgoda na radu i pravo oštećenog; Grupno osiguranje br. 3/1990/OTP

Inostrano osiguranje: Francuski zakon o odgovornosti za štete na

motornim vozilima i njegove karakteristike br. 4/1990/OTP

Inostrana sudska praksa: Saosiguranje; Osiguranje odgovornosti za

proizvode br. 4/1990/OTP

Inostrana sudska praksa: Podosiguranje; List pokrića; Otkaz turističkog

putovanja br. 1/1991/OTP

Prikaz savetovanja: Dvadeset šesta plenarna sednica Saveta biroa za

međunarodnu kartu osiguranja br. 2/1991/OTP

Prikaz inostranog članka: Osiguranje radnika od nezgode br. 2/1991/OTP

Inostrana sudska praksa: Namerna netačna prijava; Osiguranje od

odgovornosti opštine; Uslovi za odgovornost bolnice; Saobraćajna

nezgoda u inostranstvu; Skrivena mana i odgovornost između

profesionalaca; Uzročna veza između nezgode i štete; Odgovornost

prodavca; Osiguranje od odgovornosti roditelja; Obaveza osiguravača

da savetuje osiguranika br. 2/1991/OTP

Naknada štete sa stranim elementom i pravo na direktnu tužbu br. 3/1991/OTP

Inostrana sudska praksa: Regres od vlasnika nepropisno parkiranog vozila;

Povreda pešaka od strane dva vozila; Svojstva pošiljke i oslobađanje

od odgovornosti prevozioca; Osiguranje profesionalne odgovornosti;

Osiguranje nezgode br. 3/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Naknada štete u stranoj valuti

Inostrano osiguranje: Novi tipski sporazum između biroa br. 4/1991/OTP

Inostrana sudska praksa: Ugovor; Namera; Sukob zakona

Inostrana sudska praksa: Direktna tužba; Osiguranje od izliva vode;

Osiguranje krađe; Subrogacija br. 1/1992/OTP

Inostrana sudska praksa: Međunarodni ugovor; Osiguranje putovanja;

Vođenje postupka br. 1-4/1993/OTP

Inostrana sudska praksa: Naknada štete za pretrpljeni bol

Inostrana sudska praksa: Osiguranje motornih vozila (Naglo kočenje

radi izbegavanja gaženja goluba nije uvek opravdano; Troškovi

za iznajmljeno vozilo naknađuju se u iznosu koji se može smatrati

razumnim, Obaveza oštećenog na sprečavanje nastanka štete i njeno

smanjivanje; Pešački prelaz nije zaštitna zona za vozače bicikala) br. 1-2/1994/OTP

Prikaz inostranog članka: Obavezno osiguranje u oblasti izgradnje i

njegove granice br. 1-2/1996/OTP

Prevare u osiguranju imovine i lica br. 1/2002/TO

Osnovni pravci reformi zdravstvenog osiguranja u evropskim zemljama br. 3/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Zastarelost potraživanja osiguranika

prema osiguravaču br. 4/2016/TO

Prikaz inostranog članka: Više rizika pod kontrolom br. 4/2016/TO

Inostrana sudska praksa: Odluka Evropskog suda pravde C-162/13 br. 1/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Osiguranje motornih osiguranja preduzeća br. 1/2017/TO

Inostrana sudska praksa: Odluka Evropskog suda pravde C-347/02 br. 4/2017/TO

Obaveze, odgovornost i osiguranje od odgovornosti posrednika

u osiguranju br. 1/2018/TO

Osiguranje za tuđ račun br. 3/2018/TO

Pantelić, inž. Milosav

Popravka havarisanih motornih vozila u uslovima ekonomskih

sankcija (I deo) br. 1-2/1994/OTP

Popravka havarisanih vozila u uslovima ekonomskih

sankcija (II deo) br. 4/1997/OTP

Papović, dipl. filol. Bojana

Prikaz inostranog članka: Promena u kulturi ‒ budućnost osiguranja

u digitalnoj eri br. 3/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Prevare iz industrije lepote ‒ bez muke

nema nauke br. 4/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Veštačka inteligencija ‒ skriveni rizici br. 1/2019/TO

Prikaz inostranog članka: Ispitivanje prilikom prijave u osiguranje br. 2/2019/TO

Prikaz inostranog članka: Osiguranje za slučaj invaliditeta ‒

obezbeđenje prilaza br. 1/2020/TO

Paripović, dipl. inž. Branko

Nove tehnologije u informacionim sistemima br. 3/1985/OUR

Decentralizovan sistem za obradu šteta br. 1/1992/OTP

Sistem kvaliteta u osiguranju uslovljen savremenim razvojem preventivnog

inženjeringa i dostignuća iz domena tehničke zaštite br. 3-4/1996/OTP

Osiguranje nakita i satova – kako to drugi rade br. 2/2006/TO

Sistem menadžmenta kvalitetom u osiguranju br. 3-4/2008/TO

Osiguranje kućnih ljubimaca – inostrana iskustva br. 1/2011/TO

Pauković, mr Hrvoje

Odvojeno vođenje poslova životnog i neživotnog osiguranja – iskustva

Hrvatske specijal 1/2012/TO

Paunović, dr V. Marija

Primena fazi matematike u oceni rizika u osiguranju br. 1/2018/TO

Prilagođavanje tablica mortaliteta korišćenjem metode ograničene

fluktuacije br. 1/2020/TO

Paunović, dipl. inž Mihailo

Uporedni pregled osiguranja auto-odgovornosti „Dunav“ ‒ „Sekura“ br. 2/1985/OUR

Subjektivni činioci koji utiču na gubitke u osiguranju motornih vozila br. 1/1991/OTP

Analiza štete usled dejstva zasićene vodene pare br. 3/1991/OTP

Pavić, prof. dr Drago

Nove međunarodne standardne klauzule za osiguranje brodova

(International Hull Clauses, 2003) br. 1/2005/TO Ratne operacije i pobune kao isključeni rizici prema ZOO br. 1-2/2009/TO

Pavković, dipl. pravnik Svetlana

Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima br. 2/2004/TO

Inostrana sudska praksa: Odgovornost za štetu od jahaćih konja br. 2/2004/TO

Prikaz savetovanja: Šesta zimska škola evropskog prava br. 1/2005/TO

Prikaz savetovanja: Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja

(Osmo savetovanje Udruženja za odštetno pravo) br. 4/2005/TO

Prikaz savetovanja: Pravo i univerzalne vrednosti Izveštaj sa

18. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava br. 2/2006/TO

Pavlićević, dipl. ek. Milica

Prikaz knjige: Marketing s promocijom u osiguranju (autor: dr Ivan

Frančiškovič, Šibenik 1986.) br. 2/1987/OUR

Prikaz savetovanja: Sa savetovanja o preventivi u osiguranju industrije

i civila br. 3/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: SR Nemačka prerasta u najveće tržište

osiguranja u Evropi br. 3/1989/OUR

Pavlović, Branko

Izazovi u primeni mašinskog učenja u delatnosti osiguranja br. 3/2019/TO

Pećanac, mr Branka

Pravna priroda osiguranja od ekoloških šteta br. 2/2007/TO

Petrović, dipl. politikolog Aleksandra

Prikaz inostranog članka: Novo tržište za finansije i osiguranje: Briga za

starost na Kosovu br. 3-4/2003/TO

Petrović, dr Miloš

Prikaz savetovanja: Regionalna konferencija „Razvoj tržišta osiguranja

u Jugoistočnoj Evropi“ ‒ „Dunav osiguranje“ jedna od ključnih poluga

u finansijskom sektoru zemlje specijal 1/2012/TO

Prikaz savetovanja: Šesta konferencija povodom Dana Evrope ‒ Inovacije

počivaju na znanju, novcu i poverenju br. 2/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Neće svi osiguravači života izbeći posledice

demografskog pada br. 2/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Pomešana osećanja i rigidni pogledi na

Solventnost II br. 4/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Polugodišnji izveštaj EIOPA o finansijskoj

stabilnosti br. 4/2012/TO

Pol (ni)je faktor u aktuarskoj analizi br. 3/2013/TO

Prikaz savetovanja: Skup povodom objavljivanja edicije

Finansije Top 2012/2013“ br. 3/2013/TO

Prikaz savetovanja: Konferencija o bezbednosti ugostiteljskih objekata

Safety, Ouality, Security“ br. 3/2013/TO

Prikaz Konferencije: Nenaplativi krediti ‒ izazov za bankarstvo u regionu br. 4/2013/TO

Propisi EU: Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja:

minimalni zahtevi za harmonizaciju i neujednačena pravila br. 1/2016/TO

Prikaz inostranog članka: Uređivanje osiguranja depozita u evrozoni

doneće korist br. 1/2016/TO

Propisi EU: Direktiva o finansijskim konglomeratima: odraz jačanja

tržišnih veza br. 2/2016/TO

Prikaz inostranog članka: Grad Karst ‒ FDP podržava osiguranje

izbeglih lica br. 2/2016/TO

Prikaz inostranog članka: Arbitraža umesto suđenja br. 3/2016/TO

Propisi EU: Primena Direktive 2004/113 Evropskog saveta u skladu sa

presudom Test-Achats Evropskog suda pravde br. 4/2016/TO

Prikaz inostranog članka: Izveštaj o „tehnoosiguranju“ br. 4/2016/TO

Propisi EU: Uticaj Direktive 2007/60 EZ o proceni i upravljanju rizicima

od poplava u zemljama EU, regionu podunavlja i u Republici Srbiji br. 1/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Da li se priprema „tvrdi Bregzit“ br. 1/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Perspektive evropskog osiguranja ‒ 2017.

kao prilika za ponovnu procenu br. 2/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Makroekonomsko okruženje i razvoj

delatnosti osiguranja na primeru zemalja Višegradske grupe br. 3/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Razvoj osiguravajućeg tržišta u Ukrajini

i globalni tokovi u osiguranju br. 4/2017/TO

Propisi EU: Usvajanje evropskih tekovina u kontekstu priprema za

otvaranje Poglavlja 9 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji br. 4/2017/TO

Propisi EU: Okvirna Direktiva 89/391: Mere za podsticanje poboljšanja

bezbednosti i zdravlja na radnika radu br. 1/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Izveštaj o globalnim investicijama i

političkim rizicima br. 2/2018/TO

Propisi EU: Predlog izmena Direktive o osiguranju motornih vozila:

između nezadovoljstva i potrebe za većom zaštitom br. 3/2018/TO

Propisi EU: Severnoirski „zaštitni mehanizam“ ‒ evropska polisa

osiguranja za Bregzit br. 4/2018/TO

Propisi EU: Izmene Direktive o motornim vozilima: kratak pregled br. 1/2019/TO

Klimatske promene: povećani rizici i neophodnost prilagođavanja br. 1/2020/TO

Prikaz inostranog članka: „Lojd“ predviđa gubitak od 107

milijardi dolara za (osiguravajuću) delatnost u 2020. kao posledicu

pandemije kovida 19 br. 2/2020/TO

Petrović, mr Miroslav

Osiguranje loma mašina br. 1/1992/OTP

Petrović, mr Tomislav

Pojam motornog vozila i limiti odgovornosti u uporednom

zakonodavstvu (I deo) br. 4/1986/OUR

Pojam motornog vozila i limiti odgovornosti u uporednom

zakonodavstvu (II deo) br. 1/1987/OUR

Osiguranje robe i međunarodni dokumentarni akreditiv br. 4/1987/OUR

Prikaz knjige: Hipoteka na brodu (autor: dr Zoran Radović,

Beograd, 1986) br. 1/1988/OUR

Propisi o saosiguranju u jugoslovenskom pravu (I deo) br. 2/1988/OUR

Propisi o saosiguranju u jugoslovenskom pravu (II deo) br. 3/1988/OUR

Prikaz inostranog članka: AIDS (SIDA) i osiguranje br. 3/1988/OUR

Prikaz savetovanja: Godišnja skupština Evropskog komiteta

osiguranja 1988. br. 4/1988/OUR

Prikaz savetovanja: Sastanak osiguravača i reosiguravača – SORS 89 br. 4/1989/OUR

Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu za vreme

prevoza opasnih roba br. 4/1990/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (I) br. 1/1991/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (II) br. 2/1991/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (III) br. 3/1991/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (IV) br. 4/1991/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (V) br. 1/1992/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (VI) br. 1-4/1993/OTP

Inostrano zakonodavstvo: Zakoni o ugovorima o osiguranju u

zemljama EEZ (VII) br. 1-2/1994/OTP

Osiguranje lične rente br. 3/2004/TO

Prikaz savetovanja: Prevare u osiguranju (Savetovanje u organizaciji

Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Fakulteta za

policijsko-bezbednosna znanja, 2004. godine) br. 4/2004/TO

Ponuda za zaključenje ugovora o osiguranju života br. 4/2005/TO

Osiguranje života i ratni i ratu srodni rizici br. 1-2/2009/TO

Prevare u osiguranju života br. 3/2010/TO

Petrović, dr Slobodan

Prevare u osiguranju br. 1/2012/TO

Petrović Tomić, prof. dr Nataša

Osiguranje od šteta usled mana i prirodnih svojstava robe br. 1-2/2008/TO

Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata – Srpska verzija

novog oblika obaveznog osiguranja br. 3/2012/TO

Informisanje korisnika usluga osiguranja u nemačkom pravu br. 4/2015/TO

Nepravične klauzule u osiguranju i Nacrt građanskog zakonika Srbije br. 2/2017/TO

O potrebi unapređenja srpskog regulatornog okvira osiguranja usvajanjem

zakona o ugovoru o osiguranju br. 2/2018/TO

Piuković Babičković, dr Blaženka

Uvođenje upravljanja poslovnim procesima u osiguravajuća društva kao

determinante razvoja i veće efikasnosti br. 2/2018/TO

Plank, prof. dr Karol

Pogled na sistem i polisu osiguranja u Čehoslovačkoj br. 3/1989/OUR

Popović, dipl. filol. Gordana

Prikaz inostranog članka: Dva veka nemačkog osiguranja br. 1-2/1997/OTP

Inostrana sudska praksa: Osiguranje motornih vozila u sudskoj

praksi nemačkih sudova br. 1/2006/TO

Inostrana sudska praksa: Osiguranje od odgovornosti u sudskoj

praksi nemačkih sudova br. 1/2006/TO

Inostrana sudska praksa: Sudska praksa nemačkog osiguranja br. 3/2009/TO

Prekić, dipl. inž. Božidar

Ocena rizika loma mašina br. 2/1988/OUR

Određivanje maksimalno moguće štete u osiguranju od loma mašina i

nekih drugih opasnosti br. 4/1997/OTP

Protić, Vladislav

Zadovoljstvo korisnika kao cilj menadžmenta kvalitetom br. 1/2017/TO

Rabasović, dipl. pravnik Ružica

Komentar sudske odluke: Šteta nastala izvršenjem krivičnog dela pobune

lica lišenih slobode ne može se podvesti pod pojam štete nastale usled

manifestacije i demonstracije u smislu čl. Uslova za osiguranje od

opasnosti požara i nekih drugih opasnosti br. 4/1984/OUR

Komentar sudske odluke: Oštećeni ima pravo na rentu kao vid materijalne

štete ako usled posledica povrede ne može uopšte da ostvaruje dohodak ili

ako ne ostvaruje dohodak u visini koju bi ostvarivao da još uvek radi sa

punom radnom sposobnošću br. 2/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Pravo na naknadu štete zbog smrti supruga br. 1/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Pravo na naknadu štete zbog smrti očuha br. 1/1986/OUR

Komentar sudske odluke: Odgovornost, obim odgovornosti i visina štete

kao osnov obaveze na naknadu štete; docnja i obaveza plaćanja kamate

iz člana 277. Zakona o obligacionim odnosima br. 4/1986/OUR

Radisavljević, dipl. pravnik Dragiša

Prikaz inostranog članka: Borba protiv prevare u osiguranju motornih

vozila u Engleskoj br. 3/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Odeljenje za borbu protiv krađe automobila br. 1/1988/OUR

Radojičić, dipl. inž. poljop. Dragan

Principi osiguranja voćarsko-vinogradarske primarne proizvodnje br. 3-4/2003/TO

Mehanička oštećenja od grada na plodovima voća i metode procene šteta br. 2/2004/TO

Radojković, dr Ivan

Rizik br. 3-4/2003/TO

Pitanja i odgovori: Zdravstveno osiguranje br. 3-4/2003/TO

Upravljanje rizikom br. 2/2005/TO

Osnovi menadžmenta u osiguranju i organizaciono ponašanje br. 4/2005/TO

Zdravstveno osiguranje (I deo) br. 1/2006/TO

Zdravstveno osiguranje (II deo) br. 2/2006/TO

Reforma penzijskog sistema u Srbiji br. 4/2010/TO

Značaj i izgledi dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji br. 3/2012/TO

Značaj poznavanja zdravstvenih posledica klimatskih promena za delatnost

osiguranja br. 2/2013/TO

Prikaz knjige: Osiguranje motornih vozila ‒ tendencije razvoja

(autor: dr Milan Cerović) br. 2/2014/TO

Prikaz knjige: Upravljanje rizicima i osiguranje (autor: dr Ratko Vujović) br. 1/2015/TO

Prikaz knjige: Menadžment rizika u osiguranju (autori: prof. dr Veselin Avdalović

i prof. dr Evica Petrović br. 3/2015/TO

Prevare u međunarodnoj trgovini br. 3/2015/TO

Razvijenost dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji br. 4/2017/TO

Analiza ponude osiguravača motornih vozila na tržištu Republike Srbije

komparacijom uslova osiguranja br. 4/2018/TO

Metodologija procene šteta u osiguranju biljne proizvodnje br. 2/2019/TO

Radojković, Stavra

Plaćanje premije za osiguranje useva u naturi br. 4/1990/OTP

Proporcije u osiguranju br. 2/1991/OTP

Radosavljević, Predrag

Zdravstveno osiguranje: pogled u prošlost br. 3/2009/TO

Radovanović, dipl. inž. Đorđe

Uticaj maksimalno moguće štete i samopridržaja na izravnanje

rizika br. 4/1997/OTP

Radović, doc. dr Gordana

Osiguranje poljoprivrede kao moguće obavezno osiguranje u Srbiji br. 1/2017/TO

Prikaz knjige: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede (autori:

prof. dr Vladimir Njegomir, prof. dr Boris Marović, prof. dr Radovan

Pejanović i prof. dr Bogdan Kuzmanović br. 3/2017/TO

Komparativna analiza posebnih uslova za osiguranje biljne proizvodnje na

tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji br. 1/2018/TO

Uporedna analiza posebnih uslova za osiguranje životinja na tržištu

poljoprivrednog osiguranja u Srbiji br. 3/2018/TO

Vrste obaveznih osiguranja u Srbiji u 2019. godini br. 4/2019/TO

Radović, dr Zoran

Prikaz savetovanja: Sa simpozijuma o transportnom

osiguranju br. 1/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Skorašnji razvoj prava pomorskog osiguranja br. 1/1984/OUR

Prikaz knjige: Pomorske havarije (autor: Predrag Stanković, Rijeka, 1982) br. 1/1984/OUR

Pomorska prevara sa aspekta osiguranja br. 4/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Osiguranje, pokriće rizika i odgovornost br. 2/1985/OUR

Osiguranje političkih rizika u pojedinim vrstama osiguranja br. 3/1986/OUR

Prikaz knjige: Ekonomika osiguranja (autor: Dobrosav Ogrizović,

Sarajevo, 1985) br. 4/1986/OUR

Prikaz knjige: Pomorsko osiguranje, knjiga prva (autor: dr Drago Pavić,

Zagreb, 1986) br. 1/1987/OUR

Uloga osiguranja u sprečavanju zagađivanja Jadrana uljem br. 2/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Postizanje sigurnosti primenom podsticaja

zasnovanih na osiguranju: finansijska odgovornost za opasne otpatke br. 4/1987/OUR

Prikaz inostranog članka: Definicaija štete od zagađenja u protokolima iz

1984, Konvencije o građanskoj odgovornosti iz 1969. i Konvencije o fondu

iz 1971. br. 4/1987/OUR

Prevare u spoljnoj trgovini ‒ aspekti osiguranja br. 1/2002/TO

Vinkulaciona klauzula u transportnom osiguranju br. 1/2004/TO

Prikaz knjige: Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje

(Abeceda pomorskog prava i privremeno zaustavljanje broda), autori:

Marko Pavliha i Mitja Grbec, Ljubljana, 2002. br. 1/2004/TO

Prikaz savetovanja: Dani slovenačkog osiguranja (2004) br. 3/2004/TO

Prikaz knjige: Pomorske havarije i osiguranje (autor: dr Drago Pavić,

Split, 2003) br. 3/2004/TO

Osiguranje robe u kontejnerskom prevozu br. 4/2004/TO

Prikaz knjige: Zavarovalništvo in varnost (autor: dr Boris Žnidarič,

Ljubljana, 2004.) br. 4/2004/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje robe u prevozu preko špeditera br. 4/2004/TO

Prikaz inostranog članka: Skandal u osiguranju br. 1/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Kauzalni odnos između osiguranog rizika

i štete i primena merodavnog prava br. 1/2005/TO

Pitanja i odgovori: Koji rizici su pokriveni putem osiguranja poverenja? br. 1/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Nelojalna konkurencija br. 2/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Primena opštih uslova osiguranja br. 2/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Vazduhoplovno pravo i vazduhoplovno osiguranje br. 2/2005/TO

Odgovornost ‒ aspekti osiguranja br. 3/2005/TO

Prikaz savetovanja: Jedanaesti budvanski pravnički dani i osiguranje br. 3/2005/TO

Prikaz savetovanja: Dani slovenačkog osiguranja (2005) br. 3/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Vrednost osigurane stvari i obaveza osiguravača br. 3/2005/TO

Prikaz knjige: Pravo osiguranja (autor: prof. dr Predrag Šulejić,

izdanje iz 2005. godine) br. 3/2005/TO

Pitanja i odgovori: Nagrada za spasavanje br. 3/2005/TO

Inostrana sudska praksa: Opasna stvar u sudskoj praksi, međunarodnim

konvencijama i osiguranju od odgovornosti br. 4/2005/TO

Pitanja i odgovori: Pomorska prevara br. 4/2005/TO

Propisi EU: Direktiva Parlamenta i Saveta Evropske unije o

solventnosti osiguravača u neživotnom osiguranju br. 1/2006/TO

Inostrana sudska praksa: Klauzula u ugovoru o osiguranju kojom se

uređuje način rešavanja sporova br. 1/2006/TO

Prikaz knjige: Kreditno zavarovanje (osiguranje kredita),

autor: Miran Kos br. 1/2006/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje interesa hipotekarnog poverioca br. 1/2006/TO

Terorizam ‒ aspekti osiguranja br. 2/2006/TO

Prikaz inostranog članka: Londonski „The Economist“ piše o osiguranju br. 2/2006/TO

Propisi EU: Direktiva Evropske unije o solventnosti osiguravača u

životnom osiguranju 2002/83/EC br. 2/2006/TO

Inostrana sudska praksa: Pravo na naknadu štete nastale upotrebom

motornog vozila br. 2/2006/TO

Pitanja i odgovori: Načelo dobre vere br. 2/2006/TO

Prikaz savetovanja: Dani slovenačkog osiguranja (2006) br. 3-4/2006/TO

Propisi EU: Direktiva 2002/92/EU o posredovanju u osiguranju br. 3-4/2006/TO

Inostrana sudska praksa: Jemstvo u engleskoj sudskoj praksi br. 3-4/2006/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranik br. 3-4/2006/TO

Prikaz savetovanja: SORS 2006: Prevare u osiguranju br. 1/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Direktiva kuca na vrata br. 1/2007/TO

Propisi EU: Direktiva EU o finansijskim konglomeratima br. 1/2007/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje od otmice br. 1/2007/TO

Propisi EU: Saopštenje Komisije upućeno državama članicama na

osnovu člana 93 (1) Sporazuma o Evropskoj uniji, uz pozivanje na članove

92 i 93 Sporazuma u vezi sa osiguranjem kratkoročnih izvoznih kredita

(97/c 281/03) br. 2/2007/TO

Inostrana sudska praksa: Sudari niskog intenziteta br. 2/2007/TO

Prikaz knjige: Pomorsko imovinsko pravo (autor: prof. dr Drago Pavić) br. 2/2007/TO

Pitanja i odgovori: Polisa u transportnom osiguranju br. 2/2007/TO

Osiguranje u međunarodnoj robnoj razmeni br. 3/2007/TO

Prikaz savetovanja: Zaštita od prevarnih radnji i falsifikata u spoljnoj

trgovini i bankarstvu br. 3/2007/TO

Propisi EU: Propisi i odluke Evropske unije koje je prihvatila

Republika Slovenija br. 3/2007/TO

Prikaz knjige: Sistemi nagrađivanja menadžera (autor: mr Ivan Janković)

Pitanja i odgovori: Načelo obeštećenja br. 3/2007/TO

Prikaz savetovanja: Dani slovenačkog osiguranja br. 4/2007/TO

Propisi EU: Direktiva EU o odgovornosti za čovekovu sredinu

(Environmental Liability Directive) br. 4/2007/TO

Inostrana sudska praksa: Zloupotrebe u osiguranju praksa

američkih sudova br. 4/2007/TO

Prikaz knjige: Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i

ostalih finansijskih usluga br. 4/2007/TO

Pitanja i odgovori: Osnovni rizici u transportnom osiguranju br. 4/2007/TO

Prikaz savetovanja: Dani slovenačkog osiguranja br. 1-2/2008/TO

Propisi EU: Solventnost II br. 1-2/2008/TO

Inostrana sudska praksa: Opasna stvar i opasna delatnost u slovenačkoj

sudskoj praksi br. 1-2/2008/TO

Pitanja i odgovori: Predmet ugovora imovinskog osiguranja br. 1-2/2008/TO

Aspekti osiguranja u bankarstvu br. 3-4/2008/TO

Inostrana sudska praksa: Dužnost obaveštavanja reosiguravača o

promeni rizika br. 3-4/2008/TO

Propisi EU: Evropska unija uređuje finansijsko tržište br. 3-4/2008/TO

Pitanja i odgovori: Obaveze ugovarača osiguranja i osiguranika br. 3-4/2008/TO

Osiguranje od piraterije br. 1-2/2009/TO

Propisi EU: Bazel 2 i Solventnost 2 br. 1-2/2009/TO

Propisi EU: Direktiva Evropske unije o odgovornosti za životnu sredinu br. 3/2009/TO

Prikaz knjige: Publikacija Međunarodne trgovinske komore br. 3/2009/TO

Prikaz savetovanja: Slovenački dani osiguranja br. 4/2009/TO

Inostrana sudska praksa: Nemačka sudska praksa u oblasti osiguranja br. 4/2009/TO

Propisi EU: Direktiva EU o uslovima osiguranja za pokriće troškova

za pravne usluge br. 4/2009/TO

Pitanja i odgovori: Obaveze osiguravača br. 4/2009/TO

Pitanja i odgovori: Transportno osiguranje br. 1/2010/TO

Premija u osiguranju br. 2/2010/TO

Prikaz savetovanja: Godišnji sastanak osiguravača i reosiguravača SORS br. 2/2010/TO

Prikaz knjige: Ugovorno pravo osiguranja (autor: prof. dr Drago Pavić) br. 2/2010/TO

Propisi EU: Direktiva 98/29/EC o harmonizaciji osiguranja srednjoročnih

i dugoročnih izvoznih kredita br. 2/2010/TO

Inostrana sudska praksa: Engleska sudska praksa o obavezi ugovarača

osiguranja da osiguravaču prijavi sve okolnosti od značaja za ocenu rizika br. 2/2010/TO

Prevare u osiguranju br. 3/2010/TO

Prevare u transportnom osiguranju br. 3/2010/TO

Prikaz savetovanja: Slovenački dani osiguranja br. 4/2010/TO

Propisi EU: Direktiva Evropske unije o odgovornosti za životnu sredinu ‒

aspekti osiguranja br. 4/2010/TO

Inostrana sudska praksa: Sposobnost broda za plovidbu br. 4/2010/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje unutrašnje plovidbe br. 4/2010/TO

Zajednička havarija i osiguranje br. 1/2011/TO

Propisi EU: Direktiva Evropske unije o odgovornosti za životnu sredinu

kritički osvrt br. 1/2011/TO

Inostrana sudska praksa: Upitnik osiguravača br. 1/2011/TO

Prikaz knjige: Liber Amicorum (posvećeno prof. dr Šime Ivanjku,

autori: grupa autora) br. 2/2011/TO

Propisi EU: Direktiva o posrednicima u osiguranju 2002/92/EC i Saveta

od 9. decembra 2002. br. 2/2011/TO

Inostrana sudska praksa: Načelo maksimalne dobre vere u engleskoj

sudskoj praksi br. 2/2011/TO

Pitanja i odgovori: Osiguranje od rizika zemljotresa u svetu br. 2/2011/TO

Propisi EU: Direktiva Saveta 87/344/EEC od 28. 6. 1987. godine o

usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se

odnose na osiguranje pravnih troškova br. 3/2011/TO

Pitanja i odgovori: Garancijsko osiguranje br. 3/2011/TO

Prikaz savetovanja: Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru

evropskog razvoja osiguranja br. 4/2011/TO

Pitanja i odgovori: Prevencija u osiguranju br. 4/2011/TO

Osiguranje brodogradnje br. 1/2012/TO

Prikaz savetovanja: Slovenački dani osiguranja br. 1/2012/TO

Propisi EU: Direktive Solvency II i Omnibus II br. 1/2012/TO

Inostrana sudska praksa: Pravo na pravovremenu isplatu naknade štete br. 1/2012/TO

Pitanja i odgovori: Unutrašnja mana robe br. 1/2012/TO

Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije br. 2/2012/TO

Prikaz savetovanja: Prvi međunarodni kongres o pravu osiguranja ‒

Moderno shvatanje osiguranja i ugovora o osiguranju br. 2/2012/TO

Inostrano zakonodavstvo: Novi engleski zakon o pravničkim uslugama br. 2/2012/TO

Propisi EU: U susret primeni Direktive EU Solventnost II br. 2/2012/TO

Inostrana sudska praksa: Pravo osiguranika na naknadu štete u

slučaju da ugovarač osiguranja ne prijavi osiguravaču okolnosti od značaja

za ocenu rizika br. 2/2012/TO

Pitanja i odgovori: Štete isključene iz osiguranja br. 2/2012/TO

Građanski zakonik Republike Srbije br. 3/2012/TO

Zakon o sprečavanju pranja novca br. 3/2012/TO

Prikaz savetovanja: Savetovanje Slovenačkog udruženja osiguravača br. 3/2012/TO

Propisi EU: Solventnost osiguravača prema direktivama EU br. 3/2012/TO

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa

u vazdušnom saobraćaju br. 4/2012/TO

Propisi EU: Revizija Direktive o posredovanju u osiguranju br. 4/2012/TO

Inostrana sudska praksa: Arbitražne odluke koje se osporavaju pred

engleskim sudom br. 4/2012/TO

Osiguranje operatera međunarodnih transportnih terminala od

odgovornosti br. 1/2013/TO

Propisi EU: Regulisanje osiguranja kroz EU direktive br. 1/2013/TO

Inostrana sudska praksa: Kaznene štete br. 1/2013/TO

Pitanja i odgovori: Naknada štete br. 1/2013/TO

Prikaz knjige: Osiguranje (autor: doc. dr Vladimir Njegomir) br. 2/2013/TO

Propisi EU: Usaglašavanje zakonodavstava o obaveznom osiguranju od

odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila br. 2/2013/TO

Arbitražna praksa: Merodavno pravo br. 2/2013/TO

Pitanja i odgovori: Unutrašnja mana br. 2/2013/TO

Zakon o pranju novca i finansiranju terorizma br. 3/2013/TO

Propisi EU: Direktiva o odgovornosti za defektne proizvode

Inostrana sudska praksa: Savesnost ugovarača osiguranja br. 3/2013/TO

Pitanja i odgovori: Učešće osiguranika u šteti br. 3/2013/TO

Nagrada za spasavanje u transoptnom osiguranju br. 4/2013/TO

Propisi EU: Direktiva o zaštiti podataka o ličnosti br. 4/2013/TO

Regresno pravo osiguravača br. 4/2013/TO

Prikaz knjige: Communication Science in Network Marketing

(Komunikologija u poslovnom mrežnom marketingu), autori: Dragica

Korenjak, Mario Planković i Marko Korenjak br. 1/2014/TO

Propisi EU: Direktive o prevozu opasne robe br. 1/2014/TO

Inostrana sudska praksa: Ograničavanja prava osiguranika u engleskoj

sudskoj praksi br. 1/2014/TO

Pitanja i odgovori: Uslovi osiguranja br. 1/2014/TO

Propisi EU: Osiguranje depozita br. 2/2014/TO

Inostrana sudska praksa: Osiguranje od odgovornosti u engleskoj

sudskoj praksi br. 2/2014/TO

Arbitražna praksa: Utvrđivanje prava spasilaca na nagradu za spasavanje br. 2/2014/TO

Instituti za osiguranje br. 1/2015/TO

Propisi EU: Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i

upravljanju rizicima od poplava ‒ Direktiva 2007/60/EC br. 1/2015/TO

Inostrana sudska praksa: Sudska praksa Evropskog suda pravde (ECJ) br. 1/2015/TO

Prikaz knjige: Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog

odbora akcionarskog društva (autor: Nataša Petrović Tomić) br. 2/2015/TO

Propisi EU: Direktiva 2001/17/EC o reorganizaciji i stečaju osiguravajućih

društava br. 2/2015/TO

Inostrana sudska praksa: Merodavno pravo u engleskim sudskim

presudama br. 2/2015/TO

Prevare u međunarodnoj trgovini br. 3/2015/TO

Propisi EU: Solventnost II ‒ primena u osiguranju br. 3/2015/TO

Inostrana sudska praksa: Arbitraža i arbitražne odluke u oblasti

osiguranja br. 3/2015/TO

Osiguranje izvoznih kredita u Evropskoj uniji i našoj zemlji br. 4/2015/TO

Propisi EU: Direktiva o plasmanu osiguranja br. 4/2015/TO

Inostrana sudska praksa: Zaštita potrošača br. 4/2015/TO

Inostrana sudska praksa: Obaveza ugovorača osiguranja da osiguravaču

prijavi podatke za procenu rizika br. 1/2016/TO

Inostrana sudska praksa: Položaj putnika u međunarodnom vazdušnom

prevozu br. 2/2016/TO

Odredbe o osiguranju u Građanskom zakoniku Republike Srbije ‒ radni

tekst pripremljen za javnu raspravu sa alternativnim predlozima br. 3/2016/TO

Propisi EU: Pokrenut postupak za ponovnu izmenu Odluke o suzbijanju

terorizma br. 3/2016/TO

Inostrana sudska praksa: Prevoz opasnog tereta i osiguranje br. 3/2016/TO

Propisi EU: Regulativa Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 kojom se

utvrđuje sudska nadležnost, priznanje i izvršenje sudskih presuda

u građanskim i komercijalnim predmetima br. 2/2017/TO

Inostrana sudska praksa: Načelo dobre vere i engleska sudska praksa br. 2/2017/TO

Propisi EU: Nova Direktiva o distribuciji osiguranja br. 3/2017/TO

Inostrana sudska praksa: Direktiva o nepoštenim ugovornim

odredbama i praksa Evropskog suda pravde br. 1/2018/TO

Prikaz inostranog članka: Principi evropskog ugovornog prava osiguranja br. 1/2018/TO

Prikaz savetovanja: Privreda i arbitraže br. 2/2018/TO

Inostrana sudska praksa: Dodatni osiguranik br. 3/2018/TO

Prikaz knjige: Zaštita potrošača usluga osiguranja (autor: prof. dr Nataša

Petrović Tomić) br. 3/2018/TO

Prikaz knjige: Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa (autori: dr Andrej

Diligenski i dr Dragan Prlja) br. 4/2018/TO

Prikaz knjige: Finansijski kriminalitet (grupa autora) br. 4/2019/TO

Prikaz inostranog članka: Primena Zakona o pružanju usluga u turizmu ‒

Šta je novo za pružaoca usluga paket-aranžmana i povezanih putnih

aranžmana br. 1/2020/TO

Prikaz knjige: „Pomorsko pravo“ (autori: prof. dr Borislav Ivošević i

prof. dr Časlav Pejović) br. 2/2020/TO

Rajičić, dipl. pravnik Branko

Vozila za koje je osiguranje obavezno br. 1/1984/OUR

Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva i naknada štete br. 2/1985/OUR

Pravni aspekti preventive u osiguranju br. 2/1986/OUR

Odgovornost za izazivanje požara i paljevina u zakonu i drugim propisima br. 1/1987/OUR

Novčana naknada za nematerijalnu štetu br. 3/1989/OUR

Novčana naknada nematerijalne štete prouzrokovane smrću bliskog lica br. 2/1990/OTP

Od Zakona o osnovama sistema do Zakona o osiguranju i organizacijama

za osiguranje br. 1-2/1994/OTP

Prikaz knjige: Zbirka rasprava i članaka iz osiguranja

(autor: prof. Antonije Tasić, Novi Sad, 1994) br. 1-2/1994/OTP

Uvodna reč sa seminara (Međunarodni seminar „Uticaj određivanja

jedinstvenog rizika i procene maksimalno moguće štete na raspodelu

rizika“, Beograd, 1997) br. 4/1997/OTP

Završna reč sa seminara (Međunarodni seminar „Uticaj određivanja

jedinstvenog rizika i procene maksimalno moguće štete na raspodelu

rizika“, Beograd, 1997) br. 4/1997/OTP

Prevare u osiguranju od požara br. 1/2002/TO

Sporovi iz ugovora o osiguranju sa međunarodnim elementom br. 1/2004/TO

Rakić, dipl. ek. Slavica

Prikaz specijalističkog seminara: Prevencija, upravljanje rizicima i osiguranje

od požara na objektima br. 2/2016/TO

Rakonjac Antić, prof. dr Tatjana

Sistemi finansiranja penzijskog osiguranja br. 3/2005/TO

Oblici obezbeđenja zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama br. 1/2016/TO

Ralević, prof. dr Nebojša

Konstrukcija mere c-kredibiliteta i primena u osiguranju br. 2/2020/TO

Ralević, prof. dr Rajko

Rizik i stabilnost osiguranja br. 2-3/1984/OUR

Rašeta, mr Jovan

Ocena promene stabilnosti portfelja br. 3-4/1996/OTP

Tehničke osnove osiguranja br. 1-2/1997/OTP

Redžić, dr Dragutin

Normativno regulisanje zaštite od požara br. 2-3/1984/OUR

Ribar, dipl. pravnik Katarina

Prikaz inostranog članka: Životno osiguranje u 1985 ‒ tržišta u

promenama br. 3/1986/OUR

Ristić, MSc Jelena

Agresivna vožnja i bes na putevima uticaj na bezbednost

saobraćaja i osiguranje br. 3/2007/TO

Deca ‒ ranjivi učesnici u saobraćaju br. 3/2009/TO

Ristić, mr Živorad

Predlog za izmenu naknade za telesna oštećenja zbog nekorišćenja

sigurnosnih pojaseva br. 1-2/1996/OTP

Vrednovanje saobraćajne nezgode br. 3-4/1996/OTP

Osiguranje, preventiva i bezbednost saobraćaja br. 1-2/1997/OTP

Fotografisanje oštećenih vozila za potrebe osiguranja br. 3/1997/OTP

Variranje premije osiguranja autoodgovornostin i bezbednost saobraćaja br. 3/2004/TO

Agresivna vožnja i bes na putevima uticaj na bezbednost

saobraćaja i osiguranje br. 3/2007/TO

Deca ‒ ranjivi učesnici u saobraćaju br. 3/2009/TO

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti

i negativne selekcije rizika br. 4/2011/TO

Rorbah, prof. dr Volfgang (Rohrbacah, univ. Prof Dr. habil Wolfgang)

Značaj istorije osiguranja br. 3/2018/TO

Ru, Žan-Klod (Roux, Jean-Claude)

Osiguranje i prevencija br. 2/1990/OTP

Ružić, dipl. ek. Milutin

Prikaz inostranog članka: Individualni rizik prekida rada ‒ determinante

i tehničke posledice kod osiguranja br. 1/1985/OUR

Flotantno osiguranje zaliha br. 1/1990/OTP

Povodom napisa: O nekim netačnostima u članku „Flotantno

osiguranje zaliha“ br. 4/1990/OTP

Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od opasnosti loma mašina i

nekih drugih opasnosti br. 1-2/1996/OTP

Novi posebni uslovi za osiguranje građevinskih objekata i opreme na

ugovorenu vrednost br. 1-2/1997/OTP

Novo u osiguranju imovine: Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od

požara i nekih drugih opasnosti posredna šteta br. 3/1997/OTP

Saksida, mr Vojko

Prikaz savetovanja: Prevare u osiguranju (Savetovanje u organizaciji

Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Fakulteta za

policijsko-bezbednosna znanja, 2004. godine) br. 4/2004/TO

Samardžić, Miloš

Sociološkopravni aspekt prevara u osiguranju i odnos sa koruptivnim

krivičnim delima br. 3/2010/TO

Samardžić, dr Slobodan

Prikaz knjige: Pojmovnik osiguranja (autor: prof. dr Nebojša Žarković) br. 3/2013/TO

Novine u neživotnim osiguranjima br. 4/2017/TO

Seigne, Claude

Procena maksimalne štete kod rizika u industriji br. 4/1997/OTP

Sekros Ilić, dipl. pravnik Vera

Havarijski komesari u transportnom osiguranju br. 1/2004/TO

Sektor za sprečavanje pranja novca i prevara u osiguranju,

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o.

Studija slučajeva prevara u osiguranju br. 1/2002/TO

Sepi, mr Robert

Novo krivično zakonodavstvo u Velikoj Britaniji i krivično delo prevare br. 2/2007/TO

Serdarević, Ljubiša

Sociološkopravni aspekt prevara u osiguranju i odnos sa koruptivnim

krivičnim delima br. 3/2010/TO

Simić, dipl. pravnik Ilija

Prikaz knjige: Požari i eksplozije (autori: prof. dr Živojin Aleksić i

inž. Radoslav Kostić, Beograd, 1983) br. 3/1985/OUR

Simoniti, Sergej

Tržište osiguranja u Sloveniji i njegova regulativa ‒ odabrana pitanja specijal 1/2012/TO

Simović, dipl. inž.Tomislav

Sistem kvaliteta u osiguranju uslovljen savremenim razvojem

preventivnog inženjeringa i dostignuća iz domena tehničke zaštite br. 3-4/1996/OTP

Osiguranje, preventiva i bezbednost saobraćaja br. 1-2/1997/OTP

Uvodna reč sa seminara (Međunarodni seminar „Uticaj određivanja

jedinstvenog rizika i procene maksimalno moguće štete na raspodelu

rizika“, Beograd, 1997) br. 4/1997/OTP

Sladonja, dipl. pravnik Bruno

Jugoslovenski nuklearni Pool br. 2/1985/OUR

Slavnić, prof. dr Jovan

Pogled na zaključenje ugovora o osiguranju u svetlu pravila Zakona o

obligacionim odnosima br. 2/1986/OUR

Neka pitanja prelaza ugovora o osiguranju na pribavioca osigurane stvari br. 4/1987/OUR

Zaključenje ugovora o osiguranju života prema opštim uslovima za

osiguranje života jugoslovenskih osiguravača br. 3/1988/OUR

Nedostaci Nacrta amandmana na Ustav SFRJ u regulisanju pravnog

položaja radne zajednice u banci i zajednici osiguranja (nacrt

amandmana IX) br. 3/1988/OUR

Pravno institucionalni oblici udruživanja sredstava i organizovanja

osiguranja u svetlu amandmana na Ustav SFRJ br. 1/1989/OUR

Modeli preduzeće za osiguranje imovine i lica u novom zakonu

o osiguranju br. 2/1989/OUR

Polisa osiguranja kao hartija od vrednosti u jugoslovenskom

pravu (I deo) br. 3/1989/OUR

Polisa osiguranja kao hartija od vrednosti u jugoslovenskom

pravu (II deo) br. 4/1989/OUR

Položaj radnika u organizaciji za osiguranje u novom Zakonu

o osiguranju br. 4/1989/OUR

Preduzeće za posredovanje i zastupanje prema novom zakonu

o osiguranju br. 3/1990/OTP

Za novi model javnog društva za osiguranje br. 4/1990/OTP

Kritički osvrt na izmene i dopune Zakona o osiguranju br. 1/1991/OTP

Obaveza osiguranika da sarađuje sa osiguravačem u utvrđivanju

nastanka osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima (I deo) br. 2/2017/TO

Obaveza osiguranika da sarađuje sa osiguravačem u utvrđivanju nastanka

osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima (II deo) br. 3/2017/TO

Osvrt na članak „O potrebi unapređenja srpskog regulatornog okvira

osiguranja usvajanjem Zakona o ugovoru o osiguranju“ br. 1/2019/TO

Slijepčević, dr Milica

Prikaz savetovanja: Kopaonik biznis forum 2011 ‒ Kako da osiguravajuće

kuće doprinesu održivom razvoju br. 2/2011/TO

Prikaz savetovanja: Godišnja konferencija SORS 2012 br. 3/2012/TO

Smiljanić, dr Ilija

Prikaz savetovanja: XIX međunarodni naučni skup Udruženja za odštetno

pravo na temu „Naknada štete i osiguranje ‒ savremeni izazovi“ br. 4/2016/TO

Smiljković Stojanović, MA Jugoslava

Uloga interne komunikacije u kompaniji br. 2/2015/TO

Smirnov, dipl. pravnik Tamara

Zajedničke havarije br. 1/1985/OUR

Osiguranje građevinskih radova u inostranstvu br. 1-2/1995/OTP

Pomorske prevare br. 1-2/1996/OTP

Sokal, dr Vojislav

Komentar sudske odluke: U slučaju prepuštanaj, tek predajom oštećene

stvari osiguravač postaje njen vlasnik; Osiguranik kome je isplaćena

naknada za ukradeno vozilo, kao njen nalazač nema pravo na nagradu

od osiguravača br. 1/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Zaštita hartija od vrednosti putem osiguranja

u imovinskom osiguranju br. 1/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Osiguranje umetničkih dela br. 2-3/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Cena čšćenja naftnih mrlja br. 1/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Kolektivno osiguranje radnika u udruženom radu od

posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i rizik smrti usled bolesti br. 2/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Regresni zahtev osiguravača u obaveznom osiguranju

putnika od posledica nesrećnog slučaja br. 2/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Pravo oštećenog putnika na isplatu po osnovu

obaveznog osiguranja putnika od nezgode i auto-odgovornosti br. 3/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Regres prema vozaču koji je upravljajući vozilom pod

dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginuo i

prava prema njegovom nasledniku br. 3/1985/OUR

O uslovima za osiguranje odgovornosti vozara za robu koju prevozi br. 4/1985/OUR

Pitanja i odgovori: Zaključenje ugovora ćutanjem osiguravača povodom

pismene ponude br. 1/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje za ceo život br. 1/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Podosiguranje i njegove posledice br. 2/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Smisao odredbe „Premiju određuje stručna služba ZR“

u Tarifi Premija XI br. 2/1986/OUR

Prikaz inostranog članka: Istorijski pregled osiguranja rizika zemljotresa br. 2/1986/OUR

Pravni značaj premije osiguranja (I deo) br. 3/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Pravni karakter osiguranja odgovornosti ugovarača

osiguranja prema licima koja su osigurana od posledica nezgode br. 3/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Naknada iz osiguranja i naknada štete br. 3/1986/OUR

Pravni značaj premije osiguranja (II deo) br. 4/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Nove povećane osigurane sume u obaveznom

osiguranju auto-odgovornosti ‒ Od kada se primenjuje Odluka SIV-a

kojom se određuju novi iznosi na koje se mora ugovoriti obavezno

osiguranje od odgovornosti korisnika odnosno sopstvenika motornih vozila

za štete pričinjene trećim licima pri upotrebi motornog vozila (tj. osigurana

suma od 60.000.000dinara za autobuse i teretna vozila i 30.000.000 dinara

za ostala motorna vozila)? br. 4/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Naknada iz osiguranja i iznos štete ‒ Da li naknada iz

osiguranja može da bude veća od štete koju je osiguranik pretrpeo

nastupanjem osiguranog slučaja? br. 4/1986/OUR

Pitanja i odgovori: Da li oštećeni po osnovu dobrovoljnog osiguranja od

odgovornosti štetnika ima pravo neposrednog zahteva od osiguravača? br. 1/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Obaveza saosiguravača ‒ U slučaju da više

osiguravača zajednički preuzme u osiguranje jedan objekat ‒ rizik,

kakve su obaveze pojedinog takvog saosiguravača prema osiguraniku? br. 1/1987/OUR

Početak osiguravačeve obaveze u pojedinim vrstama osiguranja br. 2/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Propast osigurane stvari pre početka obaveze

osiguravača ‒ Na dan zaključenja ugovora o osiguranju, u požaru je

uništena porodična kuća, koja je tim ugovorom osigurana. Premija je

plaćena prilikom zaključenja ugovora, ali obaveza osiguravača nije još

započela. Kakva je sudbina tog ugovora o osiguranju? br. 2/1987/OUR

Pitanja i odgovori: Teritorijalna vežnost auto-kasko osiguranja ‒ Da li

auto-kasko osiguranje važi i za vreme dok se vozilo nalazi u inostranstvu? br. 3/1987/OUR

Reforma osiguranja u Mađarskoj br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Sudska zaštita prava osiguranika br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Prepuštanje oštećenog motornog vozila osiguravaču

u obaveznom osiguranju od odgovornosti br. 1/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Radnik ‒ treće lice u osiguranju od odgovornosti br. 2/1988/OUR

Inostrana sudska praksa: Prouzrokovanje osiguranog slučaja (Primena

paragrafa 61. Nemačkog zakona o ugovoru o osiguranju) br. 2/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Obavezno osiguranje za štete od motornih vozila ‒

Kad je kod nas uvedeno obavezno osiguranje od odgovornosti za štete

prouzrokovane upotrebom motornih vozila? br. 3/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Ponuda za osiguranje života i uloga zastupnika

osiguranja Kakva je uloga zastupnika osiguranja pri preuzimanju

ponude za osiguranje života? br. 3/1988/OUR

Pravni položaj korisnika osiguranja života br. 4/1988/OUR

Prikaz savetovanja: Osmi svetski kongres Međunarodnog udruženja prava

osiguranja br. 4/1988/OUR

Pitanja i odgovori: Karakter odredaba o osiguranju iz Zakona o

obligacionim odnosima br. 4/1988/OUR

Prikaz savetovanja: Savetovanje povodom desetogodišnjice Zakona o

obligacionim odnosima br. 1/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Osiguranje putativnog rizika br. 1/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Pravo korisnika osiguranja života na otkup br. 1/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Vraćanje bonifikacije posle izmirenja regresnog

potraživanja br. 2/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Pojam nesrećnog slučaja br. 2/1989/OUR

Inostrano zakonodavstvo: Ograničenja slobode ugovaranja u nemačkom

pravu osiguranja br. 2/1989/OUR

Aktuelna pitanja regulisanja obaveznog osiguranja br. 3/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Predmet osiguranja od odgovornosti br. 3/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Pogrešno zaračunata premija br. 3/1989/OUR

Inostrano osiguranje: U susret VIII svetskom kongresu AIDA br. 3/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Najbolja godina svih vremena br. 4/1989/OUR

Pitanja i odgovori: Oštećeno lice korisnik prevoza u osiguranju od

odgovornosti drumskog prevozioca br. 4/1989/OUR

Promene u obaveznim osiguranjima prema novom Zakonu br. 1/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Osiguranje građevinskih radova u inostranstvu br. 1/1990/OTP

Inostrano osiguranje: Promene u odgovornosti našeg vremena

istovremeno izazov osiguranju (Uvodno izlaganje prof. dr Gyula Eörsa

na 7. Svetskom kongresu Međunarodnog udruženja za pravo

osiguranja 1986) br. 2/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Trajanje obaveznog osiguranja auto-odgovornosti

nakon promene sopstvenika vozila br. 2/1990/OTP

Pitanja i odgovori: Rizik odgovornosti u osiguranju domaćinstva br. 2/1990/OTP

Prikaz knjige: Ugovorno pravo osiguranja (Insurance Contract Law),

urednik: prof. dr Esor Marcel Fontaine, Karlsruhe, 1990. br. 1/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Posebna organizacija za obavljanje drugih poslova

osiguranja br. 1/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Međunarodne karte osiguranja raznih boja br. 1/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Primena pravila proporcionalnosti kad je osiguranje br. 2/1991/OTP

domaćinstva zaključeno uz klauzulu o valorizaciji sume osiguranja br. 2/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Pravilno značenje izraza „samopridržaj“ br. 2/1991/OTP

Uloga sume osiguranja u određivanju naknade br. 3/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Šteta od nepoznatog vozila pre 31. marta 1990. br. 3/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Vremenska važnost lista pokrića br. 4/1991/OTP

Pitanja i odgovori: Šteta na vozilu inostrane registracije

prouzrokovanja od nepoznatog vozila br. 4/1991/OTP

Prikaz knjige: Pravo osiguranja (autor: prof. dr Predrag Ž. Šulejić,

Novi Sad, 1992) br. 1/1992/OTP

Pitanja i odgovori: Naknada iz osiguranja i izmakli dobitak br. 1/1992/OTP

Pitanja i odgovori: Horizontalna i vertikalna raspodela rizika br. 1/1992/OTP

Pitanja i odgovori: Prestanak ugovora o osiguranju zbog

neplaćanja premije br. 1-4/1993/OTP

Lica koja nemaju pravo na naknadu štete u obaveznom osiguranju

auto-odgovornosti (Pojam trećeg lica) br. 1-2/1994/OTP

Pitanja i odgovori: Posledice neblagovremene prijave osiguranog slučaja br. 1-2/1994/OTP

Pitanja i odgovori: Zastarelost prava na naknadu štete br. 1-2/1995/OTP

Sokić, dr Miro

Mogućnosti ostvarivanja uspešnog društveno-ekonomskog razvoja zemalja

CIE u okviru EU, s posebnim osvrtom na delatnost osiguranja (I) br. 1/2007/TO

Analiza tržišta osiguranja u svetu i zemljama istočne i centralne Evrope,

novopridošlim članicama EU (II) br. 2/2007/TO

Osnovne karakteristike tržišta osiguranja u našoj zemlji u svetlu novog

zakona o osiguranju br. 3/2007/TO

Osiguravajuće kuće kao institucionalni investitori u Republici Srbiji br. 4/2015/TO

Unapređenje sistema upravljnja rizicima u osiguravajućoj kompaniji br. 1/2017/TO

Analiza carmel pokazatelja sektora osiguranja u Republici Srbiji br. 2/2019/TO

Spasić, dr Ivanka

Pomorska teretnica i prevare u osiguranju br. 1/2002/TO

Uloga i značaj osiguranja u poslovima po sistemu lizinga (Leasing) br. 1/2006/TO

Spasojević, mr Najdana

Uticaj klimatskih promena na osiguranje (katasrofalne poplave u

Brizbejnu u Australiji br. 2/2011/TO

Kratak prikaz poslovanja društava za osiguranje u Severnoj Americi u

kontekstu katastrofalnih šteta od klimatskih promena br. 4/2015/TO

Stefanović, dipl. inž. Aleksandar

Informatika i informacijski sistemi br. 4/1986/OUR

Nova tehnologija snimanja, arhiviranja, čuvanja i pretraživanja snimaka

na mikrofišu pomoću „codufidex“ kamere sa procesorom br. 4/1987/OUR

Stefanović, dipl. pravnik Natalija

Osobenosti novog zakona o privrednim društvima sa osvrtom na

uređenje javnih akcionarskih društava i uticaj Zakona na

usklađivanje poslovanja osiguravajućih kuća br. 3/2011/TO

Osobenosti rada komisije za reviziju u cilju ostvarivanja principa

korporativnog upravljanja br. 2/2013/TO

Stevanović, dipl. pravnik Nebojša

Novi građanski zakonik Republike Srbije i razlozi za njegovo donošenje br. 1/2011/TO

Osiguranje života i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti br. 2/2011/TO

Institut bankoosiguranja na osiguravajućem tržištu u Srbiji br. 4/2011/TO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove br. 2/2012/TO

Ugovor o osiguranju života (polisa) i klauzule koje štite osiguranike br. 4/2012/TO

Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita br. 1/2013/TO

Naknada nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta br. 3/2013/TO

Stojanović, dr Milosav

Prevare u osiguranju br. 1/2012/TO

Stojanović, dipl. politikolog Siniša

Prikaz knjige: Prevare u osiguranju (autori: dr Zoran Radović,

prof. dr Živojin Aleksić, dr zdravko Petrović i Tomislav Petrović,

Beograd, 2003) br. 3-4/2003/TO

Prikaz savetovanja: SorS po 15. put (2004) br. 1/2004/TO

Prikaz savetovanja: Susret osiguravajućih i reosiguravajućih društava

u Sarajevu, SorS 2005 br. 1/2005/TO

Stojanović, dr Srđan

Merodavno pravo kod ugovora o plovidbenom osiguranju br. 2-3/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Porast zahteva u osiguranju pravne zaštite

u Finskoj br. 3/1985/OUR

Prikaz inostranog članka: Reosiguranje i saosiguranje političkih rizika br. 3/1985/OUR

Stojiljković, mr Zoran

Uporedne analize kao metod otkrivanja rezervi u osiguranju br. 2/1988/OUR

Uporedni pokazatelji po završnom računu zajednica osiguranja br. 4/1988/OUR

Šćepanović, dipl. pravnik M.

Komentar sudske odluke: Šteta nastala usled nastupanja rizika od

zemljotresase isplaćuje iz posebnog fonda sredstava rezervi formiranih

iz sredstava premija koje upalaćuju sve zajednice osiguranja sa

teritorije SFRJ br. 3/1985/OUR

Šimunac, prof. Ante

Pretpostavke za funkcionisanje saosiguranja br. 4/1988/OUR

Šipovac, Zorica

Prikaz savetovanja: XXI međunarodni naučni skup ‒ Valjevo 2018:

Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje br. 4/2018/TO

Šojermajer, Gert (Scheuermeyer, Gert)

Procena šteta br. 1-2/2003/TO

Loss Estimates br. 1-2/2003/TO

Štibernik, mr Nejka

Tržište osiguranja u Sloveniji i njegova regulativa ‒ odabrana pitanja specijal 1/2012/TO

Štorh, dipl. pravnik Jadranka

Regresna prava zajednica invalidskog i penzijskog osiguranja prema

zajednici osiguranja imovine i lica br. 2/1987/OUR

Štulović, Mileta

Prikaz savetovanja: Sa savetovan ja o osiguranju i reosiguranju imovine,

robe u transportu i useva br. 4/1987/OUR

Šulejić, prof. dr Predrag

Pojam motornih vozila br. 1/1984/OUR

Prijava okolnosti od značaja za procenu rizika br. 1/1986/OUR

Osvrt na neke odredbe novog zakona o obaveznom osiguranju

u saobraćaju br. 1/2010/TO

Osiguranje od odgovornosti organa pravnog lica ‒ pravna

priroda i primena br. 2/2012/TO

Subrogacija i regres u Zakonu i sudskoj praksi (Pravni položaj

Garantnog fonda) br. 1/2014/TO

Šuput, dr Dejan

Navijačko nasilje kao ograničavajući faktor razvoja tržišta

osiguranja u sportu br. 2/2017/TO

Šušnjar, dipl. inž. Zoran

Osiguranje od odgovornosti za zagađenje br. 3-4/2006/TO

Tabaković, dipl. inž. Milivoje

Pregled požarnog rizika kod prijema u osiguranje br. 2/1987/OUR

Analiza velikih šteta od požara i eksplozija 1986. i 1987. godini br. 1/1989/OUR

Tasić, prof. Antonije

O nužnosti i mogućnostima razvoja osiguranja života u nas br. 2/1990/OTP

Zaostalost poljoprivrednog osiguranja u osiromašenoj poljoprivredi br. 4/1990/OTP

Teodorović Milosavljević, Teodora

Vrednovanje saobraćajne nezgode br. 3-4/1996/OTP

Tepavac, doc. dr Rajko

Primenljivost zakona Evropske unije na organizaciju rada kompozitnog

osiguravajućeg društva specijal 1/2012/TO

Todorović, prof. dr Jovan

Unapređenje metoda upravljanja rizikom u industrijskim postrojenjima br. 1-2/2003/TO

Imroving Risk Management Methods Applied in Industrial Plants br. 1-2/2003/TO

Tomašić, dr Veljko

Poslovi reosiguranja DOZ-a br. 1/1985/OUR

Ugovor o osiguranju u vazdušnoj plovidbi (I deo) br. 2/1988/OUR

Ugovor o osiguranju u vazdušnoj plovidbi (II deo) br. 3/1988/OUR

Ugovor o osiguranju u vazdušnoj plovidbi (III deo) br. 4/1988/OUR

Tomić, Dušan

Razumevanje uticaja okvira Solvency II na poslovanje osiguravajućeg

društva specijal 1/2012

Tomić, prof. dr Radovan

Prikaz knjige: Osiguranje (autor: dr Dragica Janković) br. 1/2013/TO

Trifunović, dr Radmila

Izravnanje rizika u Zajednici osiguranja „Dunav“ br. 2-3/1984/OUR

Prikaz inostranog članka: Perspektive razvoja privrede i osiguranja

u svetu br. 4/1984/OUR

Saosiguranje kao podrška ostvarivanju stabilizacionog programa br. 3/1985/OUR

Prikaz savetovanja: Neki akcenti sa savetovanja zajednica osiguranja

i zajednica reosiguranja br. 2/1986/OUR

Prikaz knjige: Osiguranje (autori: dr Jelena Kočović i dr Predrag Šuljić,

Beograd, 2002) br. 2/2004/TO

Prikaz knjige: Dobrovoljno penzijsko osiguranje (aktuarska i finansijska

analiza), autor: dr Tatjana Rakonjac Antić, Beograd, 2004. br. 1/2005/TO

Prikaz knjige: Leksikon osiguranja (autori: prof. dr Boris Marović

i doc. dr Nebojša Žarković) br. 4/2005/TO

Prikaz knjige: Poslovi trgovinskog prava

(autori: dr Lucija Spirović Jovanović i dr Tamara Milenković Kerković) br. 3-4/2006/TO

Prikaz knjige: Pravo osiguranja (autori: dr Ivica Jankovec i

dr Zoran Miladinović) br. 1-2/2008/TO

Prikaz knjige: Pravo osiguranja (autor: prof. dr Predrag Šulejić) br. 1-2/2009/TO

Prikaz knjige: Priručnik za upravljanje rizicima banke prema Zakonu

o bankama sistem, organi, standardi i procedure (prof. dr Jovan Gorčić) br. 4/2009/TO

Prikaz knjige: Autonomni ugovori trgovinskog prava (autor: Tamara

Milenković Kerković) br. 1/2010/TO

Prikaz knjige: Osnovi osiguranja i reosiguranja (autori: dr Boris

Marović, dr Bogdan Kuzmanović i dr Vladimir Njegomir) br. 1/2011/TO

Prikaz knjige: Osiguranje (autor: Berislav Matijević) br. 1/2012/TO

Prikaz knjige: Osiguranje i reosiguranje (autor: dr. sci. Mile Bijelić) br. 3/2012/TO

Prikaz knjige: Reosiguranje (autori: prof. dr Boris Marović,

doc. dr Radenko Purić i doc. dr Vladimir Njegomir) br. 4/2012/TO

Trklja, dr Marija

Mogući pravci dogradnje sistema osiguranja od auto-odgovornosti br. 2/1989/OUR

Odnos organizacije za osiguranje i organizacija zdravstvenog, penzijskog

i invalidskog osiguranja br. 4/1990/OTP

Aktivnosti osiguravača za Evropu 92. godine i mesto jugoslovenskih

osiguravača u evropskom prostoru br. 2/1991/OTP

Usklađivanje našeg i sistema osiguranja Evrope 92 br. 4/1991/OTP

Naknada neimovinske štete za pretrpljeni bol br. 1/1992/OTP

Vasić, dipl. ek. Lidija

Jedinstveni rizik požarnih osiguranja u funkciji izravnanja rizika br. 4/1997/OTP

Osiguranje i prevare u osiguranju br. 1/2002/TO

Vasiljević, prof. dr Mirko

In memoriam ‒ Prof. dr Predrag Šulejić br. 2/1016/TO

Veljić, dipl. pravnik Ljiljana

Inostrana sudska praksa: Naknada neimovinske štete br. 1/2007/TO

Inostrana sudska praksa: Jednakost pred zakonom u ostvarivanju prava

dece na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta

jednog roditelja br. 3/2007/TO

Veljković, dipl. pravnik Dragoslav

Visina i obim odgovornosti u obaveznom osiguranju br. 3/1990/OTP

Veljković, dipl. pravnik Momčilo

Nepoznata i neosigurana motorna vozila u praksi osiguranja u Jugoslaviji br. 3/1986/OUR

Vidaković, prof. dr Milovan

Požar u manastiru Hilandar br. 2/2014/TO

Videnović, dr Snežana

Izazovi upravljanja ljudskim resursima u delatnosti osiguranja u teškim

vremenima br. 1/2011/TO

Koliko zaposleni zapravo koštaju br. 2/2011/TO

Prihvatanje koncepta coachinga u savremenom poslovanju br. 1/2012/TO

Najvažniji faktori uticaja na ljudske resurse br. 3/2012/TO

Poslovna etika u doba koronavirusa br. 2/2020/TO

Vignjević Đorđević, prof. dr Nada

Marketing finansijskih posrednika na tržištu osiguranja sa aspekta

segmentacije i pozicioniranja osiguravajućih kuća br. 3-4/2008/TO

Korporativno upravljanje i osiguranje ‒ stanje i tendencije u regionu ‒

regulativni pristup br. 2/2010/TO Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih

društava br. 1/2012/TO

Vitorović, dr Bogoljub

Prikaz inostranog članka: Mogućnosti za osiguranje bankarskih uloga u

Saveznoj Republici Nemačkoj br. 3/1985/OUR

Problemi očuvanja realne vrednosti sredstava osiguranja u

uslovima inflacije br. 4/1985/OUR

Raspodela ličnih dohodaka radne zajednice na organizacione jedinice u

osiguranju br. 3/1986/OUR

Prilog potpunijem proučavanju dinamike troškova osiguranja br. 1/1987/OUR

Uporedna analiza rezultata poslovanja zajednica osiguranja i reosiguranja

u 1986. godini br. 3/1987/OUR

Interni nadzor u osiguranju br. 1/1988/OUR

Uporedna analiza rezultata poslovanja jugoslovenskog osiguranja i

reosiguranja u 1987. godini br. 3/1988/OUR

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja jugoslovenskog osiguranja i

reosiguranja u 1988. godini br. 3/1989/OUR

Nadzor nad poslovanjem preduzeća za osiguranje u tržišnoj ekonomiji br. 4/1989/OUR

Prikaz inostranog članka: Interna kontrola u 2000. godini br. 1/1990/OTP

Propisi o obaveznoj reviziji završnog računa, njihova primena i značaj

u organizaciji za osiguranje br. 2/1990/OTP

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja jugoslovenskog osiguranja i

reosiguranja u 1989. godini br. 3/1990/OTP

Planiranje razvoja osiguranja u tržišnoj ekonomiji br. 4/1990/OTP

Rezultati poslovanja jugoslovenskog osiguranja i reosiguranja u

1990. godini br. 3/1991/OTP

Vlačić, dr Patrik

Kargo osiguranje u odnosu na osnovna načela obligacionog prava i

trajanje prevoza br. 3/2015/TO

Vodinelić, MA Ana

Prikaz inostranog članka: Više od 100 godina istorije „Allianza“ br. 1/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Osiguranje umetničkih kolekcija br. 2/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Ne lomite eksponate! br. 2/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Što neobičnije, to izazovnije za osiguranje br. 3/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Polise za najbolje konje br. 3/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Predostrožnosti za osigurane putnike br. 4/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Muzički instrumenti kolateralne žrtve

saobraćaja br. 4/2007/TO

Prikaz inostranog članka: Rizici i mogućnosti nanotehnologije br. 1-2/2008/TO

Prikaz inostranog članka: Nakit od kojeg zastaje dah br. 1-2/2008/TO

Prikaz inostranog članka: Kad violina tužno zasvira br. 3-4/2008/TO

Prikaz inostranog članka: Sajber kriminal ugrožava opštu bezbednost br. 1-2/2009/TO

Prikaz inostranog članka: Pljačke dijamanata otvaraju vrata

vrednijim ugovorima o osiguranju br. 1-2/2009/TO

Prikaz inostranog članka: Šta ako posedujete pozorište br. 3/2009/TO

Prikaz inostranog članka: Polise pokrivaju rizik od zagađenja hrane br. 3/2009/TO

Prikaz inostranog članka: Bezbednost aviona pod lupom br. 4/2009/TO

Prikaz inostranog članka: U kućici za pse br. 4/2009/TO

Prikaz inostranog članka: Rizici od gubitka poslovnog ugleda br. 1/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Listić dovoljan za sreću! br. 1/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Pravac ‒ rupa! br. 2/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Poštanske marke na velikoj ceni br. 4/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Polise čuvaju kvalitetna vina br. 4/2010/TO

Prikaz inostranog članka: Profesori treba da snose odgovornost za nezgode

đaka u školi? br. 1/2011/TO

Prikaz inostranog članka: Poslastice su profitabilni „slatkiši“ za

osiguravače br. 1/2011/TO

Prikaz inostranog članka: Prirodne nepogode širom otvaraju vrata

osiguravačima br. 2/2011/TO

Prikaz inostranog članka: Joga našla pokriće u „Lojdu“ br. 3/2011/TO

Prikaz inostranog članka: Nahranimo Zemlju br. 4/2011/TO

Prikaz savetovanja: Regionalna konferencija „Razvoj tržišta osiguranja

u Jugoistočnoj Evropi“ ‒ „Dunav osiguranje“ jedna od ključnih poluga

u finansijskom sektoru zemlje specijal 1/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Polise se staraju za zdravlje i fizičku lepotu br. 1/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Fudbalska lopta oblepljena polisama br. 2/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Izmenjeno lice terorizma br. 3/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Tri decenije postojanja SIDE br. 3/2012/TO

Prikaz inostranog članka: Brodske olupine sve više koštaju osiguravače br. 1/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Data podaci pod ključem osiguravača br. 1/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Svemirski turizam je spreman br. 2/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Oprez „vanzemaljci“ osvajaju br. 2/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Kako osigurati nepoznate strane sunca br. 3/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Osiguranje oldtajmera se popularnije br. 3/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Medicinski pronalasci kao osigurana investicija br. 4/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Klinički testovi pod lupom osiguravača br. 4/2013/TO

Prikaz inostranog članka: Osiguranje gradova podložnih prirodnim

katastrofama br. 1/2014/TO

Prikaz inostranog članka: Polise štite poljoprivredne useve od vremenskih

nepogoda br. 2/2014/TO

Prikaz inostranog članka: Srećni brakovi pod lupom osiguravača br. 2/2014/TO

Prikaz inostranog članka: Žene su stotinu godina deo ljudskih resursa

Alijanca“ br. 1/2015/TO

Prikaz inostranog članka: Joga našla pokriće u „Lojdu“ br. 2/2015/TO

Prikaz inostranog članka: Stop neodgovornosti ugostitelja br. 3/2015/TO

Prikaz inostranog članka: „Lojd“ obučava više žena za rukovodioce br. 4/2019/TO

Prikaz inostranog članka: Avioni su i za putnike i za osiguravače

najbezbednija prevozna sredstva br. 1/2020/TO

Vojinović, dipl. pravnik Jovan

Regres u obaveznom osiguranju motornih vozila od odgovornosti br. 2/1990/OTP

Vojinović, prof. dr Željko

Uvođenje upravljanja poslovnim procesima u osiguravajuća društva kao

determinante razvoja i veće efikasnosti br. 2/2018/TO

Vračar, dr Dragutin

Preduzeće i marketing koncepcija br. 2/1990/OTP

Vujović, dr Ratko

Sistem kvaliteta u osiguranju uslovljen savremenim razvojem

preventivnog inženjeringa i dostignuća iz domena tehničke zaštite br. 3-4/1996/OTP

Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje

pricenjene najveće štete br. 4/1997/OTP Unapređenje metoda upravljanja rizikom u industrijskim postrojenjima br. 1-2/2003/TO

Imroving Risk Management Methods Applied in Industrial Plants br. 1-2/2003/TO

Vukoje, dipl. inž. Žarko

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti br. 1/1985/OUR

Procene štete loma mašina br. 2/1985/OUR

Vuksanović, Draško

Jezik osiguranja br. 2/2013/TO

Vuletić, dipl. filol. Aleksandar

Multistrukovni inercijski sinonimi u srpskom jeziku bankarstva, finansija

i osiguranja br. 1/2013/TO

Zaur, Fridrih (Zaur Friedrih)

Verovatna maksimalna šteta br. 1-2/2003/TO

Probable Maximum Loss br. 1-2/2003/TO

Zdravković, dipl. pravnik Vukašin

Novi sistem auto-kaska doprinosi masovnosti u privatnom sektoru br. 3/1985/OUR

Zdravković, Ž.

Komentar sudske odluke: Potraživanja iz ugovora o potrošačkom kreditu

zastarevaju u opštem roku zastarelosti predviđenom čl. 371 Zakona

o obligacionim odnosima br. 2/1988/OUR

Žarković, prof. dr Nebojša

Osiguranje u industriji nafte i gasa br. 1-4/1993/OTP

Banke na tržištu osiguranja br. 1-2/1995/OTP

2004. ‒ godina s najvećim štetama u svetu br. 2/2005/TO

Banka kao savremeni prodajni put osiguranja br. 2/2016/TO

Prikaz knjige: Novine u osiguranju 2016, urednici: dr Andreas Ekštajn,

Aksel Libetrau, dr Anja Funk-Minhmejer (Insurance&Innovation 2016,

editors: Dr. Andreas Eckstein, Axel Liebetrau, Dr. Anja Funk-Münchmeyer) br. 1/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Pratioci na putu i upravljači krizom ‒

osiguravači između nulte kamatne stope, digitalne revolucije i

kretanja ka bezbednoj budućnosti br. 2/2017/TO

Prikaz inostranog članka: Da li tajfuni prouzrokuju metež u cenama

deonica neživotnih osiguravača br. 3/2017/TO

Novine u neživotnim osiguranjima br. 4/2017/TO

Prikaz knjige: Prodaja osiguranja, autora prof. dr Matijasa

Benkena (Versicherungsvertrieb, author Professor Matthias Beenken, PhD) br. 2/2018/TO

Prikaz knjige: Osiguranje biljne proizvodnje (autor: Bruno Toskano) br. 2/2019/TO

Marketing posredovanja i zastupanja u osiguranju br. 2/2020/TO

Žnidarič, dr Boris

Uloga i značaj preventive u delatnosti osiguranja (Role and Meaning of

Insurance Industy’s Preventive Activity) br. 4/2005/TO

sr_RSSR