Redakcijski odbor

dr Drаgicа Јаnkоvić, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

prоf. dr Таtјаnа Rаkоnjаc Аntić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

prоf. dr Nаtаšа Pеtrоvić Тоmić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Маriја Koprivica, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ljilјаnа Lаzаrеvić Dаvidоvić, viši specijalista za razvoj izdavačke delatnosti, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., Beograd

Odluka o obrazovanju Izdavačkog saveta i redakcijskih odbora časopisa „Tokovi osiguranja“ i lista „Osiguranje“ u pdf. formatu

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN