Teorija
i praksa
u osiguranju

Uputstvo za recezente

Recenzenti su samostalni u svom radu a njihov osnovni zadatak jeste da ocene svaki pojedinačni rad koji im se dostavi, čime doprinose unapređenju i održavanju visokog naučnoistraživačkog dometa i ranga samog časopisa, ali i autora članaka.

Recenzenti su po pravilu višeg ili jednakog ranga (naučno ili nastavno zvanje) kao i autor rada koji se recenzira.

Proces rezenziranja je dvosmerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna recenzenta za svaki pojedinačni rad (Double Blind Review). Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je recenzent njihovog rada. Sadržaj i postupak recenzije smatraju se poverljivim, i recenzent, kao ni drugi članovi redakcije, ne sme otkrivati trećim stranama nikakve detalje iz tog postupka.

Recenzent nema prava da sadržaj rada prenosi drugome, niti da podatke iz rada koji recenzira koristi u bilo koje svrhe (predavanja, saopštenja na konferencijama, radovi, publikacije) pre nego što rad bude objavljen u časopisu.

Ukoliko postoji bilo kakav sukob interesa, molimo da o tome obavestite glavnog i odgovornog urednika. Takođe, ako autor rada pripada suprotnoj orijentaciji/pravcu ili pristupa temi na drugačiji način, od recenzenta se očekuje da bude jednako objektivan. Ukoliko smatrate da ne možete pružiti objektivnost prilikom analize takvih radova, molimo Vas da o tome obavestite glavnog i odgovornog urednika. Bili bismo Vam veoma zahvalni da u tom slučaju predložite drugog recenzenta.

Rezenzenti imaju rok od tri sedmice (21 dan) da redakciji dostave recenziju u pismenoj formi i na propisanom obrascu koji ima sledeće elemente:

Šifra/broj rada:

Naziv rada:

Ocena originalnosti rada:

Ocena aktuelnosti, društvenog i naučnog značaja teme:

Ocena teorijsko-metodološkog okvira rada:

Ocena korišćene naučne literature (savremenost i naučna relevantnost literature):

Opšta zapažanja o kvalitetu rada:

Predlog za kategorizaciju naučnog rada:

Sugestije autoru za poboljšanje kvaliteta rada (opciono):

Saglasnost za objavljivanje rada (odabrati jednu od preporuka za navedeni rad):

  1. Objaviti bez izmena
  2. Objaviti uz manje izmene bez naknadne provere
  3. Objaviti uz navedene korekcije nakon kojih tražim naknadnu proveru (nakon korekcija rad poslati ponovo recenzentu)
  4. Nisam saglasan sa objavljivanjem – rad odbiti

Napomene uredniku koje se odnose na opšte, metodološke a naročito etičke (plagijarizam) aspekte rada:

Datum ocene rada:

Ime, prezime, naučno zvanje i potpis recenzenta:

Instrukcije za kategorizaciju naučnih radova

Kategorizacija članaka obaveza je uredništva. Kategoriju članka mogu predlagati recenzenti i članovi uredništva, ali odgovornost za kategorizaciju snosi isključivo glavni urednik. Članci u časopisu razvrstavaju se u sledeće kategorije:

Naučni članci:

1) Originalan naučni rad (rad u kome se iznose prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom);

2) Pregledni rad (rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja na kome je autor ostvario određeni doprinos);

3) Kratko ili prethodno saopštenje (originalni naučni rad punog formata, ali  manjeg obima ili preliminarnog karaktera).

Izuzetno, u nekim oblastima, naučni rad u časopisu može imati oblik monografske studije, kao i kritičkog izdanja naučne građe (istorijsko-arhivske, bibliografske, pregleda podataka i sl.), dotad nepoznate ili nedovoljno pristupačne za naučna istraživanja.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije.

U časopisu se objavljuju i prilozi vannaučnog karaktera, te se zbog toga naučni članci grupišu i štampaju jasno izdvojeni u prvom delu sveske.

Stručni članci:          

1) Stručni rad (prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu);

2) Informativni prilog (uvodnik, komentar i sl.);

3) Prikaz (knjige, naučnog događaja, domaće ili inostrane sudske prakse, slučaja i sl.);

4) Naučna kritika, odnosno polemika (rasprava na određenu naučnu temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji) i osvrti.

Napomena:

Kada ocene da je to potrebno kako bi se otklonili eventualni nedostaci u radu, recenzenti preko glavnog i odgovornog urednika mogu da ostvare saradnju sa autorom.

Ako pristanete da recenzirate radove za časopis Tokovi osiguranja, podrazumeva se da se slažete s navedenim uputstvima.

Uredništvo časopisa svesno je značaja i doprinosa recenzenata, naročito u podizanju nivoa i ugleda časopisa, pa u tom smislu unapred zahvaljuje svim svojim saradnicima i moli ih da popunjeni obrazac – recenzentski list, pošalju u predviđenom roku na elektronsku adresu redakcija@dunav.com.

Obrazac recenzije preuzmite OVDE.

Obrazac recenzije na engleskom jeziku preuzmite OVDE.

 

sr_RSSR