Redakcijski odbor

dr Drаgicа Јаnkоvić, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

prоf. dr Таtјаnа Rаkоnjаc Аntić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Маriја Koprivica, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ljilјаnа Lаzаrеvić Dаvidоvić, viši specijalista za razvoj izdavačke delatnosti, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

sr_RSSR