Filipović, Nikola

  • Email:

Pravni fakultet, Univerzitet u Gracu

UDK:347.961.2:341.645.2:338.266:368.623.5:368.023:336.445:658.818.2:347.991(485)
INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OD 31. 5. 2018. U PREDMETU C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Odluka Evropskog suda pravde koja je predmet ovog prikaza odnosi se na pojam posredovanja u osiguranju, odnosno na domašaj primene dve Direktive koje regulišu obaveze savetovanja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju povezanog s investicionim fondom. U pitanju su Direktiva 2002/92 o posredovanju u osiguranju i Direktiva 2004/39 o tržištima finansijskih instrumenata. Najzanimljivije pitanje bilo je da li se na savetovanje prilikom prodaje polisa osiguranja s investicionim elementima primenjuje pravni režim saveta predviđen za osiguranje ili onaj za investicione proizvode? Postupak je pokrenut time što je Vrhovni sud Švedske uputio zahtev za prethodnu odluku u pogledu tumačenja Direktive 2002/92 o posredovanju u osiguranju, a povodom dva odvojena spora koja su se u tom trenutku našla pred Vrhovnim sudom Švedske: Strobel i dr./Länsförsäkringar odnosno Länsförsäkringar/ Dödsboet efter Ingvar Mattsson.

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN