Glavni i odgovorni urednik

Dr Dragica Janković

 

Doktor ekonomskih nauka

Doktorska teza: Razvoj privatnog zdravstvenog osiguranja kao doprinos reformi sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Univerzitet Singidunum, Beograd, jun 2009. godine.

 

Magistar ekonomskih nauka

Magistarska teza: Privatno zdravstveno osiguranje sa aspekta međunarodnih iskustava i mogućnosti primene u Srbiji

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, septembar 2006. godine.

Prosečna ocena za vreme studija 10.

 

Diplomirani ekonomista – smer: Organizacija rada

Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, septembar, 1982. godine.

Prosečna ocena za vreme studija 8,05, ocena diplomskog rada 10.

 

Ovlašćeni računovođa, novembar, 2001. godine

 

Ovlašćeni aktuar, NBS, januar, 2007. godine

 

 

– Maj 2016. – Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, zadužena za

Funkciju za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti, za Direkciju za neživotna osiguranja, Direkciju za životna osiguranja, Direkciju za zajedničke poslove u osiguranju, Direkciju za štete;

 

– Septembar 2014. – maj 2016: Direktor Funkcije za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti i ovlašćeni aktuar Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd

 

– Mart 2011 – decembar 2015: profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj

školi strukovnih studija u Novom Sadu po ugovoru o dopunskom radu do 30%

radnog vremena za predmete:

OSIGURANJE (osnovne studije)

ŽIVOTNA I NEŽIVOTNA OSIGURANJA (specijalističke studije),

OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (specijalističke studije);

Mentor kod pripreme i odbrane pet specijalističkih radova.

 

– Maj 2007 – septembar 2014: Direktor Sektora za statistiku i

ovlašćeni aktuar Kompanije „Dunav osiguranje“, Beograd;

 

–  Februar 2002 – maj 2007: Direktor Filijale, Kompanija „Dunav osiguranje“   Filijala Loznica;

 

– Mart 1999 – februar 2002: zamenik direktora Filijale Kompanija „Dunav osiguranje“, Filijala Loznica;

 

– Mart 1988 – mart 1999: finansijski direktor GF Kompanije „Dunav osiguranje“,  Glavna Filijala Loznica;

 

– Januar 1985 – mart 1988: samostalni referent plana i analiza

Kompanije „Dunav osiguranje“, Glavna Filijala Loznica;

 

– Jul 1984 – januar 1985:  Samostalni referent plana i analiza HK „Viskoza“ Loznica.

 

Pored toga:

 

–       glavni urednik časopisa Tokovi osiguranja  (M53) (2016 i dalje);

–       član Upravnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Banja Luka (jun 2016. i dalje);

–       predsednik Odbora za reviziju, Kompanija „Dunav osiguranje“ Banja Luka (2015–2016);

–       član Odbora za IT Kompanije „Dunav osiguranje“ (2016 i dalje);

–       član Koordinacionog tela za bezbednost IT Kompanijа „Dunav osiguranje“ (2016 i dalje );

–       član Komisije za aktuarstvo UOS (2014 i dalje);

–       Vođa Projekta Stub 3 i član Odbora za implementaciju Solvency II u Kompaniji „Dunav osiguranje“ (2012.);

–       tim lider za definisanje i integraciju poslovnih procesa – izveštaji NBS za informacioni sistem INSIS FADATA (2010–2012.);

–       član UO Zdravstvenog centra „Dr Milenko Marin“ u Loznici (оd 2005 do 2007.).

 

 

·          Rad na računaru (Windows OS  MS Office, Internet)

·         Organizatorske sposobnosti

·          Dobra komunikacija sa mladim i starijim

·          Predavačke sposobnosti

·          Istraživački rad

·          Rad pod pritiskom

·          Vozačka dozvola B kategorije

 

·    Engleski – srednji kurs (Oxford)

·   Francuski – elementarno

 

 

·          Član Udruženja aktuara Srbije;

·          Član Međunarodnog udruženja aktuara (IAA)

 

 

·    Diploma IX Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara I drugih stručnjaka u osiguranju: „Rezultati primene koncepta Solventnost 2“ u organizaciji IAAK I UAS, Beograd, 2017.

 

·    Certificate of Attendence European actuarial academy EAA Forum: Business Simulation Game on Risk and Capital Management under Solvency II, Prag, novembar 2016.

 

·    Sertifikat o profesionalnom usavršavanju aktuara XIV Međunarodnog simpozijuma iz osiguranja „Upravljanje rizicima u osiguranju I bankarstvu“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta iz Beograda I Udruženja aktuara Srbije, maj 2016. godine

 

·    Diploma VII Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju u organizaciji IAAC Balkan i UAS, Beograd, 11–12. decembar 2015. godine

 

·      Diploma VI Kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara i drugih stručnjaka u osiguranju,

u organizaciji IAAC Balkan i UAS, Beograd, 5–6. decembar 2014. godine

 

·      Certifikat o kontinuiranoj edukaciji aktuara, organizovan od Instituta za osiguranje i aktuarstvo i Udruženja aktuara Srbije 7–8. decembar 2012. godine u Beogradu

 

·      Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Los Angeles SAD (Maj 2012)

 

·      Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Cape Town, Južnoafrička republika  (Mart 2010)

 

·      Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Tallinn, Estonia  (Maj 2009)

 

·      Evropska aktuarska akademija (EAA), St. Peterburg, Rusija: Pricing in General Insurance (Octobar 2008)

 

·      Međunarodno udruženje aktuara (IAA), Mexico City, Mexico (April 2007)

 

·      Sertificat Seminara za kontinuiranu edukaciju aktuara, organizovan od Actuarial

profession London i Udruženja aktuara Srbije (Maj 2008)

 

·      Aktivno učešće (referati) na međunarodnim seminarima organizovanim od

Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu od 2003. do 2016.      godine.

 

 

 

1.    B. Paunović, M. Mitrašević, D. Janković: „Profitability Management Of Life Insurance Companies Under Conditions Of Low Interest Rates“, monografija: Challenges And Tendencies In Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2017. ISBN 978-86-403-1522-7.

 

2.    M. Mitrašević, M. Paunović, D. Janković: „The importance And Characteristics Of Business Planning In The Context Of Solvency II Concept“, monografija: Challenges And Tendencies In Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2017. ISBN 978-86-403-1522-7.

 

3.    Dragica Janković, Mihailo Paunović: „Risk Management in Insurance Premium Formation“, monografija: Risk Management In The Financial Services Sector, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, 2016. ISBN:978-86-403-1487-9.

 

4.    Miro Sokić, Ljiljana Jeremić i Dragica Janković: Tržišni rizik i VaR model kod investiranja sredstava osiguravajućih kompanija“, Poslovna ekonomija, Univerzitet Educons, 2015. ISSN:1820-6859.

 

5.    Dragica Janković, Nataša Bašić: „Major cat losses in past two decades“,  monografija: Catastrophe risks and sustainable development, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2015. ISBN:978-86-403-1418-3.

 

6.    Dragica Janković: „Health Risk Management Under Solvency II Concept“, monografija: Risk measurment and control in insurance, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2014. ISBN:978-86-403-1362-9.

 

7.    Dragica Janković: monografija: Osiguranje, Novi Sad, 2013.; Alfa-graf NS, Novi Sad, 2013. ISBN:978-86-87093-24-9.

 

8.    Dragica Janković: „Problems with the functioning of Health Insurance in  Serbia“, monografija: Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2012. ISBN:978-86-403-1222-6.

 

9.    Dragica Janković: „Način organizovanja zdravstvenog osiguranja kao faktor troškova zdravstvene zaštite“, časopis Škola biznisa, Visoka poslovna škola, Novi Sad, br. 4/2011.

 

10.  Dragica Janković: „Nadzor dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji i mogućnosti razvoja“ – „Supervision of voluntary health insurance in Serbia and develpoment possibilities“, monografija: Nadzor i kontrola poslovanja osiguravajućih kompanija“ – „Supervision and control of insurance companies,  University of Belgrade, Faculty of Economics, 2011. ISBN:978-86-403-1141-0.

 

11.  Dragica Janković, Slobodan Samardžić: „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji“, Tržište, novac, kapital br. 1/2011. Privredna komora Srbije, Beograd.

 

12.  Dragica Janković, Marija Jovović: „Problemi poslovanja neživotnih osiguravača u uslovima krize“, monografija: Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, 2010. ISBN:978-86-84309-26-8.

 

13.  Dragica Janković: „Upravljanje troškovima osiguravajućih kompanija u uslovima

nelojalne konkurencije“, Međunarodni simpozijum u organizaciji Udruženja aktuara       Srbije i Instituta za osiguranje i aktuarstvo, Zlatibor, maj 2010. (uvodno izlaganje)

 

14.  Dragica Janković: „Moralni hazard u osiguranju“, Tokovi osiguranja br. 4/2010, časopis za teoriju i praksu osiguranja, Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd

 

15.  Dragica Janković: „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u EU“, Tokovi osiguranja br. 2/2010 časopis za teoriju i praksu osiguranja, Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd

 

16.  Dragica Janković, Svetlana Tomić: Osiguranje od profesionalne odgovornosti, monografija: Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet, 2007.

 

17.  Dragica Janković: Privatno zdravstveno osiguranje, monografija: Osiguranje na prekretnici, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, 2004. ISBN: 86-403-0650-8.