Filipović, mr Nikola

  • Email:

Nikola Filipović saradnik je u Advokatskoj kancelariji Živković-Samardžić.
Osnovne i master studije (trgovinskopravni modul) završio je na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Gracu, na Katedri za kompanijsko i međunarodno privredno pravo.
Radio je kao asistent na Beogradskoj poslovnoj školi, na Pravnom fakultetu Univerziteta
u Gracu i usavršavao se kao istraživač na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Sauthemptonu u Velikoj Britaniji.
Obavljao je funkciju Sekretara Udruženja za pravo osiguranja Srbije. Aktivan je član tog
udruženja kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.
Specijalizovao se za pitanja iz oblasti prava osiguranja i prava konkurencije, a predmet
njegovog naučnoistraživačkog rada u oblasti osiguranja su pravila tržišnog ponašanja.


UDK:342.537.4:659.122:338.123.6.336.322.4
ČLANCI

OSVRT NA DVA PITANJA U VEZI SA INVESTICIONIM USLUGAMA OSIGURANJA

Predmet ovog članka su investicione usluge osiguranja, tačnije dva ključna (pravna) pitanja koja se mogu postaviti u vezi s ovom vrstom osiguranja. Prvo pitanje je o pravnoj prirodi takvih osiguranja koja su rešena u praksi Evropskog suda pravde, dok je drugo pitanje o regulatornim zahtevima što se odnose na distribuciju ovakvih usluga u zavisnosti od njihove pravne forme i kvalifikacije. Drugo pitanje utoliko je važnije što je upravo razlika u regulatornim zahtevima bila jedan od glavnih podsticaja i razloga za sveobuhvatnu reformu pravila tržišnog ponašanja u oblasti osiguranja i usvajanje Direktive 2016/97(EU) o distribuciji osiguranja. Ključne reči: investicione usluge osiguranja, direktiva o distribuciji osiguranja, osiguranje života

UDK:347.961.2:341.645.2:338.266:368.623.5:368.023:336.445:658.818.2:347.991(485)
INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OD 31. 5. 2018. U PREDMETU C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Odluka Evropskog suda pravde koja je predmet ovog prikaza odnosi se na pojam posredovanja u osiguranju, odnosno na domašaj primene dve Direktive koje regulišu obaveze savetovanja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju povezanog s investicionim fondom. U pitanju su Direktiva 2002/92 o posredovanju u osiguranju i Direktiva 2004/39 o tržištima finansijskih instrumenata. Najzanimljivije pitanje bilo je da li se na savetovanje prilikom prodaje polisa osiguranja s investicionim elementima primenjuje pravni režim saveta predviđen za osiguranje ili onaj za investicione proizvode? Postupak je pokrenut time što je Vrhovni sud Švedske uputio zahtev za prethodnu odluku u pogledu tumačenja Direktive 2002/92 o posredovanju u osiguranju, a povodom dva odvojena spora koja su se u tom trenutku našla pred Vrhovnim sudom Švedske: Strobel i dr./Länsförsäkringar odnosno Länsförsäkringar/ Dödsboet efter Ingvar Mattsson.

sr_RSSR