Redakcijski odbor

dr Drаgicа Јаnkоvić, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

prоf. dr Таtјаnа Rаkоnjаc Аntić, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

prof. dr Маriјаn Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

prof. dr Šime Ivanjko, član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, profesor emeritus na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru

prof. dr Nataša Petrović Tomić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

prof. dr Željko Šain, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet

prof. dr Jasmina Labudović Stanković, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

Ljilјаnа Lаzаrеvić Dаvidоvić, dipl. pravnik, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o.,
Beograd

 

sr_RSSR