Glavni i odgovorni urednik

Dr Dragica Janković

 

Doktor ekonomskih nauka

Doktorska teza: Razvoj privatnog zdravstvenog osiguranja kao doprinos reformi sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji
Univerzitet Singidunum, Beograd, jun 2009. godine.

Magistar ekonomskih nauka

Magistarska teza: Privatno zdravstveno osiguranje sa aspekta međunarodnih iskustava i mogućnosti primene u Srbiji
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, septembar 2006. godine.
Prosečna ocena za vreme studija 10.

Diplomirani ekonomista – smer: Organizacija rada

Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, septembar, 1982. godine.
Prosečna ocena za vreme studija 8,05, ocena diplomskog rada 10.

Ovlašćeni računovođa, novembar, 2001. godine

Ovlašćeni aktuar, NBS, januar, 2007. godine

Zaposlenje :

– Februar 2022. – Menadžer za upravljanje rizicima Kompanije Dunav osiguranje;
– Maj 2020. – februar 2022. – član Izvršnog odbora Kompanije Dunav osiguranje,
zadužena za Funkciju  za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnsoti, Direkciju za procenu i preuzimanje rizika i Direkciju za štete;
– Maj 2016. – Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, zadužena za
Funkciju za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti, za Direkciju za neživotna osiguranja, Direkciju za životna osiguranja, Direkciju za zajedničke poslove u osiguranju, Direkciju za štete;
– Septembar 2014. – maj 2016: Direktor Funkcije za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti i ovlašćeni aktuar Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd
– Mart 2011 – decembar 2015: profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj
školi strukovnih studija u Novom Sadu po ugovoru o dopunskom radu do 30%
radnog vremena za predmete:
• OSIGURANJE (osnovne studije)
• ŽIVOTNA I NEŽIVOTNA OSIGURANJA (specijalističke studije),
• OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (specijalističke studije);Mentor kod pripreme i odbrane pet specijalističkih radova.
– Maj 2007 – septembar 2014: Direktor Sektora za statistiku i
ovlašćeni aktuar Kompanije „Dunav osiguranje“, Beograd;
– Februar 2002 – maj 2007: Direktor Filijale, Kompanija „Dunav osiguranje“   Filijala Loznica;
– Mart 1999 – februar 2002: zamenik direktora Filijale Kompanija „Dunav osiguranje“, Filijala Loznica;
– Mart 1988 – mart 1999: finansijski direktor GF Kompanije „Dunav osiguranje“,  Glavna Filijala Loznica;
– Januar 1985 – mart 1988: samostalni referent plana i analiza
Kompanije „Dunav osiguranje“, Glavna Filijala Loznica;
– Jul 1984 – januar 1985:  Samostalni referent plana i analiza HK „Viskoza“ Loznica.

 Pored toga:

 • Glavni urednik časopisa ”Tokovi osiguranja” (M51) (2016-i dalje);
 • Član Redakcijskog odbora lista ”Osiguranje” Kompanije Dunav osiguranje 2019 -2020;
 • Član Naučnog odbora Zbornika radova i uvodno izlaganje za 23. Godišnje savetovanje ”Osiguranje i pravno – ekonomsko okruženje, širi i uži okvir”, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja i Udruženja osiguravača Srbije, 2022;
 • Član Naučnog odbora i uvodno izlaganje za 22. Godišnje savetovanje ”Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici u osiguranju” u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije, 2021;
 • Član Naučnog odbora i uvodno izlaganje za 21. Godišnje savetovanje ”Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja” u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije, 2020;
 • Član Programskog odbora XX međunarodnog simpozijuma ”Savremeni problemi razvoja tržišta osiguranja”, u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Udruženja aktuara Srbije, 2022;
 • Član Programskog odbora XIX međunarodnog simpozijuma ”Odgovori tržišta osiguranja na aktuelne izazove”, u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Udruženja aktuara Srbije, 2021;
 • Član Programskog odbora i izlaganje ”Uticaj pandemije COVID19 na tržište osiguranja u Srbiji” na XVIII međunarodnom simpozijumu ”Osiguranje u uslovima pandemije COVID19”, u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Udruženja aktuara Srbije, 2020;
 • Član Programskog odbora XVII Medjunarodnog simpozijuma: Osiguranje na pragu IV industrijske revolucije, Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije, 2019;
 • Član Programskog odbora XVI Medjunarodnog simpozijuma: Novi izazovi na tržištu osiguranja, Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije, 2018;
 • Član Programskog odbora I Srpskih dana osiguranja, 2019;
 • Član Programskog odbora II Srpskih dana osiguranja, 2018;
 • Član Programskog odbora IIISrpskih dana osiguranja,2017;
 • Član Upravnog odbora Kompanije Dunav osiguranje Banja Luka (jun 2016 i dalje);
 • Predsednik Odbora za reviziju Kompanija Dunav osiguranje Banja Luka (2015-2016);
 • Član Odbora za IT Kompanije Dunav osiguranje (2016-);
 • Član Koordinacionog tela za bezbednost IT Kompanij Dunav osiguranje (2016-);
 • Član Komisije za aktuarstvo UOS (2014-);
 • Predsednik Komisije za aktuarstvo UOS od 2019 -2022;
 • Vođa Projekta Stub 3 i član Odbora za implementaciju Solvency II u Kompaniji Dunav osiguranje (2012.);
 • Tim lider za definisanje i integraciju poslovnih procesa – izveštaji NBS za informacioni sistem INSIS FADATA (2010-2012).
 • Član UO Zdravstvenog centra ”Dr Milenko Marin” u Loznici (Od 2005. – 2007.).
Veštine :

·    Rad na računaru (Windows OS  MS Office, Internet)
·    Organizatorske sposobnosti
·    Dobra komunikacija sa mladim i starijim
·    Predavačke sposobnosti
·    Istraživački rad
·    Rad pod pritiskom
·    Vozačka dozvola B kategorije

Jezici :

·    Engleski – srednji kurs (Oxford)
·    Francuski – elementarno

Članstvo :

·    Član Udruženja aktuara Srbije;
·    Član Međunarodnog udruženja aktuara (IAA)

Treninzi i Seminari :

·    Diploma XIII Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara I drugih stručnjaka u osiguranju: “Problemi primene MSFI 17”, Beograd, 2022.
·    Diploma XI Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara I drugih stručnjaka u osiguranju: “Faze implementacije Solventnosti II, u organizaciji Udruženja aktiara Srbije I Instituta za osiguranje I aktuarstvo, Beograd, 2019.
·    Diploma X Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara I drugih stručnjaka u osiguranju: “Priprema za Solventnost II-Aktuelna pitanja”, u organizacijii Udruženja aktiara Srbije I Instituta za osiguranje I aktuarstvo, Beograd, 2018.
·    Diploma IX Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara I drugih stručnjaka u osiguranju: „Rezultati primene koncepta Solventnost 2“ u organizaciji IAAK I UAS, Beograd, 2017.
·    Certificate of Attendence European actuarial academy EAA Forum: Business Simulation Game on Risk and Capital Management under Solvency II, Prag, novembar 2016.
·    Sertifikat o profesionalnom usavršavanju aktuara XIV Međunarodnog simpozijuma iz osiguranja „Upravljanje rizicima u osiguranju I bankarstvu“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta iz Beograda I Udruženja aktuara Srbije, maj 2016. godine
·    Diploma VII Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju u organizaciji IAAC Balkan i UAS, Beograd, 11–12. decembar 2015. godine
·    Diploma VI Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju,
u organizaciji IAAC Balkan i UAS, Beograd, 5–6. decembar 2014. godine
·    Certifikat o kontinuiranoj edukaciji aktuara, organizovan od Instituta za osiguranje i aktuarstvo i Udruženja aktuara Srbije 7–8. decembar 2012. godine u Beogradu
·    Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Los Angeles SAD (Maj 2012)
·    Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Cape Town, Južnoafrička republika  (Mart 2010
·    Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Tallinn, Estonia  (Maj 2009)
·    Evropska aktuarska akademija (EAA), St. Peterburg, Rusija: Pricing in General Insurance (Octobar 2008)
·    Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Mexico City, Mexico (April 2007)
·    Sertificat Seminara za kontinuiranu edukaciju aktuara, organizovan od Actuarial
profession London i Udruženja aktuara Srbije (Maj 2008)
·    Aktivno učešće (referati) na međunarodnim seminarima organizovanim od
Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu od 2003. do 2016. godine.

Radovi:

1.    B. Paunović, M. Mitrašević, D. Janković: „Profitability Management Of Life Insurance Companies Under Conditions Of Low Interest Rates“, monografija: Challenges And Tendencies In Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2017. ISBN 978-86-403-1522-7. 
2.    M. Mitrašević, M. Paunović, D. Janković: „The importance And Characteristics Of Business Planning In The Context Of Solvency II Concept“, monografija: Challenges And Tendencies In Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2017. ISBN 978-86-403-1522-7. 
3.    Dragica Janković, Mihailo Paunović: „Risk Management in Insurance Premium Formation“, monografija: Risk Management In The Financial Services Sector, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2016. ISBN:978-86-403-1487-9. 
4.    Miro Sokić, Ljiljana Jeremić i Dragica Janković: Tržišni rizik i VaR model kod investiranja sredstava osiguravajućih kompanija“, Poslovna ekonomija, Univerzitet Educons, 2015. ISSN:1820-6859.
5.    Dragica Janković, Nataša Bašić: „Major cat losses in past two decades“,  monografija: Catastrophe risks and sustainable development, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2015. ISBN:978-86-403-1418-3.
6.    Dragica Janković: „Health Risk Management Under Solvency II Concept“, monografija: Risk measurment and control in insurance, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2014. ISBN:978-86-403-1362-9.
7.    Dragica Janković: monografija: Osiguranje, Novi Sad, 2013.; Alfa-graf NS, Novi Sad, 2013. ISBN:978-86-87093-24-9.
 8.    Dragica Janković: „Problems with the functioning of Health Insurance in  Serbia“, monografija: Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2012. ISBN:978-86-403-1222-6.
9.    Dragica Janković: „Način organizovanja zdravstvenog osiguranja kao faktor troškova zdravstvene zaštite“, časopis Škola biznisa, Visoka poslovna škola, Novi Sad, br. 4/2011.
10.  Dragica Janković: „Nadzor dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji i mogućnosti razvoja“ – „Supervision of voluntary health insurance in Serbia and develpoment possibilities“, monografija: Nadzor i kontrola poslovanja osiguravajućih kompanija“ – „Supervision and control of insurance companies,  University of Belgrade, Faculty of Economics, 2011. ISBN:978-86-403-1141-0.
 11.  Dragica Janković, Slobodan Samardžić: „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji“, Tržište, novac, kapital br. 1/2011. Privredna komora Srbije, Beograd.
12.  Dragica Janković, Marija Jovović: „Problemi poslovanja neživotnih osiguravača u uslovima krize“, monografija: Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, 2010. ISBN:978-86-84309-26-8.
13.  Dragica Janković: „Upravljanje troškovima osiguravajućih kompanija u uslovima
nelojalne konkurencije“, Međunarodni simpozijum u organizaciji Udruženja aktuara       Srbije i Instituta za osiguranje i aktuarstvo, Zlatibor, maj 2010. (uvodno izlaganje)
14.  Dragica Janković: „Moralni hazard u osiguranju“, Tokovi osiguranja br. 4/2010, časopis za teoriju i praksu osiguranja, Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd
15.  Dragica Janković: „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u EU“, Tokovi osiguranja br. 2/2010 časopis za teoriju i praksu osiguranja, Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd
16.  Dragica Janković, Svetlana Tomić: Osiguranje od profesionalne odgovornosti, monografija: Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet, 2007.
17.  Dragica Janković: Privatno zdravstveno osiguranje, monografija: Osiguranje na prekretnici, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, 2004. ISBN: 86-403-0650-8. 

sr_RSSR