Izdavački savet

ms Ivana Soković, predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

dr Drаgicа Јаnkоvić, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

dr Živojin Đurić, direktor Instituta za političke studije u Beogradu

dr Јоvаn Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

prоf. dr Јеlеnа Kоčоvić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

prоf. dr Јаsnа Pаk, Univerzitet „Singidunum“ u Beogradu

dr Vlаdimir Čоlоvić, naučni savetnik, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu

dr Zоrаn Rаdоvić, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Odluka o obrazovanju Izdavačkog saveta i redakcijskih odbora časopisa „Tokovi osiguranja“ i lista „Osiguranje“ u pdf. formatu

 

sr_RSSR