Izdavački savet

Ivana Soković, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd, predsednik Izvršnog odbora

dr Drаgicа Јаnkоvić, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

prоf. dr Јеlеnа Kоčоvić, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

dr Vlаdimir Čоlоvić, Institut za uporedno pravo u Beogradu, direktor

sr_RSSR