Petrović, dr Miloš

  • Email:

Мilоš М. Pеtrоvić rоđеn је 1985. gоdinе u Bеоgrаdu. Diplоmu srеdnjoškоlskоg оbrаzоvаnjа
stеkао је u SАD, nаkоn čеgа је u Bеоgrаdu diplоmirао nа Fаkultеtu pоlitičkih nаukа Univеrzitеtа u
Bеоgrаdu, nа smеru Меđunаrоdni оdnоsi. Маstеr diplоmu u dоmеnu evrоintеgrаciја stеkао је nа
Еvrоpskоm institutu Univеrzitеtа Sаrlаnd u Sаrbrikеnu u Nеmаčkој, nаkоn čеgа sе 2012. gоdinе
upisао na dоktоrskе studiје nа Fаkultеtu pоlitičkih nаukа (Меđunаrоdnе i еvrоpskе studiје). Тоkоm
svih nivоа studiја biо је nоsilаc stipеndiја i nаgrаdа brојnih оrgаnizаciја, uklјučuјući i stipеndiјu
Fоndа zа mlаdе tаlеntе Rеpublikе Srbiје.
Аkаdеmskе 2012/13. biо је аngаžоvаn kао dеmоnstrаtоr u nаstаvi nа Fаkultеtu pоlitičkih
nаukа nа kursu Sаvrеmеnа pоlitičkа istоriја. Оd 2015. gоdinе u Fоndаciјi Теmpus u Bеоgrаdu
zаpоslеn је nа sprоvоđеnju mеđunаrоdnоg prоgrаmа rаzmеnе u dоmеnu visоkоg оbrаzоvаnjа.
Autor je brojnih stručnih i naučnih tekstova u domenu evropskog prava i evrointegracija,
političkih nauka, kao i osiguravajuće delatnosti s fokusom na međunarodnom kontekstu.
Saradnik je redakcije časopisa „Tokovi osiguranja“ od 2012. godine.

UDK(083.1)(4-672EEZ):347.921.5:341.176(4):341.231.5:616-036.21
INOSTRANO OSIGURANJE

PREPORUKA SAVETA EVROPSKE UNIJE O KOORDINISANOM PRISTUPU OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA KAO ODGOVORU NA PANDEMIJU KOVIDA 19

Unutrašnje tržište Evropske unije, kao i privilegije evropskih državljana, proističu iz takozvane „četiri slobode“ koje se odnose na neometano kretanje radnika, robe, kapitala i usluga unutar teritorije te nadnacionalne zajednice. Budući da je pandemija kovida 19 značajno poremetila, pa čak i onemogućila potpuno uživanje tih privilegija, pogotovo onih što se odnose na mobilnost građana, institucije Evropske unije mesecima su radile na razvijanju procedura kako bi ojačale zajednički okvirni pristup slobodi kretanja, s jedne strane, imajući u vidu epidemiološku situaciju, s druge strane. Kao rezultat takvih nastojanja u oktobru 2020. godine usvojene su i preporuke Saveta Evrope o koordinisanom pristupu ograničavanju slobode kretanja kao odgovoru na pandemiju kovida 19, čije će odredbe biti analizirane dalje u tekstu. Premda se radi o pravno neobavezujućem aktu, njegovim usaglašavanjem Evropska unija demonstrirala je zajedničko stajalište spram tog izazova, s tim da je državama članicama, u čijim je nadležnostima donošenje epidemioloških mera, ostavljeno da samostalno urede taj aspekt u skladu sa svojom internom procenom.

UDK: 35.078.2:347.952.6(4-6 72EEZ):342.1:336.57:616.036.21
INOSTRANO OSIGURANJE

PRIVREMENI EVROPSKI OKVIR ZA DRŽAVNU POMOĆ U SVETLU KOVIDA 19

Naporedo sa zatvaranjem većeg dela evropskog kontinenta u martu 2020. godine usled rastućeg broja zaraženih kovidom 19, evropske institucije organizovale su seriju sastanaka kako bi utvrdile način da pomognu privredama da zadrže određeni nivo funkcionisanja u kontekstu rigoroznih ograničenja kretanja. Mere usvojene na evropskom nivou omogućile su veći obim državne pomoći finansijskom sektoru, uključujući davanje pozajmica i poreskih olakšica, garancije za banke i druga preduzeća, kao i kratkoročno kreditno osiguranje koje se odnosi na izvoz, koji je posustao na globalnom nivou. I pored podrške koja je u mnogo čemu bila blagovremena, obim restriktivnih mera bio je takav da je u drugom kvartalu zabeležen gotovo nezapamćen pad privredne aktivnosti za mirnodopske uslove, koji se u mnogim razvijenim evropskim zemljama meri i dvocifrenim brojevima.

UDK:368.183:368.3:368.98:327.32.3:35.08:355.85:343.53
ČLANCI

NEOPHODNOST BLIŽE MEĐUNARODNE SARADNJE RAZLIČITIH USTANOVA U BORBI PROTIV PREVARA U OSIGURANJU

U ovom radu biće analizirano nekoliko primera prevara u domenu osiguranja života i osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). Slučajevi koji su predmet članka prema ozbiljnosti počinjenog krivičnog dela mogu se svrstati u red „tvrdih prevara“, a prema tipu izvora u „eksterne“ prevare. Tok i epilog tih sudskih procesa pokazuje značaj što bliže koordinacije pravosudnih, policijskih i osiguravajućih ustanova, kao i sve zastupljeniji međunarodni predznak u prevarama u osiguranju, koji zahteva i jačanje prekogranične interinstitucionalne saradnje. Takođe, naročito zapaženu ulogu u razotkrivanju lažnih zahteva u osiguravajućoj delatnosti imaju i veštaci iz sve većeg broja disciplina, od medicine, preko mašinstva, do tehnoloških nauka. Njihove ekspertize mogu odlučujuće doprineti rasvetljavanju okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. Primeri prikazani u ovom članku ilustruju da bliža saradnja između svih spomenutih aktera i upotreba naprednih metoda i tehnologija predstavljaju nezamenljiv alat u valjanoj i efikasnijoj borbi protiv prevara u domenu osiguranja. Ključne reči: prevare u osiguranju, lažni odštetni zahtev, osiguranje života, međunarodna saradnja

UDK:35.775(1-2)368.032.7:65.012.23:616.188.7:368.811:65.012.23:331.13(4-672EEZ)
INOSTRANO OSIGURANJE

‘LOJD’ PREDVIĐA GUBITAK OD 107 MILIJARDI DOLARA ZA (OSIGURAVAJUĆU) DELATNOST U 2020. KAO POSLEDICU PANDEMIJE KOVIDA 19

Pandemija koronavirusa (ili možda njen prvi talas) u trenutku sastavljanja ovog prikaza na evropskom kontinentu postepeno jenjava, nakon što je samo u toku marta i aprila 2020. godine odnela desetine hiljada života, mahom u zapadnoj Evropi. Nakon preseljenja epicentra pandemije preko Atlantskog okeana, izgleda da se talas povlači ka južnoj polulopti, gde jesenji meseci postepeno zahlađuju i izazivaju novu zabrinutost u pogledu snage virusa (o kojem se i nakon polugodišnje cirkulacije nedovoljno zna). Nakon stavljanja u karantin čitave pokrajine Hubei (gde se nalazi Vuhan, koji se smatra „nultom tačkom“ koronavirusa), usledilo je i zatvaranje pokrajina u Evropi, pa potom i čitavih zemalja, što se potom proširilo i na čitav svet; u jednom trenutku polovina ljudske vrste bila je u karantinu, u nastojanju da se širenje virusa uspori ili zaustavi. To je bilo barem donekle uspešno, u zavisnosti od regiona i strogosti mera. Mere predostrožnosti podrazumevale su i znatno ograničavanje i prilagođavanje ekonomskih aktivnosti, dok su pojedine grane, poput avio-industrije, saobraćaja i turizma, doživele gubitke koji predstavljaju presedan. Velike gubitke zabeležila je i delatnost osiguranja.

UDK:551.58+536.71:542.4:613.11:368.1:657.372.4:368.025.6:316.32
ČLANCI

KLIMATSKE PROMENE: POVEĆANI RIZICI I NEOPHODNOST PRILAGOĐAVANJA

U ovom radu biće analizirana povezanost manifestovanja klimatskih promena i potrebe za razvojem različitih aspekata osiguranja. Da su klimatske promene nešto što je već oblast interesovanja, pa i delovanja osiguravajuće delatnosti, svedoči niz mera koje su različiti osiguravači i stručnjaci preduzeli u nastojanju da svoje poslovanje prilagode novim okolnostima. Budući da se radi o globalnom izazovu, autor rada smatra da je važno da što širi krug fi nansijskih i drugih aktera konstatuje postojanje rizika od rastuće nepredvidljivosti i prepozna ga kao jednu od retkih pravilnosti sa kojom treba računati u izmenjenom klimatskom kontekstu. Rad upućuje na to da je potrebno sadejstvo međunarodnih aktera, država i privrednih subjekata kako bi se stvorio okvir koji je pripremljeniji za klimatski drugačije prilike i koji ohrabruje i podstiče i pojedince da na odgovarajući način doprinesu i zaštite sebe, imovinu i okruženje od posledica ovog globalno prisutnog fenomena

UDK: 35.078.2 ( 4-672EEZ):338.266:347.77.04:656.13
INOSTRANO OSIGURANJE – FOREIGN THEORY AND PRACTICE

IZMENE DIREKTIVE O MOTORNIM VOZILIMA : KRATAK PREGLED

Nakon više godina komunikacije s akterima poput Međunarodne automobilske federacije i drugih zainteresovanih organizacija, prošle godine Evropska komisija objavila je predloge amandmana na Direktivu o motornim vozilima (2009/103/EC). Predložene izmene imaju za cilj da ojačaju evropske standarde u tom domenu te da unaprede prava osiguranika, kao i žrtava saobraćajnih nezgoda, uključujući i one čiji osiguravači nisu u stanju da pruže kompenzaciju odnosno da naknade štetu. Pored toga, na evropske institucije apelovano je i da uzmu u obzir posebnu prirodu motosporta, pri čemu je izraženo nezadovoljstvo što se i u novom predlogu Komisije, po mišljenju navedenih strukovnih predstavnika, nedovoljno prepoznaju interesi te discipline, koja se stavlja u nezavidan položaj u odnosu na osiguravače, koji se naročito oprezno odnose prema rizicima u moto-sportu.

UDK: 341.632:656.045.4(417)(416.7)(42):06.022 (4-672 EEZ): 612.064:368.032.7+339.543.622
INOSTRANO OSIGURANJE 4/2018

SEVERNOIRSKI „ZAŠTITNI MEHANIZAM“ – EVROPSKA POLISA OSIGURANJA ZA BREGZIT

U okviru mukotrpnog procesa povlačenja iz Evropske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo je u prethodnim godinama moralo da se izjasni i obaveže u pogledu više prioritetnih pitanja u nastojanju da izbegne nezamislivo – stvaranje „tvrde granice“ na problematičnom irskom ostrvu. Kao rezultat dugogodišnjeg usklađivanja s komunitarnim odredbama, protok ljudi, dobara i usluga između Republike Irske i kraljevskog entiteta Severna Irska do sada je neometano tekao, što je pozitivno uticalo i na poslovično prisutne političke tenzije u ostrvskom delu kontinenta; nije bilo fizičkih, carinskih ni zakonskih prepreka, dodatnog nadzora niti zadržavanja koja bi ometala saradnju dve strane. Sloboda kretanja tako je doprinela i prevazilaženju mentalne barijere koja je decenijama delila zemlje s različitim viđenjima prošlosti  i omogućila im da se bliže fokusiraju na ono što ih spaja. Ipak, kako je mart 2019. godine kao predviđeni datum povlačenja Londona iz Unije već na vidiku, sve su glasnije bojazni da bi moglo doći do velikih promena i poremećaja u dosadašnjem režimu razmene između dve strane, što nikome ne bi bilo od koristi, a ponajmanje stanovnicima Severne Irske.

sr_RSSR